Công ty Cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên (TLH: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,840,155  
2,926,261  
2,634,997  
2,388,918  
2,525,418  
2,206,435  
2,292,780  
2,002,477  
1,767,287  
1,913,140  
146,400  
104,111  
220,667  
85,175  
83,311  
6,742  
7,661  
13,036  
10,969  
10,700  
414,999  
377,621  
415,322  
267,163  
341,083  
1,625,526  
1,758,132  
1,343,762  
1,393,934  
1,445,993  
12,768  
45,254  
9,691  
10,047  
32,052  
633,720  
633,481  
632,520  
621,631  
612,278  
11  
11  
11  
11  
0  
314,134  
319,797  
322,139  
326,885  
329,747  
26,005  
26,005  
0  
0  
0  
69,424  
66,927  
90,491  
89,516  
89,280  
211,879  
208,436  
207,497  
192,705  
180,799  
12,267  
12,306  
12,382  
12,514  
12,453  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,840,155  
2,926,261  
2,635,625  
2,388,918  
2,525,418  
1,361,074  
1,519,287  
1,298,191  
1,079,318  
1,345,503  
1,360,927  
1,519,137  
1,298,043  
1,079,162  
1,341,967  
147  
150  
148  
156  
3,536  
1,479,080  
1,406,974  
1,337,434  
1,309,600  
1,179,915  
1,479,080  
1,406,974  
1,337,434  
1,309,600  
1,179,915  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0