Công ty Cổ phần TIE (TIE: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
268,460  
277,473  
287,284  
302,835  
271,825  
156,537  
161,854  
133,458  
166,136  
144,609  
108,326  
115,472  
85,654  
112,890  
46,636  
1,233  
1,233  
1,233  
1,233  
1,330  
30,601  
24,388  
23,853  
26,404  
35,424  
12,338  
16,087  
18,423  
21,798  
56,121  
4,040  
4,674  
4,296  
3,811  
5,098  
111,923  
115,620  
153,826  
136,700  
127,216  
1,210  
1,290  
1,290  
1,267  
1,054  
57,780  
58,852  
59,840  
60,680  
61,686  
11,917  
11,917  
11,917  
11,917  
11,917  
90  
90  
90  
90  
90  
38,922  
41,330  
78,361  
60,267  
49,767  
2,005  
2,141  
2,329  
2,479  
2,701  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
268,460  
277,473  
287,284  
302,835  
271,825  
36,888  
38,280  
37,290  
40,070  
38,532  
36,888  
38,280  
37,290  
40,070  
38,532  
0  
0  
0  
0  
0  
231,572  
239,193  
249,994  
262,765  
233,293  
231,572  
239,193  
249,994  
262,765  
233,293  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0