Công ty Cổ phần TIE (TIE: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
270,367  
274,948  
275,933  
268,460  
277,473  
189,030  
191,814  
190,086  
156,537  
161,854  
125,122  
135,693  
141,229  
108,326  
115,472  
1,013  
1,464  
1,233  
1,233  
1,233  
35,000  
26,914  
22,842  
30,601  
24,388  
22,733  
22,844  
20,228  
12,338  
16,087  
5,163  
4,898  
4,555  
4,040  
4,674  
81,337  
83,134  
85,847  
111,923  
115,620  
1,017  
1,067  
1,210  
1,210  
1,290  
34,045  
34,001  
35,091  
57,780  
58,852  
11,917  
11,917  
11,917  
11,917  
11,917  
90  
90  
90  
90  
90  
32,467  
34,187  
35,602  
38,922  
41,330  
1,802  
1,872  
1,938  
2,005  
2,141  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
270,367  
274,948  
275,933  
268,460  
277,473  
36,605  
43,747  
37,483  
36,888  
38,280  
36,605  
43,747  
37,483  
36,888  
38,280  
0  
0  
0  
0  
0  
233,763  
231,200  
238,450  
231,572  
239,193  
233,763  
231,200  
238,450  
231,572  
239,193  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0