Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (TLG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,362,122  
1,385,008  
1,432,333  
1,418,968  
1,259,767  
1,003,756  
1,025,932  
1,063,712  
1,071,690  
869,119  
383,939  
424,423  
499,194  
414,700  
320,552  
0  
0  
0  
0  
0  
167,227  
122,302  
150,132  
279,285  
124,869  
434,797  
461,701  
400,218  
367,214  
416,145  
17,793  
17,506  
14,169  
10,491  
7,553  
358,366  
359,076  
368,621  
347,278  
390,648  
2,054  
2,051  
2,231  
1,607  
2,575  
286,511  
290,115  
293,819  
280,556  
257,007  
0  
0  
0  
0  
0  
9,540  
8,310  
6,694  
3,795  
2,941  
19,836  
20,170  
20,170  
20,170  
20,170  
40,425  
38,430  
45,707  
41,151  
107,956  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,362,122  
1,385,008  
1,432,333  
1,418,968  
1,259,767  
396,849  
461,139  
475,648  
522,140  
400,483  
352,215  
414,348  
429,917  
454,559  
337,001  
44,634  
46,791  
45,732  
67,581  
63,482  
965,273  
923,869  
956,685  
896,828  
859,284  
965,273  
923,869  
956,685  
896,828  
859,284  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0