Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Quỹ đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
508,297  
509,093  
504,918  
558,253  
595,168  
321,486  
322,810  
314,520  
362,679  
395,373  
106,326  
94,937  
57,834  
85,619  
45,328  
2,037  
2,037  
29,710  
88,653  
50,871  
61,906  
62,518  
57,472  
12,660  
53,339  
150,316  
162,700  
168,299  
174,914  
237,449  
902  
619  
1,205  
833  
8,386  
186,811  
186,283  
190,397  
195,574  
199,795  
0  
0  
0  
0  
0  
37,357  
39,494  
41,748  
43,514  
44,670  
26,024  
28,248  
30,528  
32,872  
35,085  
14,320  
14,271  
13,897  
14,359  
14,311  
78,186  
76,087  
75,980  
75,942  
76,055  
30,925  
28,183  
28,245  
28,888  
29,674  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
508,297  
509,093  
504,918  
558,253  
595,168  
78,134  
94,139  
103,918  
160,568  
180,062  
50,920  
64,970  
75,769  
131,399  
111,177  
27,214  
29,169  
28,149  
29,169  
68,884  
430,164  
414,953  
401,000  
397,685  
413,315  
430,164  
414,953  
401,000  
397,685  
413,315  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
1,792