Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TIS: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
10,905,627  
11,156,159  
10,894,009  
10,703,550  
10,810,795  
3,928,191  
4,146,998  
3,889,767  
3,697,727  
3,784,064  
26,837  
53,912  
55,040  
66,982  
203,273  
1,000,000  
1,000,000  
1,000,000  
1,000,000  
1,000,000  
500,383  
888,902  
566,071  
498,753  
714,279  
2,346,639  
2,170,114  
2,231,695  
2,072,842  
1,842,470  
54,332  
34,069  
36,960  
59,150  
24,041  
6,977,436  
7,009,161  
7,004,242  
7,005,823  
7,026,731  
102,331  
113,225  
116,169  
120,731  
127,852  
2,003,172  
2,047,490  
2,036,270  
2,071,560  
2,121,672  
0  
0  
0  
0  
0  
4,708,774  
4,675,595  
4,687,585  
4,638,925  
4,578,745  
18,534  
18,533  
17,606  
17,980  
17,666  
144,625  
154,317  
146,612  
156,626  
180,798  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
10,905,627  
11,156,159  
10,894,009  
10,703,550  
10,810,795  
8,068,429  
8,368,624  
8,069,546  
7,924,490  
8,157,802  
4,106,217  
4,232,480  
3,796,652  
3,701,727  
3,958,796  
3,962,212  
4,136,144  
4,272,893  
4,222,763  
4,199,007  
2,837,197  
2,787,534  
2,824,464  
2,779,059  
2,652,993  
2,837,197  
2,787,534  
2,824,464  
2,779,059  
2,652,993  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0