Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Quỹ đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
560,570  
598,044  
622,191  
520,935  
508,297  
364,353  
382,497  
453,518  
336,029  
321,486  
142,884  
148,741  
134,680  
131,090  
106,326  
16,988  
0  
0  
0  
2,037  
67,987  
91,493  
123,744  
51,377  
61,906  
134,855  
138,813  
191,847  
152,676  
150,316  
1,640  
3,449  
3,247  
885  
902  
196,217  
215,547  
168,673  
184,906  
186,811  
0  
0  
0  
0  
0  
31,170  
32,780  
34,196  
36,322  
37,357  
17,763  
19,997  
22,237  
23,800  
26,024  
40,751  
65,529  
14,407  
14,320  
14,320  
67,882  
67,813  
67,714  
80,466  
78,186  
38,651  
29,428  
30,120  
29,999  
30,925  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
560,570  
598,044  
622,191  
520,935  
508,297  
83,817  
135,991  
173,746  
123,147  
78,134  
51,436  
108,776  
146,532  
95,933  
50,920  
32,381  
27,214  
27,214  
27,214  
27,214  
476,753  
462,053  
448,445  
397,788  
430,164  
476,753  
462,053  
448,445  
397,788  
430,164  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0