Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa (THN: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
771,865  
765,812  
735,747  
717,030  
740,448  
145,403  
141,774  
162,266  
144,650  
169,433  
4,500  
14,578  
8,598  
8,942  
17,322  
51,000  
45,000  
50,500  
25,500  
25,500  
62,442  
57,838  
76,732  
82,973  
101,948  
22,312  
19,140  
24,450  
23,937  
20,615  
5,149  
5,218  
1,986  
3,298  
4,048  
626,462  
624,038  
573,482  
572,380  
571,015  
0  
0  
0  
0  
0  
590,243  
594,570  
507,377  
521,167  
533,060  
0  
0  
0  
0  
0  
25,466  
18,807  
59,789  
42,754  
29,449  
0  
0  
0  
0  
0  
10,754  
10,661  
6,316  
8,459  
8,506  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
771,865  
765,812  
735,747  
717,030  
740,448  
416,952  
415,412  
391,076  
379,207  
397,170  
416,952  
157,543  
133,208  
121,338  
111,675  
0  
257,868  
257,868  
257,868  
285,495  
354,913  
350,401  
344,672  
337,823  
343,278  
354,913  
350,401  
344,672  
337,823  
343,278  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0