Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (TMC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
291,976  
372,279  
333,609  
406,412  
409,249  
110,149  
191,106  
149,502  
177,605  
179,126  
37,196  
26,870  
17,768  
18,488  
28,987  
7,076  
9,667  
10,069  
7,442  
9,013  
27,082  
28,531  
27,948  
27,275  
19,806  
38,749  
123,248  
93,672  
121,256  
116,585  
45  
2,789  
44  
3,144  
4,735  
181,827  
181,173  
184,107  
228,806  
230,123  
0  
0  
0  
0  
0  
168,147  
169,971  
171,846  
174,357  
176,081  
7,939  
8,060  
8,182  
8,303  
8,425  
3,375  
425  
1,000  
42,693  
41,803  
90  
90  
90  
90  
90  
2,276  
2,627  
2,989  
3,363  
3,724  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
291,976  
372,279  
333,609  
406,412  
409,249  
83,283  
168,053  
133,554  
206,558  
212,912  
77,259  
163,270  
128,233  
200,698  
206,513  
6,025  
4,783  
5,322  
5,861  
6,399  
208,693  
204,226  
200,055  
199,853  
196,337  
208,693  
204,226  
200,055  
199,853  
196,337  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0