Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (TIX: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,008,538  
999,567  
1,024,726  
1,031,124  
1,010,749  
402,907  
436,363  
445,952  
450,687  
428,012  
119,955  
93,591  
91,312  
78,901  
77,600  
136,098  
194,098  
193,898  
213,000  
187,915  
45,419  
52,264  
59,526  
45,048  
46,558  
100,042  
96,322  
101,042  
112,884  
114,151  
1,393  
87  
174  
854  
1,788  
605,631  
563,204  
578,774  
580,436  
582,737  
2,302  
2,753  
3,103  
4,600  
4,950  
41,720  
43,039  
41,498  
40,654  
29,793  
202,902  
210,799  
218,622  
209,437  
211,663  
25,667  
4,853  
3,707  
13,048  
6,808  
193,286  
161,186  
170,450  
170,515  
194,065  
139,755  
140,575  
141,394  
142,182  
135,458  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,008,538  
999,567  
1,024,726  
1,031,124  
1,010,749  
360,277  
347,725  
333,396  
360,466  
375,518  
96,588  
98,059  
86,190  
114,764  
124,851  
263,688  
249,666  
247,205  
245,703  
250,667  
648,261  
651,842  
691,330  
670,657  
635,231  
648,261  
651,842  
691,330  
670,657  
635,231  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0