Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TIS: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
9,937,026  
9,308,139  
9,828,247  
10,905,627  
11,156,159  
2,897,475  
2,283,439  
2,807,129  
3,928,191  
4,146,998  
33,034  
118,944  
83,546  
26,837  
53,912  
0  
0  
0  
1,000,000  
1,000,000  
690,418  
561,495  
517,145  
500,383  
888,902  
2,026,948  
1,515,707  
2,161,185  
2,346,639  
2,170,114  
147,075  
87,293  
45,254  
54,332  
34,069  
7,039,551  
7,024,700  
7,021,117  
6,977,436  
7,009,161  
91,559  
95,325  
99,060  
102,331  
113,225  
1,894,331  
1,935,959  
1,957,896  
2,003,172  
2,047,490  
0  
0  
0  
0  
0  
4,866,590  
4,810,176  
4,795,516  
4,708,774  
4,675,595  
18,534  
18,534  
18,534  
18,534  
18,533  
168,538  
164,707  
150,110  
144,625  
154,317  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
9,937,026  
9,308,139  
9,828,247  
10,905,627  
11,156,159  
8,050,831  
7,443,525  
7,969,161  
8,068,429  
8,368,624  
3,956,458  
3,314,874  
3,865,062  
4,106,217  
4,232,480  
4,094,373  
4,128,651  
4,104,099  
3,962,212  
4,136,144  
1,886,195  
1,864,614  
1,859,086  
2,837,197  
2,787,534  
1,886,195  
1,864,614  
1,859,086  
2,837,197  
2,787,534  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0