Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang (TKU: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
754,231  
733,634  
742,935  
741,754  
599,116  
558,119  
538,840  
566,011  
568,331  
452,515  
168,522  
225,643  
281,735  
209,786  
143,961  
0  
0  
4,116  
51,247  
51,131  
108,331  
78,317  
48,419  
87,738  
103,185  
264,246  
206,576  
208,474  
196,662  
128,991  
17,021  
28,304  
23,267  
22,898  
25,247  
196,112  
194,795  
176,924  
173,423  
146,601  
0  
0  
0  
0  
0  
161,279  
161,970  
152,363  
130,594  
133,152  
0  
0  
0  
0  
0  
24,653  
17,753  
11,591  
28,203  
4,740  
0  
0  
0  
0  
0  
10,179  
15,072  
12,970  
14,626  
8,709  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
754,231  
733,634  
742,935  
741,754  
599,116  
334,881  
258,862  
288,169  
317,599  
205,907  
334,881  
258,862  
288,169  
317,599  
205,907  
0  
0  
0  
0  
0  
419,350  
474,772  
454,766  
424,155  
393,209  
419,350  
474,772  
454,766  
424,155  
393,209  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0