Công ty Cổ phần than Hà Tu – Vinacomin (THT: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
865,837  
871,048  
1,063,267  
715,545  
869,676  
443,726  
570,039  
760,068  
410,791  
553,104  
2,465  
15,414  
4,318  
3,236  
1,704  
0  
0  
0  
0  
0  
226,955  
235,199  
379,351  
8,930  
199,500  
197,870  
300,211  
360,805  
374,068  
336,188  
16,436  
19,215  
15,594  
24,558  
15,711  
422,111  
301,009  
303,199  
304,754  
316,572  
125,990  
125,085  
124,189  
123,304  
116,200  
117,805  
122,192  
131,631  
116,435  
136,703  
0  
0  
0  
0  
0  
21,860  
21,605  
13,640  
15,109  
8,987  
0  
0  
0  
0  
0  
156,456  
32,127  
33,739  
49,906  
54,682  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
865,837  
871,048  
1,063,267  
715,545  
869,676  
584,169  
596,073  
798,302  
427,427  
597,225  
556,353  
571,002  
787,425  
422,940  
597,190  
27,816  
25,072  
10,877  
4,487  
34  
281,668  
274,975  
264,965  
288,118  
272,451  
270,453  
263,760  
253,751  
276,903  
257,716  
11,214  
11,214  
11,214  
11,214  
14,736  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0