Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
693,278  
642,646  
662,190  
641,457  
602,625  
436,646  
418,913  
451,418  
477,971  
478,638  
101,891  
71,673  
94,692  
74,693  
117,279  
39,563  
38,888  
34,584  
17,905  
0  
171,113  
168,825  
144,987  
164,360  
168,664  
120,307  
136,981  
174,658  
218,470  
190,522  
3,772  
2,546  
2,498  
2,543  
2,174  
256,632  
223,733  
210,772  
163,486  
123,987  
69  
106  
69  
69  
69  
99,806  
103,351  
107,597  
111,977  
104,542  
0  
0  
0  
0  
0  
88,196  
51,050  
36,766  
4,067  
6,938  
54,390  
54,382  
54,381  
35,360  
327  
14,170  
14,845  
11,959  
12,013  
12,111  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
693,278  
642,646  
662,190  
641,457  
602,625  
418,043  
405,998  
450,929  
423,160  
396,491  
338,442  
319,251  
380,186  
356,650  
364,707  
79,601  
86,747  
70,743  
66,511  
31,785  
275,235  
236,649  
211,261  
218,297  
206,133  
275,235  
236,649  
211,261  
218,297  
206,133  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0