Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
946,097  
974,421  
977,036  
867,404  
864,085  
462,621  
539,735  
577,503  
458,347  
498,786  
71,824  
93,662  
158,377  
161,517  
240,677  
0  
8,236  
8,236  
8,000  
8,000  
301,446  
356,943  
399,765  
281,573  
241,290  
82,575  
77,281  
7,377  
5,016  
4,682  
6,776  
3,614  
3,748  
2,242  
4,136  
483,476  
434,686  
399,532  
409,057  
365,299  
213,046  
177,661  
170,966  
174,369  
128,829  
54,200  
39,109  
39,779  
39,970  
41,277  
0  
0  
0  
0  
0  
48,453  
42,752  
42,969  
45,708  
44,525  
149,804  
157,327  
127,272  
109,441  
109,438  
17,972  
17,838  
18,547  
39,568  
41,230  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
946,097  
974,421  
977,036  
867,404  
864,085  
101,097  
121,701  
129,727  
134,668  
148,278  
84,040  
104,481  
109,282  
114,230  
93,193  
17,057  
17,221  
20,444  
20,438  
55,085  
845,000  
852,720  
847,309  
732,736  
715,807  
845,000  
852,720  
847,309  
732,736  
715,807  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0