Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (TLG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,418,968  
1,259,767  
1,291,819  
1,291,330  
1,222,036  
1,071,690  
869,119  
958,466  
945,714  
934,447  
414,700  
320,552  
426,351  
406,470  
324,249  
0  
0  
0  
0  
0  
279,285  
124,869  
100,045  
127,522  
181,393  
367,214  
416,145  
420,353  
402,738  
417,491  
10,491  
7,553  
11,717  
8,984  
11,314  
347,278  
390,648  
333,353  
345,615  
287,589  
1,607  
2,575  
2,655  
2,436  
1,882  
280,556  
257,007  
197,960  
202,645  
210,587  
0  
0  
0  
0  
0  
3,795  
2,941  
6,506  
5,226  
5,320  
20,170  
20,170  
20,170  
20,632  
20,647  
41,151  
107,956  
106,062  
114,676  
49,153  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,418,968  
1,259,767  
1,291,819  
1,291,330  
1,222,036  
522,140  
400,483  
471,180  
459,695  
458,997  
454,559  
337,001  
404,598  
387,938  
421,227  
67,581  
63,482  
66,582  
71,757  
37,771  
896,828  
859,284  
820,639  
831,635  
763,039  
896,828  
859,284  
820,639  
831,635  
763,039  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0