Công ty Cổ phần Đầu tư điện Tây Nguyên (TIC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
259,967  
237,448  
231,087  
229,608  
259,159  
81,089  
56,874  
48,386  
35,221  
63,155  
2,988  
1,605  
1,760  
1,681  
786  
30,000  
0  
0  
0  
0  
47,914  
55,079  
46,417  
33,358  
62,206  
184  
185  
198  
180  
160  
3  
5  
11  
2  
3  
178,878  
180,574  
182,702  
194,387  
196,003  
89,243  
90,525  
91,056  
92,580  
94,103  
1,545  
1,611  
1,676  
1,742  
1,807  
0  
0  
0  
0  
0  
87,912  
0  
0  
0  
0  
0  
88,273  
89,850  
100,040  
100,040  
177  
165  
119  
25  
53  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
259,967  
237,448  
231,087  
229,608  
259,159  
30,641  
1,041  
599  
1,133  
30,655  
30,641  
1,041  
599  
1,133  
30,655  
0  
0  
0  
0  
0  
229,326  
236,407  
230,488  
228,474  
228,504  
229,326  
236,407  
230,488  
228,474  
228,504  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0