Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Tân Kỷ (TKC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
734,620  
763,847  
665,002  
736,836  
675,488  
613,370  
643,409  
543,886  
635,297  
576,142  
56,113  
72,750  
49,243  
50,884  
48,965  
10,164  
5,164  
5,164  
8,680  
3,708  
317,930  
394,785  
354,402  
445,717  
388,182  
220,562  
164,422  
130,900  
126,753  
131,596  
8,602  
6,290  
4,177  
3,262  
3,691  
121,249  
120,438  
121,116  
101,539  
99,346  
0  
0  
0  
0  
6,329  
65,337  
58,836  
58,955  
38,773  
60,776  
23,633  
29,190  
29,509  
29,829  
0  
24,489  
24,489  
24,489  
24,489  
24,489  
6,475  
6,475  
6,475  
6,475  
6,442  
1,316  
1,448  
1,688  
1,973  
1,311  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
734,620  
763,847  
665,002  
736,836  
675,488  
578,151  
614,496  
521,727  
594,622  
539,804  
558,908  
601,752  
508,029  
571,468  
517,901  
19,243  
12,744  
13,697  
23,154  
21,903  
156,469  
149,351  
143,276  
142,214  
135,684  
156,469  
149,351  
143,276  
142,214  
135,684  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0