Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TIS: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
10,894,009  
10,703,550  
10,810,795  
11,381,733  
 
3,889,767  
3,697,727  
3,784,064  
4,364,911  
 
55,040  
66,982  
203,273  
31,054  
 
1,000,000  
1,000,000  
1,000,000  
1,000,000  
 
566,071  
498,753  
714,279  
805,087  
 
2,231,695  
2,072,842  
1,842,470  
2,441,412  
 
36,960  
59,150  
24,041  
87,358  
 
7,004,242  
7,005,823  
7,026,731  
7,016,822  
 
116,169  
120,731  
127,852  
128,184  
 
2,036,270  
2,071,560  
2,121,672  
2,078,905  
 
0  
0  
0  
0  
 
4,687,585  
4,638,925  
4,578,745  
4,603,943  
 
17,606  
17,980  
17,666  
19,126  
 
146,612  
156,626  
180,798  
186,665  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
10,894,009  
10,703,550  
10,810,795  
11,381,733  
 
8,069,546  
7,924,490  
8,157,802  
8,767,811  
 
3,796,652  
3,701,727  
3,958,796  
4,470,784  
 
4,272,893  
4,222,763  
4,199,007  
4,297,027  
 
2,824,464  
2,779,059  
2,652,993  
2,613,921  
 
2,824,464  
2,779,059  
2,652,993  
2,613,921  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0