Công ty Cổ phần TIE (TIE: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
271,825  
322,554  
373,645  
398,800  
426,014  
144,609  
194,700  
246,677  
263,472  
322,075  
46,636  
67,093  
88,033  
104,977  
96,832  
1,330  
1,330  
1,185  
1,185  
1,209  
35,424  
52,889  
70,429  
80,183  
154,171  
56,121  
67,081  
79,568  
68,817  
65,918  
5,098  
6,306  
7,464  
8,310  
3,944  
127,216  
127,854  
126,968  
135,328  
103,939  
1,054  
861  
861  
861  
500  
61,686  
46,456  
45,364  
45,989  
28,962  
11,917  
11,917  
11,917  
11,917  
11,917  
90  
16,033  
16,033  
15,090  
22,145  
49,767  
49,767  
49,767  
58,193  
39,451  
2,701  
2,820  
3,025  
3,279  
965  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
271,825  
322,554  
373,645  
398,800  
426,014  
38,532  
77,465  
109,632  
134,622  
170,142  
38,532  
77,465  
109,632  
132,622  
168,142  
0  
0  
0  
2,000  
2,000  
233,293  
245,090  
264,013  
264,177  
255,873  
233,293  
245,090  
264,013  
264,177  
255,873  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0