Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (TJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
204,338  
203,531  
210,726  
221,534  
225,113  
35,532  
28,519  
32,126  
34,328  
36,161  
18,492  
15,370  
8,104  
12,495  
14,257  
0  
0  
0  
0  
0  
9,439  
6,552  
7,824  
9,167  
9,902  
6,242  
5,547  
3,692  
3,983  
3,571  
1,359  
1,049  
12,506  
8,683  
8,431  
168,805  
175,012  
178,600  
187,206  
188,952  
14  
14  
14  
14  
14  
167,744  
173,165  
178,586  
184,006  
188,938  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,047  
1,833  
0  
3,185  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
204,338  
203,531  
210,726  
221,534  
225,113  
77,691  
72,825  
83,306  
97,911  
98,889  
54,236  
39,247  
45,360  
48,769  
46,996  
23,455  
33,578  
37,946  
49,142  
51,894  
126,646  
130,706  
127,420  
123,623  
126,224  
126,646  
130,706  
127,420  
123,623  
126,224  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0