Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
899,436  
860,436  
857,581  
864,841  
821,543  
529,618  
493,174  
512,588  
511,218  
502,174  
102,864  
128,545  
118,321  
132,317  
125,156  
21,754  
21,131  
36,986  
36,463  
37,097  
186,961  
172,237  
197,533  
201,227  
188,570  
209,380  
164,837  
156,863  
140,412  
148,882  
8,658  
6,425  
2,885  
799  
2,469  
369,818  
367,262  
344,993  
353,624  
319,368  
771  
109  
109  
106  
106  
288,022  
292,625  
177,689  
188,277  
152,243  
2,769  
1,405  
1,471  
1,521  
0  
56,660  
45,259  
126,257  
121,807  
125,103  
7,348  
13,486  
22,975  
22,984  
22,970  
14,249  
14,378  
16,492  
18,930  
18,947  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
899,436  
860,436  
857,581  
864,841  
821,543  
567,743  
548,135  
517,660  
537,618  
519,184  
458,183  
424,545  
403,718  
421,006  
422,135  
109,560  
123,590  
113,941  
116,612  
97,049  
331,693  
312,301  
339,921  
327,223  
302,359  
331,693  
312,301  
339,921  
327,223  
302,359  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0