Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (TIX: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,024,726  
1,031,124  
1,010,749  
1,044,897  
1,229,051  
445,952  
450,687  
428,012  
471,969  
688,320  
91,312  
78,901  
77,600  
99,655  
93,079  
193,898  
213,000  
187,915  
211,915  
211,600  
59,526  
45,048  
46,558  
38,254  
36,361  
101,042  
112,884  
114,151  
121,136  
339,495  
174  
854  
1,788  
1,009  
7,785  
578,774  
580,436  
582,737  
572,927  
540,731  
3,103  
4,600  
4,950  
5,401  
6,101  
41,498  
40,654  
29,793  
28,855  
29,815  
218,622  
209,437  
211,663  
212,410  
187,280  
3,707  
13,048  
6,808  
8,062  
20,721  
170,450  
170,515  
194,065  
181,962  
159,718  
141,394  
142,182  
135,458  
136,237  
137,096  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,024,726  
1,031,124  
1,010,749  
1,044,897  
1,229,051  
333,396  
360,466  
375,518  
428,264  
662,584  
86,190  
114,764  
124,851  
186,000  
426,035  
247,205  
245,703  
250,667  
242,264  
236,549  
691,330  
670,657  
635,231  
616,633  
566,467  
691,330  
670,657  
635,231  
616,633  
566,467  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0