Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà (THS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
83,893  
79,138  
80,999  
87,500  
76,689  
44,871  
39,459  
40,626  
46,556  
35,685  
8,633  
5,414  
3,874  
6,471  
4,498  
0  
0  
0  
0  
0  
11,051  
11,306  
9,360  
13,058  
9,572  
24,845  
22,573  
26,541  
26,068  
21,202  
341  
166  
850  
959  
412  
39,022  
39,680  
40,373  
40,944  
41,004  
0  
0  
0  
0  
0  
10,990  
11,284  
11,578  
11,746  
11,457  
22,600  
22,896  
23,193  
23,489  
23,739  
4,733  
4,733  
4,733  
4,733  
4,733  
0  
0  
0  
0  
0  
699  
767  
869  
975  
1,075  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
83,893  
79,138  
80,999  
87,500  
76,689  
47,557  
43,271  
46,429  
53,703  
39,263  
38,482  
33,896  
37,054  
44,028  
29,588  
9,075  
9,375  
9,375  
9,675  
9,675  
36,336  
35,868  
34,570  
33,796  
37,426  
36,336  
35,868  
34,570  
33,796  
37,426  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0