Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa (THB: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
358,340  
343,124  
298,404  
344,695  
363,289  
203,279  
184,770  
142,324  
183,067  
210,453  
62,605  
31,688  
15,825  
27,919  
33,119  
26,500  
21,500  
13,000  
59,863  
92,786  
63,416  
78,704  
64,746  
53,821  
42,524  
50,656  
51,796  
46,014  
38,749  
38,659  
101  
1,082  
2,739  
2,715  
3,365  
155,061  
158,354  
156,081  
161,628  
152,835  
1,506  
1,506  
1,506  
1,506  
1,506  
115,803  
115,651  
111,329  
114,414  
117,676  
0  
0  
0  
0  
0  
689  
689  
645  
1,322  
645  
301  
301  
301  
301  
301  
36,762  
40,207  
42,299  
44,086  
32,707  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
358,340  
343,124  
298,404  
344,695  
363,289  
138,253  
129,707  
96,936  
125,008  
144,357  
126,601  
117,967  
85,630  
113,747  
132,837  
11,652  
11,740  
11,306  
11,260  
11,520  
220,087  
213,417  
201,469  
219,688  
218,932  
219,697  
213,027  
201,079  
219,298  
218,542  
390  
390  
390  
390  
390  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0