Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (TLG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,830,553  
1,830,556  
1,533,226  
1,568,517  
1,516,180  
1,260,203  
1,276,833  
1,057,495  
1,091,968  
1,097,613  
265,218  
249,663  
232,728  
353,869  
381,386  
0  
0  
0  
0  
0  
281,880  
407,615  
256,871  
204,876  
212,649  
701,884  
603,787  
548,819  
517,176  
492,147  
11,221  
15,768  
19,076  
16,048  
11,431  
570,350  
553,723  
475,731  
476,548  
418,566  
2,375  
2,235  
2,228  
2,002  
2,304  
449,336  
434,731  
361,950  
359,510  
307,479  
0  
0  
0  
0  
0  
43,207  
46,687  
44,588  
48,211  
39,742  
20,437  
19,694  
19,694  
19,694  
19,836  
54,996  
50,376  
47,270  
47,131  
49,206  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,830,553  
1,830,556  
1,533,226  
1,568,517  
1,516,180  
605,289  
622,022  
427,539  
508,562  
456,093  
575,928  
593,539  
395,185  
468,796  
415,247  
29,361  
28,482  
32,354  
39,766  
40,846  
1,225,264  
1,208,534  
1,105,687  
1,059,955  
1,060,086  
1,225,264  
1,208,534  
1,105,687  
1,059,955  
1,060,086  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0