Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (TJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
185,873  
195,443  
204,338  
203,531  
210,726  
27,669  
30,038  
35,532  
28,519  
32,126  
3,975  
13,425  
18,492  
15,370  
8,104  
0  
0  
0  
0  
0  
10,065  
7,863  
9,439  
6,552  
7,824  
6,672  
6,191  
6,242  
5,547  
3,692  
6,956  
2,559  
1,359  
1,049  
12,506  
158,204  
165,405  
168,805  
175,012  
178,600  
14  
14  
14  
14  
14  
158,190  
163,669  
167,744  
173,165  
178,586  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,460  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
262  
1,047  
1,833  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
185,873  
195,443  
204,338  
203,531  
210,726  
58,390  
67,991  
77,691  
72,825  
83,306  
36,085  
45,686  
54,236  
39,247  
45,360  
22,305  
22,305  
23,455  
33,578  
37,946  
127,483  
127,452  
126,646  
130,706  
127,420  
127,483  
127,452  
126,646  
130,706  
127,420  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0