Công ty Cổ phần Đầu tư điện Tây Nguyên (TIC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
237,448  
231,087  
229,608  
259,159  
228,322  
56,874  
48,386  
35,221  
63,155  
21,638  
1,605  
1,760  
1,681  
786  
1,260  
0  
0  
0  
0  
0  
55,079  
46,417  
33,358  
62,206  
20,149  
185  
198  
180  
160  
160  
5  
11  
2  
3  
69  
180,574  
182,702  
194,387  
196,003  
206,684  
90,525  
91,056  
92,580  
94,103  
10,138  
1,611  
1,676  
1,742  
1,807  
1,634  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
88,273  
89,850  
100,040  
100,040  
194,896  
165  
119  
25  
53  
17  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
237,448  
231,087  
229,608  
259,159  
228,322  
1,041  
599  
1,133  
30,655  
1,242  
1,041  
599  
1,133  
30,655  
1,242  
0  
0  
0  
0  
0  
236,407  
230,488  
228,474  
228,504  
227,080  
236,407  
230,488  
228,474  
228,504  
227,080  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0