Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 (TL4: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,066,636  
1,032,047  
999,332  
975,229  
1,079,108  
681,796  
653,157  
618,805  
588,644  
693,808  
120,449  
122,289  
117,941  
117,017  
126,133  
10,720  
10,720  
10,720  
10,720  
10,000  
395,744  
373,385  
346,644  
348,895  
405,348  
141,324  
136,821  
133,602  
104,350  
142,979  
13,559  
9,941  
9,898  
7,661  
9,348  
384,839  
378,890  
380,527  
386,586  
385,301  
83,120  
83,120  
83,120  
83,120  
70,005  
224,605  
224,201  
225,105  
226,011  
225,627  
0  
0  
0  
0  
0  
27,719  
21,527  
21,557  
26,352  
38,303  
44,393  
44,944  
45,372  
45,372  
44,944  
5,002  
5,098  
5,373  
5,730  
6,421  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,066,636  
1,032,047  
999,332  
975,229  
1,079,108  
689,153  
660,262  
627,020  
599,943  
718,929  
411,291  
382,023  
367,943  
346,779  
426,238  
277,863  
278,238  
259,077  
253,164  
292,691  
377,482  
371,786  
372,312  
375,286  
360,180  
377,482  
371,786  
372,312  
375,286  
360,180  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0