Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
662,190  
641,457  
602,625  
522,374  
492,807  
451,418  
477,971  
478,638  
405,782  
373,476  
94,692  
74,693  
117,279  
82,155  
78,310  
34,584  
17,905  
0  
0  
0  
144,987  
164,360  
168,664  
135,056  
117,419  
174,658  
218,470  
190,522  
187,087  
174,972  
2,498  
2,543  
2,174  
1,484  
2,775  
210,772  
163,486  
123,987  
116,592  
119,331  
69  
69  
69  
69  
688  
107,597  
111,977  
104,542  
100,286  
101,413  
0  
0  
0  
0  
802  
36,766  
4,067  
6,938  
3,200  
3,457  
54,381  
35,360  
327  
297  
283  
11,959  
12,013  
12,111  
12,739  
12,688  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
662,190  
641,457  
602,625  
522,374  
492,807  
450,929  
423,160  
396,491  
333,823  
317,787  
380,186  
356,650  
364,707  
303,605  
290,410  
70,743  
66,511  
31,785  
30,218  
27,378  
211,261  
218,297  
206,133  
188,550  
175,019  
211,261  
218,297  
206,133  
188,550  
175,019  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0