Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang (TKU: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
817,583  
838,505  
754,231  
733,634  
742,935  
553,407  
574,041  
558,119  
538,840  
566,011  
178,654  
194,159  
168,522  
225,643  
281,735  
0  
0  
0  
0  
4,116  
68,910  
71,280  
108,331  
78,317  
48,419  
300,014  
298,296  
264,246  
206,576  
208,474  
5,829  
10,307  
17,021  
28,304  
23,267  
264,176  
264,465  
196,112  
194,795  
176,924  
0  
0  
0  
0  
0  
172,877  
162,073  
161,279  
161,970  
152,363  
0  
0  
0  
0  
0  
71,358  
84,610  
24,653  
17,753  
11,591  
0  
0  
0  
0  
0  
19,941  
17,782  
10,179  
15,072  
12,970  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
817,583  
838,505  
754,231  
733,634  
742,935  
373,369  
403,970  
334,881  
258,862  
288,169  
373,369  
403,970  
334,881  
258,862  
288,169  
0  
0  
0  
0  
0  
444,215  
434,535  
419,350  
474,772  
454,766  
444,215  
434,535  
419,350  
474,772  
454,766  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0