Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Tân Kỷ (TKC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
675,488  
598,563  
520,999  
513,919  
402,487  
576,142  
502,879  
424,151  
411,606  
301,540  
48,965  
30,357  
15,364  
9,946  
16,971  
3,708  
1,320  
1,320  
7,961  
6,211  
388,182  
358,347  
313,510  
302,777  
186,070  
131,596  
110,619  
93,194  
89,712  
90,717  
3,691  
2,237  
762  
1,210  
1,572  
99,346  
95,683  
96,849  
102,313  
100,947  
6,329  
11,329  
11,329  
16,131  
16,441  
60,776  
22,065  
22,528  
21,208  
19,042  
0  
30,469  
30,788  
31,108  
31,428  
24,489  
24,489  
24,489  
26,083  
25,900  
6,442  
6,442  
7,098  
7,098  
7,826  
1,311  
890  
617  
686  
310  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
675,488  
598,563  
520,999  
513,919  
402,487  
539,804  
465,399  
389,606  
385,783  
270,571  
517,901  
446,167  
369,923  
376,649  
260,385  
21,903  
19,231  
19,683  
9,135  
10,186  
135,684  
133,164  
131,394  
128,136  
131,916  
135,684  
133,164  
131,394  
122,071  
131,916  
0  
0  
0  
6,065  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0