Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Tân Kỷ (TKC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,104,424  
891,782  
734,620  
763,847  
665,002  
995,741  
776,922  
613,370  
643,409  
543,886  
96,767  
57,460  
56,113  
72,750  
49,243  
7,776  
10,164  
10,164  
5,164  
5,164  
421,999  
389,460  
317,930  
394,785  
354,402  
446,966  
309,041  
220,562  
164,422  
130,900  
22,234  
10,797  
8,602  
6,290  
4,177  
108,683  
114,860  
121,249  
120,438  
121,116  
0  
0  
0  
0  
0  
79,859  
76,057  
65,337  
58,836  
58,955  
23,109  
23,371  
23,633  
29,190  
29,509  
4,162  
7,987  
24,489  
24,489  
24,489  
900  
6,475  
6,475  
6,475  
6,475  
653  
971  
1,316  
1,448  
1,688  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,104,424  
891,782  
734,620  
763,847  
665,002  
945,057  
728,378  
578,151  
614,496  
521,727  
938,372  
714,890  
558,908  
601,752  
508,029  
6,685  
13,488  
19,243  
12,744  
13,697  
159,367  
163,404  
156,469  
149,351  
143,276  
159,367  
163,404  
156,469  
149,351  
143,276  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0