Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (TMG: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
445,111  
456,881  
475,428  
523,342  
486,508  
188,836  
185,635  
189,298  
234,850  
188,925  
8,672  
44,563  
43,994  
83,317  
89,411  
60,000  
60,000  
40,000  
50,000  
0  
4,888  
6,140  
15,560  
10,329  
4,983  
92,842  
69,149  
86,666  
83,307  
71,034  
22,434  
5,783  
3,078  
7,896  
23,497  
256,275  
271,246  
286,130  
288,493  
297,583  
3,376  
3,376  
3,376  
3,059  
1,808  
171,756  
183,145  
195,149  
193,847  
204,237  
0  
0  
0  
0  
0  
24,284  
27,798  
28,004  
45,461  
46,309  
0  
0  
0  
0  
0  
56,859  
56,927  
59,600  
46,126  
45,228  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
445,111  
456,881  
475,428  
523,342  
486,508  
139,307  
159,395  
187,362  
291,235  
165,837  
139,307  
159,395  
187,362  
291,235  
163,237  
0  
0  
0  
0  
2,600  
305,804  
297,486  
288,065  
232,107  
320,671  
299,467  
290,878  
281,185  
224,955  
313,247  
6,336  
6,608  
6,880  
7,152  
7,424  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0