Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (TMC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
333,609  
406,412  
409,249  
344,329  
315,358  
149,502  
177,605  
179,126  
140,166  
138,182  
17,768  
18,488  
28,987  
23,404  
58,178  
10,069  
7,442  
9,013  
11,410  
11,571  
27,948  
27,275  
19,806  
23,891  
24,332  
93,672  
121,256  
116,585  
79,924  
43,733  
44  
3,144  
4,735  
1,536  
367  
184,107  
228,806  
230,123  
204,163  
177,176  
0  
0  
0  
0  
0  
171,846  
174,357  
176,081  
141,646  
142,788  
8,182  
8,303  
8,425  
8,546  
8,668  
1,000  
42,693  
41,803  
51,016  
24,430  
90  
90  
90  
90  
90  
2,989  
3,363  
3,724  
2,865  
1,200  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
333,609  
406,412  
409,249  
344,329  
315,358  
133,987  
206,558  
212,912  
151,925  
127,961  
128,666  
200,698  
206,513  
146,407  
114,205  
5,322  
5,861  
6,399  
5,518  
13,756  
199,622  
199,853  
196,337  
192,404  
187,396  
199,622  
199,853  
196,337  
192,404  
187,396  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0