Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Quỹ đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
520,935  
508,297  
509,093  
504,918  
558,253  
336,029  
321,486  
322,810  
314,520  
362,679  
131,090  
106,326  
94,937  
57,834  
85,619  
0  
2,037  
2,037  
29,710  
88,653  
51,377  
61,906  
62,518  
57,472  
12,660  
152,676  
150,316  
162,700  
168,299  
174,914  
885  
902  
619  
1,205  
833  
184,906  
186,811  
186,283  
190,397  
195,574  
0  
0  
0  
0  
0  
36,322  
37,357  
39,494  
41,748  
43,514  
23,800  
26,024  
28,248  
30,528  
32,872  
14,320  
14,320  
14,271  
13,897  
14,359  
80,466  
78,186  
76,087  
75,980  
75,942  
29,999  
30,925  
28,183  
28,245  
28,888  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
520,935  
508,297  
509,093  
504,918  
558,253  
123,147  
78,134  
94,139  
103,918  
160,568  
95,933  
50,920  
64,970  
75,769  
131,399  
27,214  
27,214  
29,169  
28,149  
29,169  
397,788  
430,164  
414,953  
401,000  
397,685  
397,788  
430,164  
414,953  
401,000  
397,685  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0