Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa (THN: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
717,030  
740,448  
729,437  
692,868  
658,294  
144,650  
169,433  
153,146  
153,253  
145,675  
8,942  
17,322  
28,414  
36,796  
26,788  
25,500  
25,500  
25,500  
21,500  
15,500  
82,973  
101,948  
72,652  
56,913  
71,230  
23,937  
20,615  
21,605  
34,344  
28,952  
3,298  
4,048  
4,975  
3,701  
3,205  
572,380  
571,015  
576,291  
539,615  
512,618  
0  
0  
0  
0  
0  
521,167  
533,060  
547,245  
474,877  
466,544  
0  
0  
0  
0  
0  
42,754  
29,449  
21,684  
63,437  
43,349  
0  
0  
0  
0  
0  
8,459  
8,506  
7,362  
1,301  
2,726  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
717,030  
740,448  
729,437  
692,868  
658,294  
379,207  
397,170  
387,078  
352,964  
322,156  
104,403  
111,675  
134,878  
113,228  
90,027  
274,803  
285,495  
252,200  
239,737  
232,129  
337,823  
343,278  
342,359  
339,904  
336,137  
337,823  
343,278  
342,359  
339,904  
336,137  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0