Công ty Cổ phần than Hà Tu – Vinacomin (THT: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
683,445  
831,559  
842,979  
716,136  
680,888  
320,992  
443,556  
430,783  
285,193  
348,427  
4,161  
6,244  
6,096  
68,094  
5,166  
0  
0  
0  
0  
0  
87,189  
177,231  
200,178  
24,307  
152,920  
221,098  
254,233  
222,569  
184,108  
189,628  
8,544  
5,848  
1,940  
8,684  
713  
362,452  
388,003  
412,197  
430,943  
332,461  
112,761  
111,933  
110,281  
113,714  
109,111  
163,556  
175,370  
188,877  
191,414  
178,093  
0  
0  
0  
0  
0  
7,958  
8,823  
8,678  
6,937  
10,783  
0  
0  
0  
0  
0  
78,177  
91,877  
104,360  
118,877  
34,474  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
683,445  
831,559  
842,979  
716,136  
680,888  
413,926  
560,498  
572,004  
449,408  
439,014  
413,805  
560,378  
571,884  
447,273  
389,648  
121  
121  
121  
2,136  
49,366  
269,519  
271,061  
270,975  
266,728  
241,874  
251,718  
253,260  
253,174  
248,927  
228,718  
17,801  
17,801  
17,801  
17,801  
13,157  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0