Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long (TLD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
347,331  
321,404  
293,171  
272,912  
297,265  
169,764  
195,230  
166,335  
146,448  
174,101  
6,628  
2,274  
8,612  
7,196  
30,107  
0  
0  
0  
0  
0  
75,807  
120,371  
87,637  
79,330  
85,586  
81,043  
72,205  
69,913  
59,613  
57,056  
6,287  
380  
173  
310  
1,352  
177,567  
126,174  
126,835  
126,464  
123,164  
0  
0  
0  
0  
0  
98,920  
101,161  
101,848  
103,790  
106,637  
0  
0  
0  
0  
0  
62,905  
9,162  
8,999  
6,593  
0  
9,013  
9,013  
9,031  
9,055  
9,040  
6,729  
6,838  
6,957  
7,026  
7,487  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
347,331  
321,404  
293,171  
272,912  
297,265  
132,827  
109,056  
79,280  
64,094  
95,579  
96,287  
98,008  
71,456  
54,237  
81,892  
36,540  
11,048  
7,824  
9,857  
13,687  
214,503  
212,348  
213,890  
208,817  
201,686  
214,503  
212,348  
213,890  
208,817  
201,686  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0