Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa (THB: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
325,514  
358,340  
343,124  
298,404  
344,695  
166,659  
203,279  
184,770  
142,324  
183,067  
31,138  
62,605  
31,688  
15,825  
27,919  
32,000  
26,500  
21,500  
13,000  
59,863  
52,030  
63,416  
78,704  
64,746  
53,821  
51,349  
50,656  
51,796  
46,014  
38,749  
142  
101  
1,082  
2,739  
2,715  
158,855  
155,061  
158,354  
156,081  
161,628  
0  
1,506  
1,506  
1,506  
1,506  
114,291  
115,803  
115,651  
111,329  
114,414  
0  
0  
0  
0  
0  
330  
689  
689  
645  
1,322  
301  
301  
301  
301  
301  
43,933  
36,762  
40,207  
42,299  
44,086  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
325,514  
358,340  
343,124  
298,404  
344,695  
107,832  
138,253  
129,707  
96,936  
125,008  
97,403  
126,601  
117,967  
85,630  
113,747  
10,429  
11,652  
11,740  
11,306  
11,260  
217,682  
220,087  
213,417  
201,469  
219,688  
217,292  
219,697  
213,027  
201,079  
219,298  
390  
390  
390  
390  
390  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0