Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam (TH1: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
767,079  
758,532  
829,667  
819,089  
804,108  
594,481  
585,024  
655,013  
646,303  
627,025  
1,534  
1,560  
858  
6,473  
5,917  
167,319  
167,463  
167,029  
167,897  
168,589  
412,462  
402,366  
477,532  
463,262  
444,695  
5,665  
7,297  
4,632  
4,150  
4,205  
7,501  
6,338  
4,962  
4,521  
3,619  
172,598  
173,507  
174,654  
172,786  
177,083  
100  
100  
100  
100  
100  
4,179  
4,179  
4,321  
5,200  
5,416  
126,537  
127,409  
128,280  
129,152  
130,031  
0  
0  
0  
0  
3,163  
37,371  
37,371  
37,371  
33,809  
33,809  
4,411  
4,449  
4,581  
4,525  
4,563  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
767,079  
758,532  
829,667  
819,089  
804,108  
882,114  
870,870  
937,892  
914,199  
896,960  
844,293  
821,402  
888,351  
864,691  
847,457  
37,821  
49,469  
49,541  
49,508  
49,503  
-115,036  
-112,339  
-108,225  
-95,109  
-92,853  
-115,036  
-112,339  
-108,225  
-95,109  
-92,853  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0