Công ty Cổ phần TIE (TIE: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
302,835  
271,825  
322,554  
373,645  
398,800  
166,136  
144,609  
194,700  
246,677  
263,472  
112,890  
46,636  
67,093  
88,033  
104,977  
1,233  
1,330  
1,330  
1,185  
1,185  
26,404  
35,424  
52,889  
70,429  
80,183  
21,798  
56,121  
67,081  
79,568  
68,817  
3,811  
5,098  
6,306  
7,464  
8,310  
136,700  
127,216  
127,854  
126,968  
135,328  
1,267  
1,054  
861  
861  
861  
60,680  
61,686  
46,456  
45,364  
45,989  
11,917  
11,917  
11,917  
11,917  
11,917  
90  
90  
16,033  
16,033  
15,090  
60,267  
49,767  
49,767  
49,767  
58,193  
2,479  
2,701  
2,820  
3,025  
3,279  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
302,835  
271,825  
322,554  
373,645  
398,800  
40,070  
38,532  
77,465  
109,632  
134,622  
40,070  
38,532  
77,465  
109,632  
132,622  
0  
0  
0  
0  
2,000  
262,765  
233,293  
245,090  
264,013  
264,177  
262,765  
233,293  
245,090  
264,013  
264,177  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0