Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
976,325  
899,436  
860,436  
857,581  
864,841  
604,896  
529,618  
493,174  
512,588  
511,218  
109,323  
102,864  
128,545  
118,321  
132,317  
19,576  
21,754  
21,131  
36,986  
36,463  
263,701  
186,961  
172,237  
197,533  
201,227  
203,770  
209,380  
164,837  
156,863  
140,412  
8,527  
8,658  
6,425  
2,885  
799  
371,429  
369,818  
367,262  
344,993  
353,624  
771  
771  
109  
109  
106  
291,424  
288,022  
292,625  
177,689  
188,277  
20,310  
2,769  
1,405  
1,471  
1,521  
33,435  
56,660  
45,259  
126,257  
121,807  
7,388  
7,348  
13,486  
22,975  
22,984  
18,101  
14,249  
14,378  
16,492  
18,930  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
976,325  
899,436  
860,436  
857,581  
864,841  
626,568  
567,743  
548,135  
517,660  
537,618  
515,830  
458,183  
424,545  
403,718  
421,006  
110,738  
109,560  
123,590  
113,941  
116,612  
349,757  
331,693  
312,301  
339,921  
327,223  
349,757  
331,693  
312,301  
339,921  
327,223  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0