Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
731,508  
693,278  
642,646  
662,190  
641,457  
475,452  
436,646  
418,913  
451,418  
477,971  
108,256  
101,891  
71,673  
94,692  
74,693  
39,881  
39,563  
38,888  
34,584  
17,905  
182,853  
171,113  
168,825  
144,987  
164,360  
139,785  
120,307  
136,981  
174,658  
218,470  
4,676  
3,772  
2,546  
2,498  
2,543  
256,056  
256,632  
223,733  
210,772  
163,486  
129  
69  
106  
69  
69  
106,667  
99,806  
103,351  
107,597  
111,977  
0  
0  
0  
0  
0  
106,427  
88,196  
51,050  
36,766  
4,067  
27,420  
54,390  
54,382  
54,381  
35,360  
15,412  
14,170  
14,845  
11,959  
12,013  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
731,508  
693,278  
642,646  
662,190  
641,457  
430,983  
418,043  
405,998  
450,929  
423,160  
375,329  
338,442  
319,251  
380,186  
356,650  
55,654  
79,601  
86,747  
70,743  
66,511  
300,525  
275,235  
236,649  
211,261  
218,297  
300,525  
275,235  
236,649  
211,261  
218,297  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0