Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (TMC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
409,249  
344,329  
315,358  
324,317  
375,089  
179,126  
140,166  
138,182  
145,556  
204,626  
28,987  
23,404  
58,178  
33,748  
16,910  
9,013  
11,410  
11,571  
10,038  
11,127  
19,806  
23,891  
24,332  
22,893  
36,154  
116,585  
79,924  
43,733  
78,859  
133,092  
4,735  
1,536  
367  
17  
7,344  
230,123  
204,163  
177,176  
178,761  
170,463  
0  
0  
0  
0  
0  
176,081  
141,646  
142,788  
142,658  
144,367  
8,425  
8,546  
8,668  
8,790  
8,911  
41,803  
51,016  
24,430  
25,841  
15,529  
90  
90  
90  
90  
90  
3,724  
2,865  
1,200  
1,383  
1,565  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
409,249  
344,329  
315,358  
324,317  
375,089  
212,912  
151,925  
127,961  
132,052  
186,822  
206,513  
146,407  
114,205  
117,757  
171,868  
6,399  
5,518  
13,756  
14,295  
14,954  
196,337  
192,404  
187,396  
192,265  
188,268  
196,337  
192,404  
187,396  
192,265  
188,268  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0