Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,040,220  
1,028,337  
1,047,300  
1,010,203  
974,923  
541,086  
598,257  
606,425  
469,131  
453,680  
130,978  
135,064  
62,552  
49,042  
25,432  
0  
0  
0  
0  
0  
330,155  
379,611  
458,286  
339,017  
346,385  
71,320  
74,527  
75,945  
74,575  
75,522  
8,633  
9,055  
9,642  
6,497  
6,341  
499,134  
430,080  
440,875  
541,072  
521,244  
229,608  
163,572  
146,078  
258,607  
248,247  
75,882  
77,605  
80,019  
59,653  
55,372  
0  
0  
0  
0  
0  
55,836  
53,781  
51,503  
55,351  
49,619  
119,679  
119,673  
147,665  
150,297  
150,257  
18,129  
15,449  
15,611  
17,164  
17,750  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,040,220  
1,028,337  
1,047,300  
1,010,203  
974,923  
203,717  
148,548  
181,358  
148,463  
151,764  
155,973  
100,804  
130,176  
96,579  
134,167  
47,744  
47,744  
51,182  
51,883  
17,597  
836,503  
879,790  
865,943  
861,741  
823,159  
836,503  
879,790  
865,943  
861,741  
823,159  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0