Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
974,923  
954,692  
946,097  
974,421  
977,036  
453,680  
446,757  
462,621  
539,735  
577,503  
25,432  
62,017  
71,824  
93,662  
158,377  
0  
0  
0  
8,236  
8,236  
346,385  
295,761  
301,446  
356,943  
399,765  
75,522  
83,233  
82,575  
77,281  
7,377  
6,341  
5,745  
6,776  
3,614  
3,748  
521,244  
507,935  
483,476  
434,686  
399,532  
248,247  
239,326  
213,046  
177,661  
170,966  
55,372  
53,019  
54,200  
39,109  
39,779  
0  
0  
0  
0  
0  
49,619  
48,922  
48,453  
42,752  
42,969  
150,257  
149,822  
149,804  
157,327  
127,272  
17,750  
16,846  
17,972  
17,838  
18,547  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
974,923  
954,692  
946,097  
974,421  
977,036  
151,764  
100,365  
101,097  
121,701  
129,727  
134,167  
83,307  
84,040  
104,481  
109,282  
17,597  
17,057  
17,057  
17,221  
20,444  
823,159  
854,327  
845,000  
852,720  
847,309  
823,159  
854,327  
845,000  
852,720  
847,309  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0