Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa (THB: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
363,289  
382,996  
311,749  
356,684  
358,473  
210,453  
219,236  
141,913  
192,489  
210,242  
33,119  
77,104  
14,232  
44,120  
61,372  
92,786  
38,581  
50,497  
57,295  
62,676  
42,524  
57,152  
28,475  
49,810  
41,786  
38,659  
42,646  
43,727  
41,246  
44,234  
3,365  
3,753  
4,982  
17  
173  
152,835  
163,760  
169,836  
164,195  
148,231  
1,506  
1,506  
1,506  
1,506  
1,506  
117,676  
126,055  
130,603  
129,544  
129,358  
0  
0  
0  
0  
0  
645  
330  
330  
1,150  
330  
301  
301  
301  
301  
301  
32,707  
35,568  
37,096  
31,694  
16,736  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
363,289  
382,996  
311,749  
356,684  
358,473  
144,357  
169,792  
110,943  
117,316  
118,234  
132,837  
158,092  
98,539  
105,234  
105,176  
11,520  
11,700  
12,403  
12,081  
13,059  
218,932  
213,205  
200,806  
239,368  
240,238  
218,542  
212,815  
200,416  
238,978  
239,848  
390  
390  
390  
390  
390  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0