Công ty Cổ phần than Hà Tu – Vinacomin (THT: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,063,267  
715,545  
869,676  
920,500  
944,298  
760,068  
410,791  
553,104  
592,136  
599,409  
4,318  
3,236  
1,704  
2,056  
4,819  
0  
0  
0  
0  
0  
379,351  
8,930  
199,500  
248,285  
287,512  
360,805  
374,068  
336,188  
326,296  
294,314  
15,594  
24,558  
15,711  
15,499  
12,763  
303,199  
304,754  
316,572  
328,364  
344,889  
124,189  
123,304  
116,200  
115,337  
114,484  
131,631  
116,435  
136,703  
148,233  
155,636  
0  
0  
0  
0  
0  
13,640  
15,109  
8,987  
7,235  
12,805  
0  
0  
0  
0  
0  
33,739  
49,906  
54,682  
57,558  
61,965  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,063,267  
715,545  
869,676  
920,500  
944,298  
798,302  
427,427  
597,225  
649,040  
678,432  
787,425  
422,940  
597,190  
649,005  
678,398  
10,877  
4,487  
34  
34  
34  
264,965  
288,118  
272,451  
271,460  
265,866  
253,751  
276,903  
257,716  
256,724  
251,130  
11,214  
11,214  
14,736  
14,736  
14,736  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0