Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (TJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
162,096  
167,650  
176,182  
173,031  
180,294  
34,044  
33,327  
35,589  
25,798  
29,430  
5,126  
5,930  
8,562  
6,615  
2,527  
0  
0  
0  
0  
0  
11,743  
11,973  
12,110  
7,052  
14,368  
10,520  
9,389  
9,139  
7,047  
7,406  
6,657  
6,036  
5,778  
5,083  
5,128  
128,052  
134,323  
140,593  
147,233  
150,865  
95  
95  
94  
94  
94  
125,317  
130,796  
136,275  
141,753  
147,232  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,640  
3,432  
4,224  
5,385  
3,538  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
162,096  
167,650  
176,182  
173,031  
180,294  
42,521  
48,252  
58,203  
54,071  
54,155  
28,266  
31,647  
41,648  
36,366  
35,300  
14,255  
16,605  
16,555  
17,705  
18,855  
119,575  
119,398  
117,979  
118,960  
126,139  
119,575  
119,398  
117,979  
118,960  
126,139  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0