Công ty Cổ phần TIE (TIE: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
322,554  
373,645  
398,800  
426,014  
403,085  
194,700  
246,677  
263,472  
322,075  
305,140  
67,093  
88,033  
104,977  
96,832  
96,763  
1,330  
1,185  
1,185  
1,209  
1,209  
52,889  
70,429  
80,183  
154,171  
149,101  
67,081  
79,568  
68,817  
65,918  
49,840  
6,306  
7,464  
8,310  
3,944  
8,227  
127,854  
126,968  
135,328  
103,939  
97,945  
861  
861  
861  
500  
560  
46,456  
45,364  
45,989  
28,962  
35,199  
11,917  
11,917  
11,917  
11,917  
11,917  
16,033  
16,033  
15,090  
22,145  
21,786  
49,767  
49,767  
58,193  
39,451  
27,420  
2,820  
3,025  
3,279  
965  
1,063  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
322,554  
373,645  
398,800  
426,014  
403,085  
77,465  
109,632  
134,622  
170,142  
148,733  
77,465  
109,632  
132,622  
168,142  
146,733  
0  
0  
2,000  
2,000  
2,000  
245,090  
264,013  
264,177  
255,873  
254,352  
245,090  
264,013  
264,177  
255,873  
254,352  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0