Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (TLG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,568,517  
1,516,180  
1,542,629  
1,362,122  
1,385,008  
1,091,968  
1,097,613  
1,171,084  
1,003,756  
1,025,932  
353,869  
381,386  
416,522  
383,939  
424,423  
0  
0  
0  
0  
0  
204,876  
212,649  
298,347  
167,227  
122,302  
517,176  
492,147  
442,494  
434,797  
461,701  
16,048  
11,431  
13,720  
17,793  
17,506  
476,548  
418,566  
371,545  
358,366  
359,076  
2,002  
2,304  
2,379  
2,054  
2,051  
359,510  
307,479  
288,130  
286,511  
290,115  
0  
0  
0  
0  
0  
48,211  
39,742  
18,410  
9,540  
8,310  
19,694  
19,836  
19,836  
19,836  
20,170  
47,131  
49,206  
42,791  
40,425  
38,430  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,568,517  
1,516,180  
1,542,629  
1,362,122  
1,385,008  
508,562  
456,093  
544,408  
396,849  
461,139  
468,796  
415,247  
500,415  
352,215  
414,348  
39,766  
40,846  
43,993  
44,634  
46,791  
1,059,955  
1,060,086  
998,222  
965,273  
923,869  
1,059,955  
1,060,086  
998,222  
965,273  
923,869  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0