Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TIS: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
10,710,535  
9,937,026  
9,308,139  
9,828,247  
10,905,627  
3,676,584  
2,897,475  
2,283,439  
2,807,129  
3,928,191  
168,304  
33,034  
118,944  
83,546  
26,837  
0  
0  
0  
0  
1,000,000  
823,167  
690,418  
561,495  
517,145  
500,383  
2,541,806  
2,026,948  
1,515,707  
2,161,185  
2,346,639  
143,307  
147,075  
87,293  
45,254  
54,332  
7,033,951  
7,039,551  
7,024,700  
7,021,117  
6,977,436  
88,904  
91,559  
95,325  
99,060  
102,331  
1,838,725  
1,894,331  
1,935,959  
1,957,896  
2,003,172  
0  
0  
0  
0  
0  
4,917,833  
4,866,590  
4,810,176  
4,795,516  
4,708,774  
20,116  
18,534  
18,534  
18,534  
18,534  
168,372  
168,538  
164,707  
150,110  
144,625  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
10,710,535  
9,937,026  
9,308,139  
9,828,247  
10,905,627  
8,810,078  
8,050,831  
7,443,525  
7,969,161  
8,068,429  
4,664,557  
3,956,458  
3,314,874  
3,865,062  
4,106,217  
4,145,521  
4,094,373  
4,128,651  
4,104,099  
3,962,212  
1,900,457  
1,886,195  
1,864,614  
1,859,086  
2,837,197  
1,900,457  
1,886,195  
1,864,614  
1,859,086  
2,837,197  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0