Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long (TLD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
321,404  
293,171  
272,912  
297,265  
276,041  
195,230  
166,335  
146,448  
174,101  
152,549  
2,274  
8,612  
7,196  
30,107  
5,298  
0  
0  
0  
0  
0  
120,371  
87,637  
79,330  
85,586  
94,367  
72,205  
69,913  
59,613  
57,056  
52,275  
380  
173  
310  
1,352  
609  
126,174  
126,835  
126,464  
123,164  
123,492  
0  
0  
0  
0  
0  
101,161  
101,848  
103,790  
106,637  
106,866  
0  
0  
0  
0  
0  
9,162  
8,999  
6,593  
0  
0  
9,013  
9,031  
9,055  
9,040  
9,003  
6,838  
6,957  
7,026  
7,487  
7,624  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
321,404  
293,171  
272,912  
297,265  
276,041  
109,056  
79,280  
64,094  
95,579  
82,620  
98,008  
71,456  
54,237  
81,892  
67,914  
11,048  
7,824  
9,857  
13,687  
14,706  
212,348  
213,890  
208,817  
201,686  
193,421  
212,348  
213,890  
208,817  
201,686  
193,421  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0