Công ty Cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên (TLH: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,453,014  
3,518,108  
2,891,989  
2,840,155  
2,926,261  
2,852,506  
2,886,607  
2,262,294  
2,206,435  
2,292,780  
128,189  
88,654  
160,182  
146,400  
104,111  
7,993  
10,833  
5,688  
6,742  
7,661  
675,458  
626,246  
613,070  
414,999  
377,621  
1,990,629  
2,095,557  
1,477,034  
1,625,526  
1,758,132  
50,238  
65,317  
6,319  
12,768  
45,254  
600,508  
631,500  
629,696  
633,720  
633,481  
4,346  
4,346  
11  
11  
11  
364,896  
370,264  
309,657  
314,134  
319,797  
25,358  
25,682  
26,005  
26,005  
26,005  
9,219  
8,798  
64,378  
69,424  
66,927  
194,772  
220,784  
217,418  
211,879  
208,436  
1,916  
1,627  
12,227  
12,267  
12,306  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,453,014  
3,518,108  
2,891,989  
2,840,155  
2,926,261  
1,785,878  
1,891,353  
1,320,796  
1,361,074  
1,519,287  
1,784,736  
1,891,210  
1,320,647  
1,360,927  
1,519,137  
1,142  
143  
149  
147  
150  
1,667,136  
1,626,755  
1,571,193  
1,479,080  
1,406,974  
1,667,136  
1,626,755  
1,571,193  
1,479,080  
1,406,974  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0