Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa (THW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
83,231  
 
 
 
 
72,649  
 
 
 
 
13,778  
 
 
 
 
18,000  
 
 
 
 
14,562  
 
 
 
 
24,202  
 
 
 
 
2,108  
 
 
 
 
10,581  
 
 
 
 
927  
 
 
 
 
6,299  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
3,355  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
83,231  
 
 
 
 
31,004  
 
 
 
 
30,873  
 
 
 
 
131  
 
 
 
 
52,226  
 
 
 
 
52,226  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0