Công ty Cổ phần TIE (TIE: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
275,933  
268,460  
277,473  
287,284  
302,835  
190,086  
156,537  
161,854  
133,458  
166,136  
141,229  
108,326  
115,472  
85,654  
112,890  
1,233  
1,233  
1,233  
1,233  
1,233  
22,842  
30,601  
24,388  
23,853  
26,404  
20,228  
12,338  
16,087  
18,423  
21,798  
4,555  
4,040  
4,674  
4,296  
3,811  
85,847  
111,923  
115,620  
153,826  
136,700  
1,210  
1,210  
1,290  
1,290  
1,267  
35,091  
57,780  
58,852  
59,840  
60,680  
11,917  
11,917  
11,917  
11,917  
11,917  
90  
90  
90  
90  
90  
35,602  
38,922  
41,330  
78,361  
60,267  
1,938  
2,005  
2,141  
2,329  
2,479  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
275,933  
268,460  
277,473  
287,284  
302,835  
37,483  
36,888  
38,280  
37,290  
40,070  
37,483  
36,888  
38,280  
37,290  
40,070  
0  
0  
0  
0  
0  
238,450  
231,572  
239,193  
249,994  
262,765  
238,450  
231,572  
239,193  
249,994  
262,765  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0