Công ty Cổ phần than Hà Tu – Vinacomin (THT: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
869,676  
920,500  
944,298  
648,238  
683,445  
553,104  
592,136  
599,409  
289,660  
320,992  
1,704  
2,056  
4,819  
440  
4,161  
0  
0  
0  
0  
0  
199,500  
248,285  
287,512  
47,033  
87,189  
336,188  
326,296  
294,314  
208,716  
221,098  
15,711  
15,499  
12,763  
33,471  
8,544  
316,572  
328,364  
344,889  
358,578  
362,452  
116,200  
115,337  
114,484  
113,631  
112,761  
136,703  
148,233  
155,636  
166,088  
163,556  
0  
0  
0  
0  
0  
8,987  
7,235  
12,805  
6,251  
7,958  
0  
0  
0  
0  
0  
54,682  
57,558  
61,965  
72,608  
78,177  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
869,676  
920,500  
944,298  
648,238  
683,445  
597,225  
649,040  
678,432  
386,450  
413,926  
597,190  
649,005  
678,398  
386,416  
413,805  
34  
34  
34  
34  
121  
272,451  
271,460  
265,866  
261,788  
269,519  
257,716  
256,724  
251,130  
247,053  
251,718  
14,736  
14,736  
14,736  
14,736  
17,801  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0