Công ty Cổ phần Kinh doanh Than miền Bắc - Vinacomin (TMB: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
560,979  
744,786  
672,676  
778,529  
713,448  
465,031  
656,682  
582,006  
684,440  
615,720  
28,096  
25,997  
23,743  
27,688  
18,562  
0  
0  
0  
0  
0  
200,309  
338,651  
249,424  
317,078  
330,844  
229,195  
282,405  
297,996  
326,883  
262,413  
7,430  
9,628  
10,843  
12,791  
3,900  
95,949  
88,104  
90,671  
94,089  
97,728  
0  
0  
0  
0  
0  
90,200  
86,818  
89,514  
92,407  
95,772  
0  
0  
0  
0  
0  
4,181  
757  
629  
520  
8  
0  
0  
0  
0  
0  
1,568  
530  
528  
1,162  
1,948  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
560,979  
744,786  
672,676  
778,529  
713,448  
392,336  
562,524  
494,075  
610,591  
547,647  
392,336  
562,524  
494,075  
610,591  
547,647  
0  
0  
0  
0  
0  
168,643  
182,262  
178,602  
167,938  
165,801  
168,643  
182,262  
178,602  
167,938  
165,801  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0