Công ty Cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên (TLH: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,388,918  
2,525,418  
2,484,954  
1,881,608  
1,811,858  
1,767,287  
1,913,140  
1,872,928  
1,276,557  
1,209,758  
85,175  
83,311  
104,067  
126,720  
98,468  
10,969  
10,700  
12,060  
14,385  
17,227  
267,163  
341,083  
300,228  
333,494  
314,068  
1,393,934  
1,445,993  
1,431,392  
789,672  
765,446  
10,047  
32,052  
25,181  
12,286  
14,549  
621,631  
612,278  
612,026  
605,051  
602,100  
11  
0  
1  
1  
1  
326,885  
329,747  
335,211  
335,882  
340,000  
0  
0  
0  
0  
0  
89,516  
89,280  
87,720  
86,239  
84,687  
192,705  
180,799  
176,601  
170,199  
164,474  
12,514  
12,453  
12,494  
12,731  
12,939  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,388,918  
2,525,418  
2,484,954  
1,881,608  
1,811,858  
1,079,318  
1,345,503  
1,385,619  
935,415  
971,390  
1,079,162  
1,341,967  
1,382,757  
935,233  
970,623  
156  
3,536  
2,862  
182  
767  
1,309,600  
1,179,915  
1,099,335  
946,194  
840,467  
1,309,600  
1,179,915  
1,099,335  
946,194  
840,467  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0