Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa (THW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
80,690  
78,459  
 
 
 
70,928  
67,597  
 
 
 
7,722  
3,865  
 
 
 
13,000  
14,000  
 
 
 
11,710  
13,481  
 
 
 
34,868  
29,930  
 
 
 
3,627  
6,321  
 
 
 
9,762  
10,861  
 
 
 
205  
314  
 
 
 
3,732  
4,253  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
5,825  
6,294  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
80,690  
78,459  
 
 
 
29,427  
27,399  
 
 
 
29,231  
27,203  
 
 
 
196  
196  
 
 
 
51,263  
51,060  
 
 
 
51,263  
51,060  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0