Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,010,203  
974,923  
954,692  
946,097  
974,421  
469,131  
453,680  
446,757  
462,621  
539,735  
49,042  
25,432  
62,017  
71,824  
93,662  
0  
0  
0  
0  
8,236  
339,017  
346,385  
295,761  
301,446  
356,943  
74,575  
75,522  
83,233  
82,575  
77,281  
6,497  
6,341  
5,745  
6,776  
3,614  
541,072  
521,244  
507,935  
483,476  
434,686  
258,607  
248,247  
239,326  
213,046  
177,661  
59,653  
55,372  
53,019  
54,200  
39,109  
0  
0  
0  
0  
0  
55,351  
49,619  
48,922  
48,453  
42,752  
150,297  
150,257  
149,822  
149,804  
157,327  
17,164  
17,750  
16,846  
17,972  
17,838  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,010,203  
974,923  
954,692  
946,097  
974,421  
148,463  
151,764  
100,365  
101,097  
121,701  
96,579  
134,167  
83,307  
84,040  
104,481  
51,883  
17,597  
17,057  
17,057  
17,221  
861,741  
823,159  
854,327  
845,000  
852,720  
861,741  
823,159  
854,327  
845,000  
852,720  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0