Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 (TL4: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,097,896  
1,103,218  
1,173,687  
1,188,785  
1,188,353  
750,964  
743,355  
800,240  
831,739  
787,606  
154,090  
139,892  
152,059  
148,123  
156,497  
10,000  
10,000  
0  
0  
0  
416,949  
428,849  
488,122  
531,776  
453,222  
159,360  
159,590  
154,980  
146,058  
170,734  
10,566  
5,023  
5,079  
5,782  
7,153  
346,932  
359,864  
373,448  
357,046  
400,746  
62,153  
54,855  
55,033  
21,243  
21,243  
188,146  
190,331  
193,005  
195,354  
198,412  
0  
0  
0  
0  
0  
43,806  
61,457  
73,099  
87,602  
127,336  
45,536  
45,536  
44,525  
46,598  
48,654  
7,291  
7,685  
7,787  
6,249  
5,101  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,097,896  
1,103,218  
1,173,687  
1,188,785  
1,188,353  
728,952  
739,015  
809,897  
845,458  
852,195  
419,865  
427,734  
484,243  
491,863  
506,436  
309,087  
311,282  
325,654  
353,595  
345,759  
368,944  
364,203  
363,791  
343,327  
336,157  
368,944  
364,203  
363,791  
343,327  
336,157  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0