Công ty Cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên (TLH: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,525,418  
2,484,954  
1,881,608  
1,811,858  
2,265,326  
1,913,140  
1,872,928  
1,276,557  
1,209,758  
1,693,517  
83,311  
104,067  
126,720  
98,468  
92,215  
10,700  
12,060  
14,385  
17,227  
17,022  
341,083  
300,228  
333,494  
314,068  
517,658  
1,445,993  
1,431,392  
789,672  
765,446  
1,046,403  
32,052  
25,181  
12,286  
14,549  
20,219  
612,278  
612,026  
605,051  
602,100  
571,809  
0  
1  
1  
1  
1  
329,747  
335,211  
335,882  
340,000  
316,299  
0  
0  
0  
0  
0  
89,280  
87,720  
86,239  
84,687  
66,082  
180,799  
176,601  
170,199  
164,474  
174,252  
12,453  
12,494  
12,731  
12,939  
15,176  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,525,418  
2,484,954  
1,881,608  
1,811,858  
2,265,326  
1,345,503  
1,385,619  
935,415  
971,390  
1,237,064  
1,341,967  
1,382,757  
935,233  
970,623  
1,236,373  
3,536  
2,862  
182  
767  
691  
1,179,915  
1,099,335  
946,194  
840,467  
1,010,903  
1,179,915  
1,099,335  
946,194  
840,467  
1,010,903  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
17,359