Công ty Cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên (TLH: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,891,989  
2,840,155  
2,926,261  
2,634,997  
2,388,918  
2,262,294  
2,206,435  
2,292,780  
2,002,477  
1,767,287  
160,182  
146,400  
104,111  
220,667  
85,175  
5,688  
6,742  
7,661  
13,036  
10,969  
613,070  
414,999  
377,621  
415,322  
267,163  
1,477,034  
1,625,526  
1,758,132  
1,343,762  
1,393,934  
6,319  
12,768  
45,254  
9,691  
10,047  
629,696  
633,720  
633,481  
632,520  
621,631  
11  
11  
11  
11  
11  
309,657  
314,134  
319,797  
322,139  
326,885  
26,005  
26,005  
26,005  
0  
0  
64,378  
69,424  
66,927  
90,491  
89,516  
217,418  
211,879  
208,436  
207,497  
192,705  
12,227  
12,267  
12,306  
12,382  
12,514  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,891,989  
2,840,155  
2,926,261  
2,635,625  
2,388,918  
1,320,796  
1,361,074  
1,519,287  
1,298,191  
1,079,318  
1,320,647  
1,360,927  
1,519,137  
1,298,043  
1,079,162  
149  
147  
150  
148  
156  
1,571,193  
1,479,080  
1,406,974  
1,337,434  
1,309,600  
1,571,193  
1,479,080  
1,406,974  
1,337,434  
1,309,600  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0