Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang (TKU: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
816,146  
812,508  
882,991  
831,834  
817,583  
556,757  
556,626  
630,152  
566,719  
553,407  
148,431  
143,008  
218,875  
175,517  
178,654  
0  
0  
0  
0  
0  
81,722  
93,866  
142,359  
132,994  
68,910  
316,172  
312,382  
255,949  
251,049  
300,014  
10,432  
7,370  
12,969  
7,158  
5,829  
259,388  
255,882  
252,838  
265,116  
264,176  
0  
0  
0  
0  
0  
228,094  
232,123  
237,362  
240,796  
172,877  
0  
0  
0  
0  
0  
10,208  
0  
0  
0  
71,358  
0  
0  
0  
0  
0  
21,086  
23,759  
15,476  
24,320  
19,941  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
816,146  
812,508  
882,991  
831,834  
817,583  
363,755  
367,141  
445,912  
368,405  
373,369  
363,755  
367,141  
445,912  
368,405  
373,369  
0  
0  
0  
0  
0  
452,391  
445,367  
437,079  
463,429  
444,215  
452,391  
445,367  
437,079  
463,429  
444,215  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0