Công ty Cổ phần TIE (TIE: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
257,818  
270,367  
274,948  
275,933  
268,460  
178,323  
189,030  
191,814  
190,086  
156,537  
111,859  
125,122  
135,693  
141,229  
108,326  
1,013  
1,013  
1,464  
1,233  
1,233  
26,832  
35,000  
26,914  
22,842  
30,601  
31,677  
22,733  
22,844  
20,228  
12,338  
6,943  
5,163  
4,898  
4,555  
4,040  
79,495  
81,337  
83,134  
85,847  
111,923  
1,017  
1,017  
1,067  
1,210  
1,210  
33,273  
34,045  
34,001  
35,091  
57,780  
11,917  
11,917  
11,917  
11,917  
11,917  
90  
90  
90  
90  
90  
31,460  
32,467  
34,187  
35,602  
38,922  
1,739  
1,802  
1,872  
1,938  
2,005  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
257,818  
270,367  
274,948  
275,933  
268,460  
27,372  
36,605  
43,747  
37,483  
36,888  
27,372  
36,605  
43,747  
37,483  
36,888  
0  
0  
0  
0  
0  
230,446  
233,763  
231,200  
238,450  
231,572  
230,446  
233,763  
231,200  
238,450  
231,572  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0