Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (TMC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
375,089  
349,001  
297,353  
287,904  
296,330  
204,626  
179,423  
126,948  
116,285  
124,952  
16,910  
36,418  
14,384  
11,008  
30,103  
11,127  
19,333  
19,829  
22,752  
22,752  
36,154  
19,587  
15,153  
14,059  
12,520  
133,092  
99,725  
75,356  
64,023  
58,989  
7,344  
4,359  
2,226  
4,444  
588  
170,463  
169,578  
170,404  
171,619  
171,378  
0  
0  
0  
0  
0  
144,367  
143,414  
146,017  
141,869  
143,631  
8,911  
9,033  
9,154  
9,295  
9,419  
15,529  
15,531  
12,170  
17,170  
14,658  
90  
90  
90  
90  
90  
1,565  
1,510  
2,974  
3,195  
3,581  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
375,089  
349,001  
297,353  
287,904  
296,330  
186,822  
157,805  
113,955  
100,835  
108,599  
171,868  
143,549  
99,017  
87,668  
98,087  
14,954  
14,256  
14,938  
13,167  
10,512  
188,268  
191,196  
183,397  
187,069  
187,731  
188,268  
191,196  
183,397  
187,069  
187,731  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0