Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
974,421  
977,036  
867,404  
864,085  
835,625  
539,735  
577,503  
458,347  
498,786  
421,821  
93,662  
158,377  
161,517  
240,677  
204,583  
8,236  
8,236  
8,000  
8,000  
0  
356,943  
399,765  
281,573  
241,290  
207,286  
77,281  
7,377  
5,016  
4,682  
5,475  
3,614  
3,748  
2,242  
4,136  
4,477  
434,686  
399,532  
409,057  
365,299  
413,803  
177,661  
170,966  
174,369  
128,829  
138,973  
39,109  
39,779  
39,970  
41,277  
42,648  
0  
0  
0  
0  
0  
42,752  
42,969  
45,708  
44,525  
159,466  
157,327  
127,272  
109,441  
109,438  
32,515  
17,838  
18,547  
39,568  
41,230  
40,201  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
974,421  
977,036  
867,404  
864,085  
835,625  
121,701  
129,727  
134,668  
148,278  
142,321  
104,481  
109,282  
114,230  
93,193  
82,482  
17,221  
20,444  
20,438  
55,085  
59,839  
852,720  
847,309  
732,736  
715,807  
693,304  
852,720  
847,309  
732,736  
715,807  
693,304  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0