Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
755,654  
731,508  
693,278  
642,646  
662,190  
451,970  
475,452  
436,646  
418,913  
451,418  
105,055  
108,256  
101,891  
71,673  
94,692  
36,505  
39,881  
39,563  
38,888  
34,584  
176,098  
182,853  
171,113  
168,825  
144,987  
132,350  
139,785  
120,307  
136,981  
174,658  
1,961  
4,676  
3,772  
2,546  
2,498  
303,684  
256,056  
256,632  
223,733  
210,772  
166  
129  
69  
106  
69  
151,679  
106,667  
99,806  
103,351  
107,597  
0  
0  
0  
0  
0  
107,856  
106,427  
88,196  
51,050  
36,766  
28,953  
27,420  
54,390  
54,382  
54,381  
15,031  
15,412  
14,170  
14,845  
11,959  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
755,654  
731,508  
693,278  
642,646  
662,190  
473,116  
430,983  
418,043  
405,998  
450,929  
388,401  
375,329  
338,442  
319,251  
380,186  
84,715  
55,654  
79,601  
86,747  
70,743  
282,538  
300,525  
275,235  
236,649  
211,261  
282,538  
300,525  
275,235  
236,649  
211,261  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0