Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (TLG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,516,180  
1,542,629  
1,362,122  
1,385,008  
1,432,333  
1,097,613  
1,171,084  
1,003,756  
1,025,932  
1,063,712  
381,386  
416,522  
383,939  
424,423  
499,194  
0  
0  
0  
0  
0  
212,649  
298,347  
167,227  
122,302  
150,132  
492,147  
442,494  
434,797  
461,701  
400,218  
11,431  
13,720  
17,793  
17,506  
14,169  
418,566  
371,545  
358,366  
359,076  
368,621  
2,304  
2,379  
2,054  
2,051  
2,231  
307,479  
288,130  
286,511  
290,115  
293,819  
0  
0  
0  
0  
0  
39,742  
18,410  
9,540  
8,310  
6,694  
19,836  
19,836  
19,836  
20,170  
20,170  
49,206  
42,791  
40,425  
38,430  
45,707  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,516,180  
1,542,629  
1,362,122  
1,385,008  
1,432,333  
456,093  
544,408  
396,849  
461,139  
475,648  
415,247  
500,415  
352,215  
414,348  
429,917  
40,846  
43,993  
44,634  
46,791  
45,732  
1,060,086  
998,222  
965,273  
923,869  
956,685  
1,060,086  
998,222  
965,273  
923,869  
956,685  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0