Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (TJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
173,031  
180,294  
182,654  
185,873  
195,443  
25,798  
29,430  
28,372  
27,669  
30,038  
6,615  
2,527  
5,370  
3,975  
13,425  
0  
0  
0  
0  
0  
7,052  
14,368  
11,193  
10,065  
7,863  
7,047  
7,406  
6,910  
6,672  
6,191  
5,083  
5,128  
4,899  
6,956  
2,559  
147,233  
150,865  
154,283  
158,204  
165,405  
94  
94  
94  
14  
14  
141,753  
147,232  
152,711  
158,190  
163,669  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,460  
0  
0  
0  
0  
0  
5,385  
3,538  
1,477  
0  
262  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
173,031  
180,294  
182,654  
185,873  
195,443  
54,071  
54,155  
54,951  
58,390  
67,991  
36,366  
35,300  
34,946  
36,085  
45,686  
17,705  
18,855  
20,005  
22,305  
22,305  
118,960  
126,139  
127,703  
127,483  
127,452  
118,960  
126,139  
127,703  
127,483  
127,452  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0