Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (TMG: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
523,342  
486,508  
472,338  
490,446  
476,482  
234,850  
188,925  
164,127  
178,428  
155,546  
83,317  
89,411  
80,986  
92,075  
76,713  
50,000  
0  
0  
0  
0  
10,329  
4,983  
13,819  
5,212  
25,327  
83,307  
71,034  
62,283  
68,033  
53,376  
7,896  
23,497  
7,039  
13,108  
130  
288,493  
297,583  
308,212  
312,018  
320,936  
3,059  
1,808  
1,789  
1,781  
1,774  
193,847  
204,237  
216,620  
223,549  
234,958  
0  
0  
0  
0  
0  
45,461  
46,309  
44,535  
40,301  
37,571  
0  
0  
0  
0  
0  
46,126  
45,228  
45,269  
46,387  
46,633  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
523,342  
486,508  
472,338  
490,446  
476,482  
291,235  
165,837  
163,908  
230,896  
195,946  
291,235  
163,237  
156,028  
223,677  
184,091  
0  
2,600  
7,880  
7,219  
11,854  
232,107  
320,671  
308,431  
259,550  
280,536  
224,955  
313,247  
300,735  
251,582  
272,297  
7,152  
7,424  
7,696  
7,968  
8,240  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0