Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long (TLT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
246,650  
242,003  
 
 
 
118,884  
89,810  
 
 
 
2,104  
4,117  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
26,694  
14,811  
 
 
 
80,181  
68,998  
 
 
 
9,905  
1,884  
 
 
 
127,766  
152,193  
 
 
 
852  
514  
 
 
 
106,932  
119,661  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
9,983  
9,983  
 
 
 
10,000  
10,000  
 
 
 
0  
12,036  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
246,650  
242,003  
 
 
 
223,021  
252,302  
 
 
 
174,986  
198,657  
 
 
 
48,035  
53,645  
 
 
 
23,630  
-10,299  
 
 
 
23,630  
-10,299  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0