Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TIS: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
10,577,647  
10,260,021  
10,801,923  
10,710,535  
9,937,026  
3,423,940  
3,190,331  
3,754,523  
3,676,584  
2,897,475  
88,647  
34,402  
240,206  
168,304  
33,034  
0  
0  
0  
0  
0  
774,996  
556,428  
529,023  
823,167  
690,418  
2,402,371  
2,451,981  
2,826,329  
2,541,806  
2,026,948  
157,927  
147,521  
158,966  
143,307  
147,075  
7,153,707  
7,069,690  
7,047,399  
7,033,951  
7,039,551  
78,627  
81,451  
85,102  
88,904  
91,559  
1,711,535  
1,759,865  
1,802,503  
1,838,725  
1,894,331  
0  
0  
0  
0  
0  
5,106,512  
5,040,927  
4,976,184  
4,917,833  
4,866,590  
20,116  
20,116  
20,116  
20,116  
18,534  
236,917  
167,331  
163,495  
168,372  
168,538  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
10,577,647  
10,260,021  
10,801,923  
10,710,535  
9,937,026  
8,707,395  
8,347,785  
8,894,226  
8,810,078  
8,050,831  
4,901,680  
4,072,914  
4,684,439  
4,664,557  
3,956,458  
3,805,716  
4,274,871  
4,209,786  
4,145,521  
4,094,373  
1,870,251  
1,912,236  
1,907,697  
1,900,457  
1,886,195  
1,870,251  
1,912,236  
1,907,697  
1,900,457  
1,886,195  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0