Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam (TH1: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
819,089  
804,108  
951,859  
942,799  
965,816  
646,303  
627,025  
771,502  
761,398  
783,189  
6,473  
5,917  
4,636  
3,883  
10,588  
167,897  
168,589  
167,092  
169,054  
156,490  
463,262  
444,695  
590,748  
580,012  
612,647  
4,150  
4,205  
5,411  
5,567  
1,706  
4,521  
3,619  
3,615  
2,883  
1,758  
172,786  
177,083  
180,357  
181,401  
182,627  
100  
100  
8,500  
8,500  
8,500  
5,200  
5,416  
5,658  
5,789  
6,050  
129,152  
130,031  
130,909  
131,794  
132,682  
0  
3,163  
3,227  
3,202  
3,202  
33,809  
33,809  
27,462  
27,462  
27,462  
4,525  
4,563  
4,601  
4,655  
4,731  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
819,089  
804,108  
951,859  
942,799  
965,816  
914,199  
896,960  
907,691  
894,248  
887,280  
864,691  
847,457  
848,065  
834,560  
827,539  
49,508  
49,503  
59,625  
59,688  
59,742  
-95,109  
-92,853  
44,169  
48,551  
78,536  
-95,109  
-92,853  
44,169  
48,551  
78,536  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0