Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (TIX: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,044,897  
1,229,051  
1,238,200  
1,291,200  
1,211,653  
471,969  
688,320  
698,509  
745,458  
665,136  
99,655  
93,079  
90,010  
108,793  
105,404  
211,915  
211,600  
173,600  
229,807  
212,965  
38,254  
36,361  
29,726  
45,682  
28,006  
121,136  
339,495  
403,656  
360,400  
318,335  
1,009  
7,785  
1,517  
777  
426  
572,927  
540,731  
539,691  
545,742  
546,517  
5,401  
6,101  
8,244  
9,024  
11,573  
28,855  
29,815  
30,501  
34,139  
31,512  
212,410  
187,280  
193,898  
200,518  
204,445  
8,062  
20,721  
3,945  
3,409  
3,374  
181,962  
159,718  
157,138  
158,655  
156,455  
136,237  
137,096  
145,965  
139,996  
139,158  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,044,897  
1,229,051  
1,238,200  
1,291,200  
1,211,653  
428,264  
662,584  
675,360  
717,211  
648,336  
186,000  
426,035  
438,716  
431,049  
208,502  
242,264  
236,549  
236,644  
286,162  
439,834  
616,633  
566,467  
562,840  
573,989  
563,317  
616,633  
566,467  
562,840  
573,989  
563,317  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0