Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (TMC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
315,358  
324,317  
375,089  
349,001  
297,353  
138,182  
145,556  
204,626  
179,423  
126,948  
58,178  
33,748  
16,910  
36,418  
14,384  
11,571  
10,038  
11,127  
19,333  
19,829  
24,332  
22,893  
36,154  
19,587  
15,153  
43,733  
78,859  
133,092  
99,725  
75,356  
367  
17  
7,344  
4,359  
2,226  
177,176  
178,761  
170,463  
169,578  
170,404  
0  
0  
0  
0  
0  
142,788  
142,658  
144,367  
143,414  
146,017  
8,668  
8,790  
8,911  
9,033  
9,154  
24,430  
25,841  
15,529  
15,531  
12,170  
90  
90  
90  
90  
90  
1,200  
1,383  
1,565  
1,510  
2,974  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
315,358  
324,317  
375,089  
349,001  
297,353  
127,961  
132,052  
186,822  
157,805  
113,955  
114,205  
117,757  
171,868  
143,549  
99,017  
13,756  
14,295  
14,954  
14,256  
14,938  
187,396  
192,265  
188,268  
191,196  
183,397  
187,396  
192,265  
188,268  
191,196  
183,397  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0