Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Quỹ đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
651,456  
576,551  
560,570  
598,044  
622,191  
434,028  
360,856  
364,353  
382,497  
453,518  
183,547  
132,173  
142,884  
148,741  
134,680  
41,472  
42,499  
16,988  
0  
0  
89,363  
69,051  
67,987  
91,493  
123,744  
117,736  
115,774  
134,855  
138,813  
191,847  
1,911  
1,358  
1,640  
3,449  
3,247  
217,428  
215,695  
196,217  
215,547  
168,673  
0  
0  
0  
0  
0  
29,146  
29,186  
31,170  
32,780  
34,196  
21,158  
23,354  
17,763  
19,997  
22,237  
42,308  
37,834  
40,751  
65,529  
14,407  
64,694  
64,586  
67,882  
67,813  
67,714  
60,122  
60,736  
38,651  
29,428  
30,120  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
651,456  
576,551  
560,570  
598,044  
622,191  
196,784  
118,811  
83,817  
135,991  
173,746  
154,586  
76,373  
51,436  
108,776  
146,532  
42,198  
42,438  
32,381  
27,214  
27,214  
454,672  
457,740  
476,753  
462,053  
448,445  
454,672  
457,740  
476,753  
462,053  
448,445  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0