Công ty Cổ phần than Hà Tu – Vinacomin (THT: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
715,545  
869,676  
920,500  
944,298  
648,238  
410,791  
553,104  
592,136  
599,409  
289,660  
3,236  
1,704  
2,056  
4,819  
440  
0  
0  
0  
0  
0  
8,930  
199,500  
248,285  
287,512  
47,033  
374,068  
336,188  
326,296  
294,314  
208,716  
24,558  
15,711  
15,499  
12,763  
33,471  
304,754  
316,572  
328,364  
344,889  
358,578  
123,304  
116,200  
115,337  
114,484  
113,631  
116,435  
136,703  
148,233  
155,636  
166,088  
0  
0  
0  
0  
0  
15,109  
8,987  
7,235  
12,805  
6,251  
0  
0  
0  
0  
0  
49,906  
54,682  
57,558  
61,965  
72,608  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
715,545  
869,676  
920,500  
944,298  
648,238  
427,427  
597,225  
649,040  
678,432  
386,450  
422,940  
597,190  
649,005  
678,398  
386,416  
4,487  
34  
34  
34  
34  
288,118  
272,451  
271,460  
265,866  
261,788  
276,903  
257,716  
256,724  
251,130  
247,053  
11,214  
14,736  
14,736  
14,736  
14,736  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0