Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (TIX: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,031,124  
1,010,749  
1,044,897  
1,229,051  
1,238,200  
450,687  
428,012  
471,969  
688,320  
698,509  
78,901  
77,600  
99,655  
93,079  
90,010  
213,000  
187,915  
211,915  
211,600  
173,600  
45,048  
46,558  
38,254  
36,361  
29,726  
112,884  
114,151  
121,136  
339,495  
403,656  
854  
1,788  
1,009  
7,785  
1,517  
580,436  
582,737  
572,927  
540,731  
539,691  
4,600  
4,950  
5,401  
6,101  
8,244  
40,654  
29,793  
28,855  
29,815  
30,501  
209,437  
211,663  
212,410  
187,280  
193,898  
13,048  
6,808  
8,062  
20,721  
3,945  
170,515  
194,065  
181,962  
159,718  
157,138  
142,182  
135,458  
136,237  
137,096  
145,965  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,031,124  
1,010,749  
1,044,897  
1,229,051  
1,238,200  
360,466  
375,518  
428,264  
662,584  
675,360  
114,764  
124,851  
186,000  
426,035  
438,716  
245,703  
250,667  
242,264  
236,549  
236,644  
670,657  
635,231  
616,633  
566,467  
562,840  
670,657  
635,231  
616,633  
566,467  
562,840  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0