Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa (THB: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
307,055  
325,514  
358,340  
343,124  
298,404  
157,913  
166,659  
203,279  
184,770  
142,324  
29,573  
31,138  
62,605  
31,688  
15,825  
27,000  
32,000  
26,500  
21,500  
13,000  
51,706  
52,030  
63,416  
78,704  
64,746  
49,512  
51,349  
50,656  
51,796  
46,014  
122  
142  
101  
1,082  
2,739  
149,142  
158,855  
155,061  
158,354  
156,081  
0  
0  
1,506  
1,506  
1,506  
109,080  
114,291  
115,803  
115,651  
111,329  
0  
0  
0  
0  
0  
330  
330  
689  
689  
645  
301  
301  
301  
301  
301  
39,431  
43,933  
36,762  
40,207  
42,299  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
307,055  
325,514  
358,340  
343,124  
298,404  
155,682  
107,832  
138,253  
129,707  
96,936  
145,259  
97,403  
126,601  
117,967  
85,630  
10,423  
10,429  
11,652  
11,740  
11,306  
151,373  
217,682  
220,087  
213,417  
201,469  
150,983  
217,292  
219,697  
213,027  
201,079  
390  
390  
390  
390  
390  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0