Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà (THS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
66,188  
67,854  
88,503  
83,893  
79,138  
40,467  
42,025  
49,542  
44,871  
39,459  
6,213  
4,864  
4,984  
8,633  
5,414  
0  
0  
0  
0  
0  
11,999  
11,136  
13,888  
11,051  
11,306  
22,030  
25,719  
30,012  
24,845  
22,573  
226  
306  
658  
341  
166  
25,721  
25,829  
38,961  
39,022  
39,680  
0  
0  
0  
0  
0  
11,730  
11,586  
11,319  
10,990  
11,284  
13,578  
13,718  
22,303  
22,600  
22,896  
0  
0  
4,733  
4,733  
4,733  
0  
0  
0  
0  
0  
412  
525  
605  
699  
767  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
66,188  
67,854  
88,503  
83,893  
79,138  
25,790  
27,768  
54,270  
47,557  
43,271  
25,790  
27,768  
45,795  
38,482  
33,896  
0  
0  
8,475  
9,075  
9,375  
40,398  
40,086  
34,233  
36,336  
35,868  
40,398  
40,086  
34,233  
36,336  
35,868  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0