Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Tân Kỷ (TKC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
829,327  
909,694  
880,999  
1,104,424  
891,782  
733,517  
807,731  
775,105  
995,741  
776,922  
14,868  
24,125  
30,799  
96,767  
57,460  
1,000  
5,000  
7,320  
7,776  
10,164  
386,178  
428,597  
391,404  
421,999  
389,460  
327,728  
343,612  
336,953  
446,966  
309,041  
3,743  
6,397  
8,629  
22,234  
10,797  
95,810  
101,964  
105,894  
108,683  
114,860  
0  
0  
0  
0  
0  
74,126  
76,904  
80,364  
79,859  
76,057  
19,272  
22,586  
22,848  
23,109  
23,371  
1,413  
1,413  
1,413  
4,162  
7,987  
900  
900  
900  
900  
6,475  
99  
160  
369  
653  
971  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
829,327  
909,694  
880,999  
1,104,424  
891,782  
659,725  
741,483  
719,226  
945,057  
728,378  
656,014  
736,094  
713,222  
938,372  
714,890  
3,711  
5,389  
6,003  
6,685  
13,488  
169,602  
168,211  
161,773  
159,367  
163,404  
169,602  
168,211  
161,773  
159,367  
163,404  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0