Công ty Cổ phần TIE (TIE: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
277,473  
287,284  
302,835  
271,825  
322,554  
161,854  
133,458  
166,136  
144,609  
194,700  
115,472  
85,654  
112,890  
46,636  
67,093  
1,233  
1,233  
1,233  
1,330  
1,330  
24,388  
23,853  
26,404  
35,424  
52,889  
16,087  
18,423  
21,798  
56,121  
67,081  
4,674  
4,296  
3,811  
5,098  
6,306  
115,620  
153,826  
136,700  
127,216  
127,854  
1,290  
1,290  
1,267  
1,054  
861  
58,852  
59,840  
60,680  
61,686  
46,456  
11,917  
11,917  
11,917  
11,917  
11,917  
90  
90  
90  
90  
16,033  
41,330  
78,361  
60,267  
49,767  
49,767  
2,141  
2,329  
2,479  
2,701  
2,820  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
277,473  
287,284  
302,835  
271,825  
322,554  
38,280  
37,290  
40,070  
38,532  
77,465  
38,280  
37,290  
40,070  
38,532  
77,465  
0  
0  
0  
0  
0  
239,193  
249,994  
262,765  
233,293  
245,090  
239,193  
249,994  
262,765  
233,293  
245,090  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0