Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (TIX: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,229,051  
1,238,200  
1,291,200  
1,211,653  
1,241,539  
688,320  
698,509  
745,458  
665,136  
703,962  
93,079  
90,010  
108,793  
105,404  
107,018  
211,600  
173,600  
229,807  
212,965  
193,700  
36,361  
29,726  
45,682  
28,006  
109,989  
339,495  
403,656  
360,400  
318,335  
292,818  
7,785  
1,517  
777  
426  
437  
540,731  
539,691  
545,742  
546,517  
537,577  
6,101  
8,244  
9,024  
11,573  
28,875  
29,815  
30,501  
34,139  
31,512  
32,402  
187,280  
193,898  
200,518  
204,445  
208,368  
20,721  
3,945  
3,409  
3,374  
4,171  
159,718  
157,138  
158,655  
156,455  
124,047  
137,096  
145,965  
139,996  
139,158  
139,713  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,229,051  
1,238,200  
1,291,200  
1,211,653  
1,241,539  
662,584  
675,360  
717,211  
648,336  
624,891  
426,035  
438,716  
431,049  
208,502  
205,300  
236,549  
236,644  
286,162  
439,834  
419,590  
566,467  
562,840  
573,989  
563,317  
616,449  
566,467  
562,840  
573,989  
563,317  
616,449  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
200