Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (TLG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,794,660  
1,830,553  
1,830,556  
1,533,226  
1,568,517  
1,176,632  
1,260,203  
1,276,833  
1,057,495  
1,091,968  
145,861  
265,218  
249,663  
232,728  
353,869  
0  
0  
0  
0  
0  
337,890  
281,880  
407,615  
256,871  
204,876  
684,484  
701,884  
603,787  
548,819  
517,176  
8,396  
11,221  
15,768  
19,076  
16,048  
618,027  
570,350  
553,723  
475,731  
476,548  
2,680  
2,375  
2,235  
2,228  
2,002  
477,011  
449,336  
434,731  
361,950  
359,510  
0  
0  
0  
0  
0  
64,704  
43,207  
46,687  
44,588  
48,211  
20,437  
20,437  
19,694  
19,694  
19,694  
53,196  
54,996  
50,376  
47,270  
47,131  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,794,660  
1,830,553  
1,830,556  
1,533,226  
1,568,517  
525,991  
605,289  
622,022  
427,539  
508,562  
495,903  
575,928  
593,539  
395,185  
468,796  
30,088  
29,361  
28,482  
32,354  
39,766  
1,268,668  
1,225,264  
1,208,534  
1,105,687  
1,059,955  
1,268,668  
1,225,264  
1,208,534  
1,105,687  
1,059,955  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0