Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 (TL4: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
999,332  
975,229  
1,079,108  
1,097,896  
1,103,218  
618,805  
588,644  
693,808  
750,964  
743,355  
117,941  
117,017  
126,133  
154,090  
139,892  
10,720  
10,720  
10,000  
10,000  
10,000  
346,644  
348,895  
405,348  
416,949  
428,849  
133,602  
104,350  
142,979  
159,360  
159,590  
9,898  
7,661  
9,348  
10,566  
5,023  
380,527  
386,586  
385,301  
346,932  
359,864  
83,120  
83,120  
70,005  
62,153  
54,855  
225,105  
226,011  
225,627  
188,146  
190,331  
0  
0  
0  
0  
0  
21,557  
26,352  
38,303  
43,806  
61,457  
45,372  
45,372  
44,944  
45,536  
45,536  
5,373  
5,730  
6,421  
7,291  
7,685  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
999,332  
975,229  
1,079,108  
1,097,896  
1,103,218  
627,020  
599,943  
718,929  
728,952  
739,015  
367,943  
346,779  
426,238  
419,865  
427,734  
259,077  
253,164  
292,691  
309,087  
311,282  
372,312  
375,286  
360,180  
368,944  
364,203  
372,312  
375,286  
360,180  
368,944  
364,203  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0