Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (TJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
195,443  
204,338  
203,531  
210,726  
221,534  
30,038  
35,532  
28,519  
32,126  
34,328  
13,425  
18,492  
15,370  
8,104  
12,495  
0  
0  
0  
0  
0  
7,863  
9,439  
6,552  
7,824  
9,167  
6,191  
6,242  
5,547  
3,692  
3,983  
2,559  
1,359  
1,049  
12,506  
8,683  
165,405  
168,805  
175,012  
178,600  
187,206  
14  
14  
14  
14  
14  
163,669  
167,744  
173,165  
178,586  
184,006  
0  
0  
0  
0  
0  
1,460  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
262  
1,047  
1,833  
0  
3,185  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
195,443  
204,338  
203,531  
210,726  
221,534  
67,991  
77,691  
72,825  
83,306  
97,911  
45,686  
54,236  
39,247  
45,360  
48,769  
22,305  
23,455  
33,578  
37,946  
49,142  
127,452  
126,646  
130,706  
127,420  
123,623  
127,452  
126,646  
130,706  
127,420  
123,623  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0