Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 (TL4: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
975,229  
1,079,108  
1,097,896  
1,103,218  
1,173,687  
588,644  
693,808  
750,964  
743,355  
800,240  
117,017  
126,133  
154,090  
139,892  
152,059  
10,720  
10,000  
10,000  
10,000  
0  
348,895  
405,348  
416,949  
428,849  
488,122  
104,350  
142,979  
159,360  
159,590  
154,980  
7,661  
9,348  
10,566  
5,023  
5,079  
386,586  
385,301  
346,932  
359,864  
373,448  
83,120  
70,005  
62,153  
54,855  
55,033  
226,011  
225,627  
188,146  
190,331  
193,005  
0  
0  
0  
0  
0  
26,352  
38,303  
43,806  
61,457  
73,099  
45,372  
44,944  
45,536  
45,536  
44,525  
5,730  
6,421  
7,291  
7,685  
7,787  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
975,229  
1,079,108  
1,097,896  
1,103,218  
1,173,687  
599,943  
718,929  
728,952  
739,015  
809,897  
346,779  
426,238  
419,865  
427,734  
484,243  
253,164  
292,691  
309,087  
311,282  
325,654  
375,286  
360,180  
368,944  
364,203  
363,791  
375,286  
360,180  
368,944  
364,203  
363,791  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0