Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà (THS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
76,689  
77,023  
70,401  
77,152  
75,072  
35,685  
35,740  
30,766  
39,623  
37,513  
4,498  
2,765  
1,703  
3,403  
4,263  
0  
0  
0  
0  
0  
9,572  
12,717  
10,783  
11,162  
12,676  
21,202  
19,768  
18,139  
23,938  
19,704  
412  
490  
141  
1,119  
870  
41,004  
41,283  
39,635  
37,529  
37,559  
0  
0  
0  
0  
0  
11,457  
11,118  
11,430  
8,904  
9,237  
23,739  
24,035  
24,331  
24,626  
24,922  
4,733  
4,733  
3,743  
3,866  
3,256  
0  
0  
0  
0  
0  
1,075  
1,397  
131  
133  
145  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
76,689  
77,023  
70,401  
77,152  
75,072  
39,263  
41,336  
35,063  
41,900  
39,789  
29,588  
31,061  
25,638  
31,625  
28,664  
9,675  
10,275  
9,425  
10,275  
11,125  
37,426  
35,687  
35,338  
35,252  
35,283  
37,426  
35,687  
35,338  
35,252  
35,283  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0