Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (TLG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,830,556  
1,533,226  
1,568,517  
1,516,180  
1,542,629  
1,276,833  
1,057,495  
1,091,968  
1,097,613  
1,171,084  
249,663  
232,728  
353,869  
381,386  
416,522  
0  
0  
0  
0  
0  
407,615  
256,871  
204,876  
212,649  
298,347  
603,787  
548,819  
517,176  
492,147  
442,494  
15,768  
19,076  
16,048  
11,431  
13,720  
553,723  
475,731  
476,548  
418,566  
371,545  
2,235  
2,228  
2,002  
2,304  
2,379  
434,731  
361,950  
359,510  
307,479  
288,130  
0  
0  
0  
0  
0  
46,687  
44,588  
48,211  
39,742  
18,410  
19,694  
19,694  
19,694  
19,836  
19,836  
50,376  
47,270  
47,131  
49,206  
42,791  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,830,556  
1,533,226  
1,568,517  
1,516,180  
1,542,629  
622,022  
427,539  
508,562  
456,093  
544,408  
593,539  
395,185  
468,796  
415,247  
500,415  
28,482  
32,354  
39,766  
40,846  
43,993  
1,208,534  
1,105,687  
1,059,955  
1,060,086  
998,222  
1,208,534  
1,105,687  
1,059,955  
1,060,086  
998,222  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0