Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà (THS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
87,500  
76,689  
77,023  
70,401  
77,152  
46,556  
35,685  
35,740  
30,766  
39,623  
6,471  
4,498  
2,765  
1,703  
3,403  
0  
0  
0  
0  
0  
13,058  
9,572  
12,717  
10,783  
11,162  
26,068  
21,202  
19,768  
18,139  
23,938  
959  
412  
490  
141  
1,119  
40,944  
41,004  
41,283  
39,635  
37,529  
0  
0  
0  
0  
0  
11,746  
11,457  
11,118  
11,430  
8,904  
23,489  
23,739  
24,035  
24,331  
24,626  
4,733  
4,733  
4,733  
3,743  
3,866  
0  
0  
0  
0  
0  
975  
1,075  
1,397  
131  
133  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
87,500  
76,689  
77,023  
70,401  
77,152  
53,703  
39,263  
41,336  
35,063  
41,900  
44,028  
29,588  
31,061  
25,638  
31,625  
9,675  
9,675  
10,275  
9,425  
10,275  
33,796  
37,426  
35,687  
35,338  
35,252  
33,796  
37,426  
35,687  
35,338  
35,252  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0