Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long (TLT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
311,519  
278,534  
252,543  
246,650  
 
136,004  
123,603  
117,592  
118,884  
 
768  
1,947  
7,957  
2,104  
 
0  
0  
0  
0  
 
47,073  
23,795  
21,116  
26,694  
 
85,074  
96,916  
84,448  
80,181  
 
3,090  
945  
4,071  
9,905  
 
175,515  
154,931  
134,951  
127,766  
 
408  
852  
852  
852  
 
121,142  
104,464  
103,038  
106,932  
 
0  
0  
0  
0  
 
34,482  
29,633  
21,061  
9,983  
 
10,000  
10,000  
10,000  
10,000  
 
9,484  
9,983  
0  
0  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
311,519  
278,534  
252,543  
246,650  
 
257,581  
234,037  
216,431  
223,021  
 
221,558  
197,369  
165,564  
174,986  
 
36,023  
36,668  
50,868  
48,035  
 
53,938  
44,498  
36,112  
23,630  
 
53,938  
44,498  
36,112  
23,630  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0