Công ty Cổ phần TIE (TIE: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
289,443  
257,818  
270,367  
274,948  
275,933  
64,484  
178,323  
189,030  
191,814  
190,086  
9,184  
111,859  
125,122  
135,693  
141,229  
1,013  
1,013  
1,013  
1,464  
1,233  
19,117  
26,832  
35,000  
26,914  
22,842  
27,927  
31,677  
22,733  
22,844  
20,228  
7,244  
6,943  
5,163  
4,898  
4,555  
224,960  
79,495  
81,337  
83,134  
85,847  
967  
1,017  
1,017  
1,067  
1,210  
51,229  
33,273  
34,045  
34,001  
35,091  
11,917  
11,917  
11,917  
11,917  
11,917  
90  
90  
90  
90  
90  
50,224  
31,460  
32,467  
34,187  
35,602  
110,534  
1,739  
1,802  
1,872  
1,938  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
289,443  
257,818  
270,367  
274,948  
275,933  
73,482  
27,372  
36,605  
43,747  
37,483  
73,482  
27,372  
36,605  
43,747  
37,483  
0  
0  
0  
0  
0  
215,962  
230,446  
233,763  
231,200  
238,450  
215,962  
230,446  
233,763  
231,200  
238,450  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0