Công ty Cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên (TLH: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,851,850  
3,257,813  
3,453,014  
3,518,108  
2,891,989  
2,233,377  
2,644,650  
2,852,506  
2,886,607  
2,262,294  
88,541  
113,740  
128,189  
88,654  
160,182  
10,158  
9,122  
7,993  
10,833  
5,688  
586,711  
649,915  
675,458  
626,246  
613,070  
1,520,720  
1,828,714  
1,990,629  
2,095,557  
1,477,034  
27,247  
43,159  
50,238  
65,317  
6,319  
618,472  
613,162  
600,508  
631,500  
629,696  
7,511  
4,346  
4,346  
4,346  
11  
367,852  
369,301  
364,896  
370,264  
309,657  
24,712  
25,035  
25,358  
25,682  
26,005  
17,090  
15,991  
9,219  
8,798  
64,378  
199,453  
196,666  
194,772  
220,784  
217,418  
1,856  
1,823  
1,916  
1,627  
12,227  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,851,850  
3,257,773  
3,453,014  
3,518,108  
2,891,989  
1,237,998  
1,558,542  
1,785,878  
1,891,353  
1,320,796  
1,236,851  
1,557,582  
1,784,736  
1,891,210  
1,320,647  
1,146  
961  
1,142  
143  
149  
1,613,852  
1,699,231  
1,667,136  
1,626,755  
1,571,193  
1,613,852  
1,699,231  
1,667,136  
1,626,755  
1,571,193  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0