Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Tân Kỷ (TKC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
864,581  
829,327  
909,694  
880,999  
1,104,424  
771,570  
733,517  
807,731  
775,105  
995,741  
34,565  
14,868  
24,125  
30,799  
96,767  
1,000  
1,000  
5,000  
7,320  
7,776  
400,782  
386,178  
428,597  
391,404  
421,999  
332,598  
327,728  
343,612  
336,953  
446,966  
2,625  
3,743  
6,397  
8,629  
22,234  
93,011  
95,810  
101,964  
105,894  
108,683  
0  
0  
0  
0  
0  
71,550  
74,126  
76,904  
80,364  
79,859  
19,045  
19,272  
22,586  
22,848  
23,109  
1,413  
1,413  
1,413  
1,413  
4,162  
900  
900  
900  
900  
900  
103  
99  
160  
369  
653  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
864,581  
829,327  
909,694  
880,999  
1,104,424  
694,420  
659,725  
741,483  
719,226  
945,057  
691,408  
656,014  
736,094  
713,222  
938,372  
3,011  
3,711  
5,389  
6,003  
6,685  
170,161  
169,602  
168,211  
161,773  
159,367  
170,161  
169,602  
168,211  
161,773  
159,367  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0