Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 (TL4: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,055,335  
1,030,376  
1,066,636  
1,032,047  
999,332  
655,198  
652,693  
681,796  
653,157  
618,805  
153,251  
130,758  
120,449  
122,289  
117,941  
0  
0  
10,720  
10,720  
10,720  
352,439  
354,848  
395,744  
373,385  
346,644  
136,872  
152,673  
141,324  
136,821  
133,602  
12,636  
14,413  
13,559  
9,941  
9,898  
400,137  
377,683  
384,839  
378,890  
380,527  
68,420  
68,420  
83,120  
83,120  
83,120  
224,337  
225,424  
224,605  
224,201  
225,105  
0  
0  
0  
0  
0  
57,592  
34,193  
27,719  
21,527  
21,557  
44,481  
44,663  
44,393  
44,944  
45,372  
5,306  
4,983  
5,002  
5,098  
5,373  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,055,335  
1,030,376  
1,066,636  
1,032,047  
999,332  
700,991  
680,078  
689,153  
660,262  
627,020  
397,023  
416,888  
411,291  
382,023  
367,943  
303,968  
263,191  
277,863  
278,238  
259,077  
354,344  
350,298  
377,482  
371,786  
372,312  
354,344  
350,298  
377,482  
371,786  
372,312  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0