Công ty Cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên (TLH: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,634,997  
2,388,918  
2,525,418  
2,484,954  
1,881,608  
2,002,477  
1,767,287  
1,913,140  
1,872,928  
1,276,557  
220,667  
85,175  
83,311  
104,067  
126,720  
13,036  
10,969  
10,700  
12,060  
14,385  
415,322  
267,163  
341,083  
300,228  
333,494  
1,343,762  
1,393,934  
1,445,993  
1,431,392  
789,672  
9,691  
10,047  
32,052  
25,181  
12,286  
632,520  
621,631  
612,278  
612,026  
605,051  
11  
11  
0  
1  
1  
322,139  
326,885  
329,747  
335,211  
335,882  
0  
0  
0  
0  
0  
90,491  
89,516  
89,280  
87,720  
86,239  
207,497  
192,705  
180,799  
176,601  
170,199  
12,382  
12,514  
12,453  
12,494  
12,731  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,635,625  
2,388,918  
2,525,418  
2,484,954  
1,881,608  
1,298,191  
1,079,318  
1,345,503  
1,385,619  
935,415  
1,298,043  
1,079,162  
1,341,967  
1,382,757  
935,233  
148  
156  
3,536  
2,862  
182  
1,337,434  
1,309,600  
1,179,915  
1,099,335  
946,194  
1,337,434  
1,309,600  
1,179,915  
1,099,335  
946,194  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0