Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (TJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
167,650  
176,182  
173,031  
180,294  
182,654  
33,327  
35,589  
25,798  
29,430  
28,372  
5,930  
8,562  
6,615  
2,527  
5,370  
0  
0  
0  
0  
0  
11,973  
12,110  
7,052  
14,368  
11,193  
9,389  
9,139  
7,047  
7,406  
6,910  
6,036  
5,778  
5,083  
5,128  
4,899  
134,323  
140,593  
147,233  
150,865  
154,283  
95  
94  
94  
94  
94  
130,796  
136,275  
141,753  
147,232  
152,711  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,432  
4,224  
5,385  
3,538  
1,477  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
167,650  
176,182  
173,031  
180,294  
182,654  
48,252  
58,203  
54,071  
54,155  
54,951  
31,647  
41,648  
36,366  
35,300  
34,946  
16,605  
16,555  
17,705  
18,855  
20,005  
119,398  
117,979  
118,960  
126,139  
127,703  
119,398  
117,979  
118,960  
126,139  
127,703  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0