Công ty Cổ phần than Hà Tu – Vinacomin (THT: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
861,002  
865,837  
871,048  
1,063,267  
715,545  
442,876  
443,726  
570,039  
760,068  
410,791  
3,002  
2,465  
15,414  
4,318  
3,236  
0  
0  
0  
0  
0  
213,714  
226,955  
235,199  
379,351  
8,930  
190,953  
197,870  
300,211  
360,805  
374,068  
35,206  
16,436  
19,215  
15,594  
24,558  
418,126  
422,111  
301,009  
303,199  
304,754  
126,883  
125,990  
125,085  
124,189  
123,304  
93,119  
117,805  
122,192  
131,631  
116,435  
0  
0  
0  
0  
0  
164,265  
21,860  
21,605  
13,640  
15,109  
0  
0  
0  
0  
0  
33,859  
156,456  
32,127  
33,739  
49,906  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
861,002  
865,837  
871,048  
1,063,267  
715,545  
523,685  
584,169  
596,073  
798,302  
427,427  
394,714  
556,353  
571,002  
787,425  
422,940  
128,971  
27,816  
25,072  
10,877  
4,487  
337,318  
281,668  
274,975  
264,965  
288,118  
329,532  
270,453  
263,760  
253,751  
276,903  
7,785  
11,214  
11,214  
11,214  
11,214  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0