Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Tân Kỷ (TKC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
909,694  
880,999  
1,104,424  
891,782  
734,620  
807,731  
775,105  
995,741  
776,922  
613,370  
24,125  
30,799  
96,767  
57,460  
56,113  
5,000  
7,320  
7,776  
10,164  
10,164  
428,597  
391,404  
421,999  
389,460  
317,930  
343,612  
336,953  
446,966  
309,041  
220,562  
6,397  
8,629  
22,234  
10,797  
8,602  
101,964  
105,894  
108,683  
114,860  
121,249  
0  
0  
0  
0  
0  
76,904  
80,364  
79,859  
76,057  
65,337  
22,586  
22,848  
23,109  
23,371  
23,633  
1,413  
1,413  
4,162  
7,987  
24,489  
900  
900  
900  
6,475  
6,475  
160  
369  
653  
971  
1,316  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
909,694  
880,999  
1,104,424  
891,782  
734,620  
741,483  
719,226  
945,057  
728,378  
578,151  
736,094  
713,222  
938,372  
714,890  
558,908  
5,389  
6,003  
6,685  
13,488  
19,243  
168,211  
161,773  
159,367  
163,404  
156,469  
168,211  
161,773  
159,367  
163,404  
156,469  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0