Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Quỹ đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
598,044  
622,191  
520,935  
508,297  
509,093  
382,497  
453,518  
336,029  
321,486  
322,810  
148,741  
134,680  
131,090  
106,326  
94,937  
0  
0  
0  
2,037  
2,037  
91,493  
123,744  
51,377  
61,906  
62,518  
138,813  
191,847  
152,676  
150,316  
162,700  
3,449  
3,247  
885  
902  
619  
215,547  
168,673  
184,906  
186,811  
186,283  
0  
0  
0  
0  
0  
32,780  
34,196  
36,322  
37,357  
39,494  
19,997  
22,237  
23,800  
26,024  
28,248  
65,529  
14,407  
14,320  
14,320  
14,271  
67,813  
67,714  
80,466  
78,186  
76,087  
29,428  
30,120  
29,999  
30,925  
28,183  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
598,044  
622,191  
520,935  
508,297  
509,093  
135,991  
173,746  
123,147  
78,134  
94,139  
108,776  
146,532  
95,933  
50,920  
64,970  
27,214  
27,214  
27,214  
27,214  
29,169  
462,053  
448,445  
397,788  
430,164  
414,953  
462,053  
448,445  
397,788  
430,164  
414,953  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0