Công ty Cổ phần Thiết bị điện (THI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,538,340  
2,000,046  
1,884,675  
1,983,740  
1,992,156  
1,261,503  
1,108,591  
989,621  
1,459,020  
1,463,120  
173,592  
108,140  
43,934  
442,306  
355,688  
2,547  
0  
0  
0  
0  
376,864  
399,553  
276,982  
357,165  
484,934  
694,826  
600,064  
665,132  
648,080  
612,849  
13,674  
835  
3,573  
11,469  
9,649  
1,276,837  
891,455  
895,055  
524,720  
529,036  
611  
0  
0  
0  
0  
247,769  
76,159  
79,969  
85,590  
88,745  
0  
0  
0  
0  
0  
11,871  
570  
0  
0  
0  
652,993  
677,289  
677,288  
300,000  
300,000  
363,592  
137,438  
137,797  
139,130  
140,291  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,538,340  
2,000,046  
1,884,675  
1,983,740  
1,992,156  
1,276,842  
896,716  
687,848  
789,615  
846,652  
1,228,756  
858,259  
649,380  
758,465  
808,399  
48,085  
38,457  
38,468  
31,150  
38,253  
1,261,498  
1,103,330  
1,196,827  
1,194,125  
1,145,503  
1,261,498  
1,103,330  
1,196,827  
1,194,125  
1,145,503  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0