Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (TMC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
324,317  
375,089  
349,001  
297,353  
287,904  
145,556  
204,626  
179,423  
126,948  
116,285  
33,748  
16,910  
36,418  
14,384  
11,008  
10,038  
11,127  
19,333  
19,829  
22,752  
22,893  
36,154  
19,587  
15,153  
14,059  
78,859  
133,092  
99,725  
75,356  
64,023  
17  
7,344  
4,359  
2,226  
4,444  
178,761  
170,463  
169,578  
170,404  
171,619  
0  
0  
0  
0  
0  
142,658  
144,367  
143,414  
146,017  
141,869  
8,790  
8,911  
9,033  
9,154  
9,295  
25,841  
15,529  
15,531  
12,170  
17,170  
90  
90  
90  
90  
90  
1,383  
1,565  
1,510  
2,974  
3,195  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
324,317  
375,089  
349,001  
297,353  
287,904  
132,052  
186,822  
157,805  
113,955  
100,835  
117,757  
171,868  
143,549  
99,017  
87,668  
14,295  
14,954  
14,256  
14,938  
13,167  
192,265  
188,268  
191,196  
183,397  
187,069  
192,265  
188,268  
191,196  
183,397  
187,069  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0