Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (TIX: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,177,645  
1,291,200  
1,211,653  
1,241,539  
1,194,229  
637,955  
745,458  
665,136  
703,962  
655,788  
91,510  
108,793  
105,404  
107,018  
170,090  
172,100  
229,807  
212,965  
193,700  
182,244  
-30,828  
45,682  
28,006  
109,989  
40,823  
403,656  
360,400  
318,335  
292,818  
262,515  
1,517  
777  
426  
437  
115  
539,691  
545,742  
546,517  
537,577  
538,441  
8,244  
9,024  
11,573  
28,875  
43,042  
30,501  
34,139  
31,512  
32,402  
30,316  
193,898  
200,518  
204,445  
208,368  
215,871  
3,945  
3,409  
3,374  
4,171  
0  
157,138  
158,655  
156,455  
124,047  
111,107  
145,965  
139,996  
139,158  
139,713  
138,106  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,177,645  
1,291,200  
1,211,653  
1,241,539  
1,194,229  
614,805  
717,211  
648,336  
624,891  
622,798  
378,161  
431,049  
208,502  
205,300  
203,049  
236,644  
286,162  
439,834  
419,590  
419,749  
562,840  
573,989  
563,317  
616,449  
571,231  
562,840  
573,989  
563,317  
616,449  
571,231  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
200  
200