Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
864,841  
821,543  
755,654  
731,508  
693,278  
511,218  
502,174  
451,970  
475,452  
436,646  
132,317  
125,156  
105,055  
108,256  
101,891  
36,463  
37,097  
36,505  
39,881  
39,563  
201,227  
188,570  
176,098  
182,853  
171,113  
140,412  
148,882  
132,350  
139,785  
120,307  
799  
2,469  
1,961  
4,676  
3,772  
353,624  
319,368  
303,684  
256,056  
256,632  
106  
106  
166  
129  
69  
188,277  
152,243  
151,679  
106,667  
99,806  
1,521  
0  
0  
0  
0  
121,807  
125,103  
107,856  
106,427  
88,196  
22,984  
22,970  
28,953  
27,420  
54,390  
18,930  
18,947  
15,031  
15,412  
14,170  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
864,841  
821,543  
755,654  
731,508  
693,278  
537,618  
519,184  
473,116  
430,983  
418,043  
421,006  
422,135  
388,401  
375,329  
338,442  
116,612  
97,049  
84,715  
55,654  
79,601  
327,223  
302,359  
282,538  
300,525  
275,235  
327,223  
302,359  
282,538  
300,525  
275,235  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0