Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TIS: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
10,703,550  
10,810,795  
11,381,733  
10,418,899  
 
3,697,727  
3,784,064  
4,364,911  
3,445,801  
 
66,982  
203,273  
31,054  
90,288  
 
1,000,000  
1,000,000  
1,000,000  
1,000,000  
 
498,753  
714,279  
805,087  
670,057  
 
2,072,842  
1,842,470  
2,441,412  
1,644,050  
 
59,150  
24,041  
87,358  
41,406  
 
7,005,823  
7,026,731  
7,016,822  
6,973,098  
 
120,731  
127,852  
128,184  
127,864  
 
2,071,560  
2,121,672  
2,078,905  
2,131,146  
 
0  
0  
0  
0  
 
4,638,925  
4,578,745  
4,603,943  
4,507,499  
 
17,980  
17,666  
19,126  
22,905  
 
156,626  
180,798  
186,665  
183,685  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
10,703,550  
10,810,795  
11,381,733  
10,418,899  
 
7,924,490  
8,157,802  
8,767,811  
7,691,177  
 
3,701,727  
3,958,796  
4,470,784  
3,517,998  
 
4,222,763  
4,199,007  
4,297,027  
4,173,179  
 
2,779,059  
2,652,993  
2,613,921  
2,727,722  
 
2,779,059  
2,652,993  
2,613,921  
2,727,722  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0