Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 (TL4: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,079,108  
1,097,896  
1,103,218  
1,173,687  
1,188,785  
693,808  
750,964  
743,355  
800,240  
831,739  
126,133  
154,090  
139,892  
152,059  
148,123  
10,000  
10,000  
10,000  
0  
0  
405,348  
416,949  
428,849  
488,122  
531,776  
142,979  
159,360  
159,590  
154,980  
146,058  
9,348  
10,566  
5,023  
5,079  
5,782  
385,301  
346,932  
359,864  
373,448  
357,046  
70,005  
62,153  
54,855  
55,033  
21,243  
225,627  
188,146  
190,331  
193,005  
195,354  
0  
0  
0  
0  
0  
38,303  
43,806  
61,457  
73,099  
87,602  
44,944  
45,536  
45,536  
44,525  
46,598  
6,421  
7,291  
7,685  
7,787  
6,249  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,079,108  
1,097,896  
1,103,218  
1,173,687  
1,188,785  
718,929  
728,952  
739,015  
809,897  
845,458  
426,238  
419,865  
427,734  
484,243  
491,863  
292,691  
309,087  
311,282  
325,654  
353,595  
360,180  
368,944  
364,203  
363,791  
343,327  
360,180  
368,944  
364,203  
363,791  
343,327  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0