Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (TIX: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,132,700  
1,016,360  
1,008,538  
999,567  
1,024,726  
420,313  
369,717  
402,907  
436,363  
445,952  
174,840  
116,772  
119,955  
93,591  
91,312  
96,000  
112,320  
136,098  
194,098  
193,898  
39,821  
30,922  
45,419  
52,264  
59,526  
109,637  
108,856  
100,042  
96,322  
101,042  
15  
848  
1,393  
87  
174  
712,387  
646,643  
605,631  
563,204  
578,774  
1,851  
1,851  
2,302  
2,753  
3,103  
30,748  
31,829  
41,720  
43,039  
41,498  
186,471  
194,812  
202,902  
210,799  
218,622  
61,747  
39,982  
25,667  
4,853  
3,707  
290,268  
233,129  
193,286  
161,186  
170,450  
141,302  
145,041  
139,755  
140,575  
141,394  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,132,700  
1,016,360  
1,008,538  
999,567  
1,024,726  
357,382  
345,125  
360,277  
347,725  
333,396  
95,808  
88,116  
96,588  
98,059  
86,190  
261,575  
257,009  
263,688  
249,666  
247,205  
775,318  
671,235  
648,261  
651,842  
691,330  
775,318  
671,235  
648,261  
651,842  
691,330  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0