Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TIS: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
10,260,021  
10,801,923  
10,710,535  
9,937,026  
9,308,139  
3,190,331  
3,754,523  
3,676,584  
2,897,475  
2,283,439  
34,402  
240,206  
168,304  
33,034  
118,944  
0  
0  
0  
0  
0  
556,428  
529,023  
823,167  
690,418  
561,495  
2,451,981  
2,826,329  
2,541,806  
2,026,948  
1,515,707  
147,521  
158,966  
143,307  
147,075  
87,293  
7,069,690  
7,047,399  
7,033,951  
7,039,551  
7,024,700  
81,451  
85,102  
88,904  
91,559  
95,325  
1,759,865  
1,802,503  
1,838,725  
1,894,331  
1,935,959  
0  
0  
0  
0  
0  
5,040,927  
4,976,184  
4,917,833  
4,866,590  
4,810,176  
20,116  
20,116  
20,116  
18,534  
18,534  
167,331  
163,495  
168,372  
168,538  
164,707  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
10,260,021  
10,801,923  
10,710,535  
9,937,026  
9,308,139  
8,347,785  
8,894,226  
8,810,078  
8,050,831  
7,443,525  
4,072,914  
4,684,439  
4,664,557  
3,956,458  
3,314,874  
4,274,871  
4,209,786  
4,145,521  
4,094,373  
4,128,651  
1,912,236  
1,907,697  
1,900,457  
1,886,195  
1,864,614  
1,912,236  
1,907,697  
1,900,457  
1,886,195  
1,864,614  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0