Công ty Cổ phần Thiết bị điện (THI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,889,958  
1,983,740  
1,992,156  
1,690,981  
1,757,825  
1,471,305  
1,459,020  
1,463,120  
1,158,180  
1,356,669  
43,934  
442,306  
355,688  
178,266  
125,924  
477,288  
0  
0  
0  
0  
281,378  
357,165  
484,934  
398,472  
592,363  
665,132  
648,080  
612,849  
581,442  
638,382  
3,573  
11,469  
9,649  
0  
0  
418,653  
524,720  
529,036  
532,801  
401,155  
0  
0  
0  
0  
0  
79,969  
85,590  
88,745  
91,463  
96,914  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
200,000  
300,000  
300,000  
300,000  
300,000  
138,684  
139,130  
140,291  
141,338  
4,241  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,889,958  
1,983,740  
1,992,156  
1,690,981  
1,757,825  
691,678  
789,615  
846,652  
553,654  
723,547  
653,210  
758,465  
808,399  
515,336  
685,187  
38,468  
31,150  
38,253  
38,318  
38,359  
1,198,280  
1,194,125  
1,145,503  
1,137,327  
1,034,278  
1,198,280  
1,194,125  
1,145,503  
1,137,327  
1,034,278  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0