Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà (THS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
77,023  
70,401  
77,152  
75,072  
75,369  
35,740  
30,766  
39,623  
37,513  
37,316  
2,765  
1,703  
3,403  
4,263  
6,692  
0  
0  
0  
0  
0  
12,717  
10,783  
11,162  
12,676  
13,901  
19,768  
18,139  
23,938  
19,704  
15,904  
490  
141  
1,119  
870  
818  
41,283  
39,635  
37,529  
37,559  
38,053  
0  
0  
0  
0  
0  
11,118  
11,430  
8,904  
9,237  
9,421  
24,035  
24,331  
24,626  
24,922  
25,218  
4,733  
3,743  
3,866  
3,256  
3,213  
0  
0  
0  
0  
0  
1,397  
131  
133  
145  
200  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
77,023  
70,401  
77,152  
75,072  
75,369  
41,336  
35,063  
41,900  
39,789  
41,247  
31,061  
25,638  
31,625  
28,664  
30,122  
10,275  
9,425  
10,275  
11,125  
11,125  
35,687  
35,338  
35,252  
35,283  
34,122  
35,687  
35,338  
35,252  
35,283  
34,122  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0