Công ty Cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên (TLH: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,518,108  
2,891,989  
2,840,155  
2,926,261  
2,634,997  
2,886,607  
2,262,294  
2,206,435  
2,292,780  
2,002,477  
88,654  
160,182  
146,400  
104,111  
220,667  
10,833  
5,688  
6,742  
7,661  
13,036  
626,246  
613,070  
414,999  
377,621  
415,322  
2,095,557  
1,477,034  
1,625,526  
1,758,132  
1,343,762  
65,317  
6,319  
12,768  
45,254  
9,691  
631,500  
629,696  
633,720  
633,481  
632,520  
4,346  
11  
11  
11  
11  
370,264  
309,657  
314,134  
319,797  
322,139  
25,682  
26,005  
26,005  
26,005  
0  
8,798  
64,378  
69,424  
66,927  
90,491  
220,784  
217,418  
211,879  
208,436  
207,497  
1,627  
12,227  
12,267  
12,306  
12,382  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,518,108  
2,891,989  
2,840,155  
2,926,261  
2,635,625  
1,891,353  
1,320,796  
1,361,074  
1,519,287  
1,298,191  
1,891,210  
1,320,647  
1,360,927  
1,519,137  
1,298,043  
143  
149  
147  
150  
148  
1,626,755  
1,571,193  
1,479,080  
1,406,974  
1,337,434  
1,626,755  
1,571,193  
1,479,080  
1,406,974  
1,337,434  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0