Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Quỹ đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
640,630  
651,616  
576,551  
560,570  
598,044  
451,896  
443,219  
360,856  
364,353  
382,497  
183,450  
183,547  
132,173  
142,884  
148,741  
41,427  
41,472  
42,499  
16,988  
0  
55,038  
89,363  
69,051  
67,987  
91,493  
163,156  
126,927  
115,774  
134,855  
138,813  
8,825  
1,911  
1,358  
1,640  
3,449  
188,733  
208,396  
215,695  
196,217  
215,547  
21,825  
0  
0  
0  
0  
27,257  
29,146  
29,186  
31,170  
32,780  
22,294  
24,552  
23,354  
17,763  
19,997  
6,151  
42,308  
37,834  
40,751  
65,529  
64,920  
64,782  
64,586  
67,882  
67,813  
46,288  
47,608  
60,736  
38,651  
29,428  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
640,630  
651,616  
576,551  
560,570  
598,044  
169,035  
196,798  
118,811  
83,817  
135,991  
127,076  
155,559  
76,373  
51,436  
108,776  
41,959  
41,239  
42,438  
32,381  
27,214  
471,595  
454,817  
457,740  
476,753  
462,053  
471,595  
454,817  
457,740  
476,753  
462,053  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0