Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long (TLD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
293,171  
272,912  
297,265  
276,041  
 
166,335  
146,448  
174,101  
152,549  
 
8,612  
7,196  
30,107  
5,298  
 
0  
0  
0  
0  
 
87,637  
79,330  
85,586  
94,367  
 
69,913  
59,613  
57,056  
52,275  
 
173  
310  
1,352  
609  
 
126,835  
126,464  
123,164  
123,492  
 
0  
0  
0  
0  
 
101,848  
103,790  
106,637  
106,866  
 
0  
0  
0  
0  
 
8,999  
6,593  
0  
0  
 
9,031  
9,055  
9,040  
9,003  
 
6,957  
7,026  
7,487  
7,624  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
293,171  
272,912  
297,265  
276,041  
 
79,280  
64,094  
95,579  
82,620  
 
71,456  
54,237  
81,892  
67,914  
 
7,824  
9,857  
13,687  
14,706  
 
213,890  
208,817  
201,686  
193,421  
 
213,890  
208,817  
201,686  
193,421  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0