Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TIS: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
9,833,150  
10,905,627  
11,156,159  
10,894,009  
10,703,550  
2,807,638  
3,928,191  
4,146,998  
3,889,767  
3,697,727  
83,546  
26,837  
53,912  
55,040  
66,982  
0  
1,000,000  
1,000,000  
1,000,000  
1,000,000  
517,145  
500,383  
888,902  
566,071  
498,753  
2,161,185  
2,346,639  
2,170,114  
2,231,695  
2,072,842  
45,762  
54,332  
34,069  
36,960  
59,150  
7,025,511  
6,977,436  
7,009,161  
7,004,242  
7,005,823  
99,060  
102,331  
113,225  
116,169  
120,731  
1,957,896  
2,003,172  
2,047,490  
2,036,270  
2,071,560  
0  
0  
0  
0  
0  
4,795,516  
4,708,774  
4,675,595  
4,687,585  
4,638,925  
22,926  
18,534  
18,533  
17,606  
17,980  
150,113  
144,625  
154,317  
146,612  
156,626  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
9,833,150  
10,905,627  
11,156,159  
10,894,009  
10,703,550  
7,963,821  
8,068,429  
8,368,624  
8,069,546  
7,924,490  
3,855,494  
4,106,217  
4,232,480  
3,796,652  
3,701,727  
4,108,328  
3,962,212  
4,136,144  
4,272,893  
4,222,763  
1,869,328  
2,837,197  
2,787,534  
2,824,464  
2,779,059  
1,869,328  
2,837,197  
2,787,534  
2,824,464  
2,779,059  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0