Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa (THB: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
371,176  
379,750  
307,055  
325,514  
358,340  
239,316  
237,929  
157,913  
166,659  
203,279  
75,900  
106,102  
29,573  
31,138  
62,605  
45,452  
11,100  
27,000  
32,000  
26,500  
62,957  
66,248  
51,706  
52,030  
63,416  
54,965  
54,462  
49,512  
51,349  
50,656  
42  
17  
122  
142  
101  
131,860  
141,820  
149,142  
158,855  
155,061  
0  
0  
0  
0  
1,506  
99,313  
104,374  
109,080  
114,291  
115,803  
0  
0  
0  
0  
0  
330  
330  
330  
330  
689  
301  
301  
301  
301  
301  
31,916  
36,816  
39,431  
43,933  
36,762  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
371,176  
379,750  
307,055  
325,514  
358,340  
209,422  
219,456  
155,682  
107,832  
138,253  
198,562  
208,596  
145,259  
97,403  
126,601  
10,861  
10,860  
10,423  
10,429  
11,652  
161,754  
160,294  
151,373  
217,682  
220,087  
161,364  
159,904  
150,983  
217,292  
219,697  
390  
390  
390  
390  
390  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0