Công ty Cổ phần Đầu tư điện Tây Nguyên (TIC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
233,090  
259,967  
237,448  
231,087  
229,608  
55,590  
81,089  
56,874  
48,386  
35,221  
23,655  
2,988  
1,605  
1,760  
1,681  
0  
30,000  
0  
0  
0  
31,745  
47,914  
55,079  
46,417  
33,358  
184  
184  
185  
198  
180  
6  
3  
5  
11  
2  
177,500  
178,878  
180,574  
182,702  
194,387  
87,961  
89,243  
90,525  
91,056  
92,580  
1,480  
1,545  
1,611  
1,676  
1,742  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
87,912  
0  
0  
0  
87,912  
0  
88,273  
89,850  
100,040  
147  
177  
165  
119  
25  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
233,090  
259,967  
237,448  
231,087  
229,608  
1,137  
30,641  
1,041  
599  
1,133  
1,137  
30,641  
1,041  
599  
1,133  
0  
0  
0  
0  
0  
231,953  
229,326  
236,407  
230,488  
228,474  
231,953  
229,326  
236,407  
230,488  
228,474  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0