Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (TMC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
349,001  
297,353  
287,904  
296,330  
293,591  
179,423  
126,948  
116,285  
124,952  
130,436  
36,418  
14,384  
11,008  
30,103  
25,519  
19,333  
19,829  
22,752  
22,752  
22,620  
19,587  
15,153  
14,059  
12,520  
21,159  
99,725  
75,356  
64,023  
58,989  
60,508  
4,359  
2,226  
4,444  
588  
630  
169,578  
170,404  
171,619  
171,378  
163,155  
0  
0  
0  
0  
0  
143,414  
146,017  
141,869  
143,631  
144,025  
9,033  
9,154  
9,295  
9,419  
9,542  
15,531  
12,170  
17,170  
14,658  
5,637  
90  
90  
90  
90  
90  
1,510  
2,974  
3,195  
3,581  
3,861  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
349,001  
297,353  
287,904  
296,330  
293,591  
157,805  
113,955  
100,835  
108,599  
100,842  
143,549  
99,017  
87,668  
98,087  
91,255  
14,256  
14,938  
13,167  
10,512  
9,587  
191,196  
183,397  
187,069  
187,731  
192,749  
191,196  
183,397  
187,069  
187,731  
192,749  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0