Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,128,593  
1,070,781  
1,040,220  
1,028,337  
1,047,300  
292,518  
462,506  
541,086  
598,257  
606,425  
59,442  
86,516  
130,978  
135,064  
62,552  
0  
0  
0  
0  
0  
137,546  
289,769  
330,155  
379,611  
458,286  
84,573  
78,932  
71,320  
74,527  
75,945  
10,957  
7,288  
8,633  
9,055  
9,642  
836,075  
608,275  
499,134  
430,080  
440,875  
220,520  
341,151  
229,608  
163,572  
146,078  
138,956  
75,645  
75,882  
77,605  
80,019  
0  
0  
0  
0  
0  
52,708  
53,077  
55,836  
53,781  
51,503  
408,539  
121,787  
119,679  
119,673  
147,665  
15,352  
16,616  
18,129  
15,449  
15,611  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,128,593  
1,070,781  
1,040,220  
1,028,337  
1,047,300  
132,627  
192,274  
203,717  
148,548  
181,358  
84,883  
144,449  
155,973  
100,804  
130,176  
47,744  
47,825  
47,744  
47,744  
51,182  
995,966  
878,507  
836,503  
879,790  
865,943  
995,966  
878,507  
836,503  
879,790  
865,943  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0