Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà (THS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
70,401  
77,152  
75,072  
75,369  
61,987  
30,766  
39,623  
37,513  
37,316  
31,432  
1,703  
3,403  
4,263  
6,692  
7,058  
0  
0  
0  
0  
0  
10,783  
11,162  
12,676  
13,901  
9,125  
18,139  
23,938  
19,704  
15,904  
15,188  
141  
1,119  
870  
818  
62  
39,635  
37,529  
37,559  
38,053  
30,555  
0  
0  
0  
0  
0  
11,430  
8,904  
9,237  
9,421  
1,593  
24,331  
24,626  
24,922  
25,218  
25,514  
3,743  
3,866  
3,256  
3,213  
3,208  
0  
0  
0  
0  
0  
131  
133  
145  
200  
240  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
70,401  
77,152  
75,072  
75,369  
61,987  
35,063  
41,900  
39,789  
41,247  
28,517  
25,638  
31,625  
28,664  
30,122  
17,392  
9,425  
10,275  
11,125  
11,125  
11,125  
35,338  
35,252  
35,283  
34,122  
33,470  
35,338  
35,252  
35,283  
34,122  
33,470  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0