Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (TLG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,533,226  
1,568,517  
1,516,180  
1,542,629  
1,362,122  
1,057,495  
1,091,968  
1,097,613  
1,171,084  
1,003,756  
232,728  
353,869  
381,386  
416,522  
383,939  
0  
0  
0  
0  
0  
256,871  
204,876  
212,649  
298,347  
167,227  
548,819  
517,176  
492,147  
442,494  
434,797  
19,076  
16,048  
11,431  
13,720  
17,793  
475,731  
476,548  
418,566  
371,545  
358,366  
2,228  
2,002  
2,304  
2,379  
2,054  
361,950  
359,510  
307,479  
288,130  
286,511  
0  
0  
0  
0  
0  
44,588  
48,211  
39,742  
18,410  
9,540  
19,694  
19,694  
19,836  
19,836  
19,836  
47,270  
47,131  
49,206  
42,791  
40,425  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,533,226  
1,568,517  
1,516,180  
1,542,629  
1,362,122  
427,539  
508,562  
456,093  
544,408  
396,849  
395,185  
468,796  
415,247  
500,415  
352,215  
32,354  
39,766  
40,846  
43,993  
44,634  
1,105,687  
1,059,955  
1,060,086  
998,222  
965,273  
1,105,687  
1,059,955  
1,060,086  
998,222  
965,273  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0