Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (TIX: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,016,333  
1,008,538  
999,567  
1,024,726  
1,031,124  
369,640  
402,907  
436,363  
445,952  
450,687  
116,772  
119,955  
93,591  
91,312  
78,901  
112,320  
136,098  
194,098  
193,898  
213,000  
30,852  
45,419  
52,264  
59,526  
45,048  
108,849  
100,042  
96,322  
101,042  
112,884  
848  
1,393  
87  
174  
854  
646,693  
605,631  
563,204  
578,774  
580,436  
1,952  
2,302  
2,753  
3,103  
4,600  
31,829  
41,720  
43,039  
41,498  
40,654  
194,812  
202,902  
210,799  
218,622  
209,437  
39,989  
25,667  
4,853  
3,707  
13,048  
233,070  
193,286  
161,186  
170,450  
170,515  
145,041  
139,755  
140,575  
141,394  
142,182  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,016,333  
1,008,538  
999,567  
1,024,726  
1,031,124  
345,113  
360,277  
347,725  
333,396  
360,466  
79,759  
96,588  
98,059  
86,190  
114,764  
265,354  
263,688  
249,666  
247,205  
245,703  
671,220  
648,261  
651,842  
691,330  
670,657  
671,220  
648,261  
651,842  
691,330  
670,657  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0