Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà (THS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
85,589  
66,188  
67,854  
88,503  
83,893  
60,343  
40,467  
42,025  
49,542  
44,871  
7,872  
6,213  
4,864  
4,984  
8,633  
0  
0  
0  
0  
0  
14,805  
11,999  
11,136  
13,888  
11,051  
36,361  
22,030  
25,719  
30,012  
24,845  
1,304  
226  
306  
658  
341  
25,247  
25,721  
25,829  
38,961  
39,022  
0  
0  
0  
0  
0  
11,377  
11,730  
11,586  
11,319  
10,990  
13,426  
13,578  
13,718  
22,303  
22,600  
98  
0  
0  
4,733  
4,733  
0  
0  
0  
0  
0  
345  
412  
525  
605  
699  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
85,589  
66,188  
67,854  
88,503  
83,893  
44,464  
25,790  
27,768  
54,270  
47,557  
44,464  
25,790  
27,768  
45,795  
38,482  
0  
0  
0  
8,475  
9,075  
41,125  
40,398  
40,086  
34,233  
36,336  
41,125  
40,398  
40,086  
34,233  
36,336  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0