Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Quỹ đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
622,191  
520,935  
508,297  
509,093  
504,918  
453,518  
336,029  
321,486  
322,810  
314,520  
134,680  
131,090  
106,326  
94,937  
57,834  
0  
0  
2,037  
2,037  
29,710  
123,744  
51,377  
61,906  
62,518  
57,472  
191,847  
152,676  
150,316  
162,700  
168,299  
3,247  
885  
902  
619  
1,205  
168,673  
184,906  
186,811  
186,283  
190,397  
0  
0  
0  
0  
0  
34,196  
36,322  
37,357  
39,494  
41,748  
22,237  
23,800  
26,024  
28,248  
30,528  
14,407  
14,320  
14,320  
14,271  
13,897  
67,714  
80,466  
78,186  
76,087  
75,980  
30,120  
29,999  
30,925  
28,183  
28,245  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
622,191  
520,935  
508,297  
509,093  
504,918  
173,746  
123,147  
78,134  
94,139  
103,918  
146,532  
95,933  
50,920  
64,970  
75,769  
27,214  
27,214  
27,214  
29,169  
28,149  
448,445  
397,788  
430,164  
414,953  
401,000  
448,445  
397,788  
430,164  
414,953  
401,000  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0