Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 (TL4: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,030,376  
1,066,636  
1,032,047  
999,332  
975,229  
652,693  
681,796  
653,157  
618,805  
588,644  
130,758  
120,449  
122,289  
117,941  
117,017  
0  
10,720  
10,720  
10,720  
10,720  
354,848  
395,744  
373,385  
346,644  
348,895  
152,673  
141,324  
136,821  
133,602  
104,350  
14,413  
13,559  
9,941  
9,898  
7,661  
377,683  
384,839  
378,890  
380,527  
386,586  
68,420  
83,120  
83,120  
83,120  
83,120  
225,424  
224,605  
224,201  
225,105  
226,011  
0  
0  
0  
0  
0  
34,193  
27,719  
21,527  
21,557  
26,352  
44,663  
44,393  
44,944  
45,372  
45,372  
4,983  
5,002  
5,098  
5,373  
5,730  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,030,376  
1,066,636  
1,032,047  
999,332  
975,229  
680,078  
689,153  
660,262  
627,020  
599,943  
416,888  
411,291  
382,023  
367,943  
346,779  
263,191  
277,863  
278,238  
259,077  
253,164  
350,298  
377,482  
371,786  
372,312  
375,286  
350,298  
377,482  
371,786  
372,312  
375,286  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0