Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang (TKU: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
742,935  
741,754  
599,116  
570,080  
527,371  
566,011  
568,331  
452,515  
419,606  
354,386  
281,735  
209,786  
143,961  
183,337  
163,920  
4,116  
51,247  
51,131  
19,000  
0  
48,419  
87,738  
103,185  
60,830  
36,432  
208,474  
196,662  
128,991  
141,456  
143,623  
23,267  
22,898  
25,247  
14,984  
10,411  
176,924  
173,423  
146,601  
150,473  
172,984  
0  
0  
0  
0  
23,518  
152,363  
130,594  
133,152  
112,090  
109,642  
0  
0  
0  
0  
0  
11,591  
28,203  
4,740  
19,134  
25,456  
0  
0  
0  
0  
0  
12,970  
14,626  
8,709  
19,250  
14,367  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
742,935  
741,754  
599,116  
570,080  
527,371  
288,169  
317,599  
205,907  
216,058  
165,925  
288,169  
317,599  
205,907  
216,058  
165,925  
0  
0  
0  
0  
0  
454,766  
424,155  
393,209  
354,022  
361,446  
454,766  
424,155  
393,209  
354,022  
361,446  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0