Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang (TKU: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
882,991  
831,834  
817,583  
838,505  
754,231  
630,152  
566,719  
553,407  
574,041  
558,119  
218,875  
175,517  
178,654  
194,159  
168,522  
0  
0  
0  
0  
0  
142,359  
132,994  
68,910  
71,280  
108,331  
255,949  
251,049  
300,014  
298,296  
264,246  
12,969  
7,158  
5,829  
10,307  
17,021  
252,838  
265,116  
264,176  
264,465  
196,112  
0  
0  
0  
0  
0  
237,362  
240,796  
172,877  
162,073  
161,279  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
71,358  
84,610  
24,653  
0  
0  
0  
0  
0  
15,476  
24,320  
19,941  
17,782  
10,179  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
882,991  
831,834  
817,583  
838,505  
754,231  
445,912  
368,405  
373,369  
403,970  
334,881  
445,912  
368,405  
373,369  
403,970  
334,881  
0  
0  
0  
0  
0  
437,079  
463,429  
444,215  
434,535  
419,350  
437,079  
463,429  
444,215  
434,535  
419,350  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0