Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Tân Kỷ (TKC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
665,002  
736,836  
675,488  
598,563  
520,999  
543,886  
635,297  
576,142  
502,879  
424,151  
49,243  
50,884  
48,965  
30,357  
15,364  
5,164  
8,680  
3,708  
1,320  
1,320  
354,402  
445,717  
388,182  
358,347  
313,510  
130,900  
126,753  
131,596  
110,619  
93,194  
4,177  
3,262  
3,691  
2,237  
762  
121,116  
101,539  
99,346  
95,683  
96,849  
0  
0  
6,329  
11,329  
11,329  
58,955  
38,773  
60,776  
22,065  
22,528  
29,509  
29,829  
0  
30,469  
30,788  
24,489  
24,489  
24,489  
24,489  
24,489  
6,475  
6,475  
6,442  
6,442  
7,098  
1,688  
1,973  
1,311  
890  
617  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
665,002  
736,836  
675,488  
598,563  
520,999  
521,727  
594,622  
539,804  
465,399  
389,606  
508,029  
571,468  
517,901  
446,167  
369,923  
13,697  
23,154  
21,903  
19,231  
19,683  
143,276  
142,214  
135,684  
133,164  
131,394  
143,276  
142,214  
135,684  
133,164  
131,394  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0