Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (TIX: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,291,200  
1,211,653  
1,241,539  
1,194,229  
1,235,544  
745,458  
665,136  
703,962  
655,788  
751,518  
108,793  
105,404  
107,018  
170,090  
172,697  
229,807  
212,965  
193,700  
182,244  
138,228  
45,682  
28,006  
109,989  
40,823  
195,822  
360,400  
318,335  
292,818  
262,515  
241,969  
777  
426  
437  
115  
2,801  
545,742  
546,517  
537,577  
538,441  
484,026  
9,024  
11,573  
28,875  
43,042  
35,876  
34,139  
31,512  
32,402  
30,316  
51,984  
200,518  
204,445  
208,368  
215,871  
175,914  
3,409  
3,374  
4,171  
0  
0  
158,655  
156,455  
124,047  
111,107  
82,344  
139,996  
139,158  
139,713  
138,106  
137,908  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,291,200  
1,211,653  
1,241,539  
1,194,229  
1,235,544  
717,211  
648,336  
624,891  
622,798  
662,030  
431,049  
208,502  
205,300  
203,049  
292,851  
286,162  
439,834  
419,590  
419,749  
369,180  
573,989  
563,317  
616,449  
571,231  
573,314  
573,989  
563,317  
616,449  
571,231  
573,314  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
200  
200  
200