Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa (THW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
213,316  
 
 
 
 
206,932  
 
 
 
 
11,579  
 
 
 
 
13,000  
 
 
 
 
167,506  
 
 
 
 
14,236  
 
 
 
 
610  
 
 
 
 
6,384  
 
 
 
 
245  
 
 
 
 
3,188  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
2,950  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
213,316  
 
 
 
 
158,846  
 
 
 
 
158,600  
 
 
 
 
246  
 
 
 
 
54,469  
 
 
 
 
54,469  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0