Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà (THS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
88,503  
83,893  
79,138  
80,999  
87,500  
49,542  
44,871  
39,459  
40,626  
46,556  
4,984  
8,633  
5,414  
3,874  
6,471  
0  
0  
0  
0  
0  
13,888  
11,051  
11,306  
9,360  
13,058  
30,012  
24,845  
22,573  
26,541  
26,068  
658  
341  
166  
850  
959  
38,961  
39,022  
39,680  
40,373  
40,944  
0  
0  
0  
0  
0  
11,319  
10,990  
11,284  
11,578  
11,746  
22,303  
22,600  
22,896  
23,193  
23,489  
4,733  
4,733  
4,733  
4,733  
4,733  
0  
0  
0  
0  
0  
605  
699  
767  
869  
975  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
88,503  
83,893  
79,138  
80,999  
87,500  
54,270  
47,557  
43,271  
46,429  
53,703  
45,795  
38,482  
33,896  
37,054  
44,028  
8,475  
9,075  
9,375  
9,375  
9,675  
34,233  
36,336  
35,868  
34,570  
33,796  
34,233  
36,336  
35,868  
34,570  
33,796  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0