Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ – CTCP (TLP: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
10,744,988  
 
 
 
 
8,187,534  
 
 
 
 
2,089,465  
 
 
 
 
768,430  
 
 
 
 
3,822,973  
 
 
 
 
1,432,735  
 
 
 
 
73,931  
 
 
 
 
2,557,454  
 
 
 
 
121,028  
 
 
 
 
930,554  
 
 
 
 
239,490  
 
 
 
 
905,414  
 
 
 
 
326,118  
 
 
 
 
34,850  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
10,744,988  
 
 
 
 
8,284,359  
 
 
 
 
7,646,609  
 
 
 
 
637,749  
 
 
 
 
2,460,629  
 
 
 
 
2,460,629  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0