Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa (THN: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
735,747  
717,030  
740,448  
729,437  
692,868  
162,266  
144,650  
169,433  
153,146  
153,253  
8,598  
8,942  
17,322  
28,414  
36,796  
50,500  
25,500  
25,500  
25,500  
21,500  
76,732  
82,973  
101,948  
72,652  
56,913  
24,450  
23,937  
20,615  
21,605  
34,344  
1,986  
3,298  
4,048  
4,975  
3,701  
573,482  
572,380  
571,015  
576,291  
539,615  
0  
0  
0  
0  
0  
507,377  
521,167  
533,060  
547,245  
474,877  
0  
0  
0  
0  
0  
59,789  
42,754  
29,449  
21,684  
63,437  
0  
0  
0  
0  
0  
6,316  
8,459  
8,506  
7,362  
1,301  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
735,747  
717,030  
740,448  
729,437  
692,868  
391,076  
379,207  
397,170  
387,078  
352,964  
133,208  
121,338  
111,675  
134,878  
113,228  
257,868  
257,868  
285,495  
252,200  
239,737  
344,672  
337,823  
343,278  
342,359  
339,904  
344,672  
337,823  
343,278  
342,359  
339,904  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0