Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TIS: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
9,308,139  
9,828,247  
10,905,627  
11,156,159  
10,894,009  
2,283,439  
2,807,129  
3,928,191  
4,146,998  
3,889,767  
118,944  
83,546  
26,837  
53,912  
55,040  
0  
0  
1,000,000  
1,000,000  
1,000,000  
561,495  
517,145  
500,383  
888,902  
566,071  
1,515,707  
2,161,185  
2,346,639  
2,170,114  
2,231,695  
87,293  
45,254  
54,332  
34,069  
36,960  
7,024,700  
7,021,117  
6,977,436  
7,009,161  
7,004,242  
95,325  
99,060  
102,331  
113,225  
116,169  
1,935,959  
1,957,896  
2,003,172  
2,047,490  
2,036,270  
0  
0  
0  
0  
0  
4,810,176  
4,795,516  
4,708,774  
4,675,595  
4,687,585  
18,534  
18,534  
18,534  
18,533  
17,606  
164,707  
150,110  
144,625  
154,317  
146,612  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
9,308,139  
9,828,247  
10,905,627  
11,156,159  
10,894,009  
7,443,525  
7,969,161  
8,068,429  
8,368,624  
8,069,546  
3,314,874  
3,865,062  
4,106,217  
4,232,480  
3,796,652  
4,128,651  
4,104,099  
3,962,212  
4,136,144  
4,272,893  
1,864,614  
1,859,086  
2,837,197  
2,787,534  
2,824,464  
1,864,614  
1,859,086  
2,837,197  
2,787,534  
2,824,464  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0