Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Quỹ đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
674,866  
640,630  
651,616  
576,551  
560,570  
487,266  
451,896  
443,219  
360,856  
364,353  
155,737  
183,450  
183,547  
132,173  
142,884  
67,784  
41,427  
41,472  
42,499  
16,988  
118,808  
55,038  
89,363  
69,051  
67,987  
137,918  
163,156  
126,927  
115,774  
134,855  
7,018  
8,825  
1,911  
1,358  
1,640  
187,600  
188,733  
208,396  
215,695  
196,217  
21,825  
21,825  
0  
0  
0  
27,995  
27,257  
29,146  
29,186  
31,170  
20,593  
22,294  
24,552  
23,354  
17,763  
6,523  
6,151  
42,308  
37,834  
40,751  
64,998  
64,920  
64,782  
64,586  
67,882  
45,667  
46,288  
47,608  
60,736  
38,651  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
674,866  
640,630  
651,616  
576,551  
560,570  
145,309  
169,035  
196,798  
118,811  
83,817  
77,467  
127,076  
155,559  
76,373  
51,436  
67,842  
41,959  
41,239  
42,438  
32,381  
529,557  
471,595  
454,817  
457,740  
476,753  
529,557  
471,595  
454,817  
457,740  
476,753  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0