Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 (TL4: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,126,879  
1,136,769  
1,055,335  
1,030,376  
1,066,636  
630,108  
717,590  
655,198  
652,693  
681,796  
130,925  
187,683  
153,251  
130,758  
120,449  
0  
0  
0  
0  
10,720  
330,881  
361,281  
352,439  
354,848  
395,744  
156,787  
153,807  
136,872  
152,673  
141,324  
11,515  
14,819  
12,636  
14,413  
13,559  
496,771  
419,178  
400,137  
377,683  
384,839  
67,440  
68,420  
68,420  
68,420  
83,120  
291,500  
223,399  
224,337  
225,424  
224,605  
0  
0  
0  
0  
0  
87,505  
77,563  
57,592  
34,193  
27,719  
44,393  
44,393  
44,481  
44,663  
44,393  
5,933  
5,404  
5,306  
4,983  
5,002  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,126,879  
1,136,769  
1,055,335  
1,030,376  
1,066,636  
769,925  
784,063  
700,991  
680,078  
689,153  
454,314  
429,079  
397,023  
416,888  
411,291  
315,612  
354,985  
303,968  
263,191  
277,863  
356,954  
352,706  
354,344  
350,298  
377,482  
356,954  
352,706  
354,344  
350,298  
377,482  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0