Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TIS: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
10,894,009  
10,703,550  
10,810,795  
 
11,381,733  
3,889,767  
3,697,727  
3,784,064  
 
4,364,911  
55,040  
66,982  
203,273  
 
31,054  
1,000,000  
1,000,000  
1,000,000  
 
1,000,000  
566,071  
498,753  
714,279  
 
805,087  
2,231,695  
2,072,842  
1,842,470  
 
2,441,412  
36,960  
59,150  
24,041  
 
87,358  
7,004,242  
7,005,823  
7,026,731  
 
7,016,822  
116,169  
120,731  
127,852  
 
128,184  
2,036,270  
2,071,560  
2,121,672  
 
2,078,905  
0  
0  
0  
 
0  
4,687,585  
4,638,925  
4,578,745  
 
4,603,943  
17,606  
17,980  
17,666  
 
19,126  
146,612  
156,626  
180,798  
 
186,665  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
10,894,009  
10,703,550  
10,810,795  
 
11,381,733  
8,069,546  
7,924,490  
8,157,802  
 
8,767,811  
3,796,652  
3,701,727  
3,958,796  
 
4,470,784  
4,272,893  
4,222,763  
4,199,007  
 
4,297,027  
2,824,464  
2,779,059  
2,652,993  
 
2,613,921  
2,824,464  
2,779,059  
2,652,993  
 
2,613,921  
0  
0  
0  
 
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
 
0