Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Tân Kỷ (TKC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
763,847  
665,002  
736,836  
675,488  
598,563  
643,409  
543,886  
635,297  
576,142  
502,879  
72,750  
49,243  
50,884  
48,965  
30,357  
5,164  
5,164  
8,680  
3,708  
1,320  
394,785  
354,402  
445,717  
388,182  
358,347  
164,422  
130,900  
126,753  
131,596  
110,619  
6,290  
4,177  
3,262  
3,691  
2,237  
120,438  
121,116  
101,539  
99,346  
95,683  
0  
0  
0  
6,329  
11,329  
58,836  
58,955  
38,773  
60,776  
22,065  
29,190  
29,509  
29,829  
0  
30,469  
24,489  
24,489  
24,489  
24,489  
24,489  
6,475  
6,475  
6,475  
6,442  
6,442  
1,448  
1,688  
1,973  
1,311  
890  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
763,847  
665,002  
736,836  
675,488  
598,563  
614,496  
521,727  
594,622  
539,804  
465,399  
601,752  
508,029  
571,468  
517,901  
446,167  
12,744  
13,697  
23,154  
21,903  
19,231  
149,351  
143,276  
142,214  
135,684  
133,164  
149,351  
143,276  
142,214  
135,684  
133,164  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0