Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (TMC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
372,279  
333,609  
406,412  
409,249  
344,329  
191,106  
149,502  
177,605  
179,126  
140,166  
26,870  
17,768  
18,488  
28,987  
23,404  
9,667  
10,069  
7,442  
9,013  
11,410  
28,531  
27,948  
27,275  
19,806  
23,891  
123,248  
93,672  
121,256  
116,585  
79,924  
2,789  
44  
3,144  
4,735  
1,536  
181,173  
184,107  
228,806  
230,123  
204,163  
0  
0  
0  
0  
0  
169,971  
171,846  
174,357  
176,081  
141,646  
8,060  
8,182  
8,303  
8,425  
8,546  
425  
1,000  
42,693  
41,803  
51,016  
90  
90  
90  
90  
90  
2,627  
2,989  
3,363  
3,724  
2,865  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
372,279  
333,609  
406,412  
409,249  
344,329  
168,053  
133,554  
206,558  
212,912  
151,925  
163,270  
128,233  
200,698  
206,513  
146,407  
4,783  
5,322  
5,861  
6,399  
5,518  
204,226  
200,055  
199,853  
196,337  
192,404  
204,226  
200,055  
199,853  
196,337  
192,404  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0