Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (TJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
182,654  
185,873  
195,443  
204,338  
203,531  
28,372  
27,669  
30,038  
35,532  
28,519  
5,370  
3,975  
13,425  
18,492  
15,370  
0  
0  
0  
0  
0  
11,193  
10,065  
7,863  
9,439  
6,552  
6,910  
6,672  
6,191  
6,242  
5,547  
4,899  
6,956  
2,559  
1,359  
1,049  
154,283  
158,204  
165,405  
168,805  
175,012  
94  
14  
14  
14  
14  
152,711  
158,190  
163,669  
167,744  
173,165  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,460  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,477  
0  
262  
1,047  
1,833  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
182,654  
185,873  
195,443  
204,338  
203,531  
54,951  
58,390  
67,991  
77,691  
72,825  
34,946  
36,085  
45,686  
54,236  
39,247  
20,005  
22,305  
22,305  
23,455  
33,578  
127,703  
127,483  
127,452  
126,646  
130,706  
127,703  
127,483  
127,452  
126,646  
130,706  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0