Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà (THS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
80,999  
87,500  
76,689  
77,023  
70,401  
40,626  
46,556  
35,685  
35,740  
30,766  
3,874  
6,471  
4,498  
2,765  
1,703  
0  
0  
0  
0  
0  
9,360  
13,058  
9,572  
12,717  
10,783  
26,541  
26,068  
21,202  
19,768  
18,139  
850  
959  
412  
490  
141  
40,373  
40,944  
41,004  
41,283  
39,635  
0  
0  
0  
0  
0  
11,578  
11,746  
11,457  
11,118  
11,430  
23,193  
23,489  
23,739  
24,035  
24,331  
4,733  
4,733  
4,733  
4,733  
3,743  
0  
0  
0  
0  
0  
869  
975  
1,075  
1,397  
131  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
80,999  
87,500  
76,689  
77,023  
70,401  
46,429  
53,703  
39,263  
41,336  
35,063  
37,054  
44,028  
29,588  
31,061  
25,638  
9,375  
9,675  
9,675  
10,275  
9,425  
34,570  
33,796  
37,426  
35,687  
35,338  
34,570  
33,796  
37,426  
35,687  
35,338  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0