Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam (TH1: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
965,816  
920,520  
963,829  
999,841  
962,867  
783,189  
725,521  
796,146  
831,904  
794,036  
10,588  
3,509  
21,537  
8,613  
12,361  
156,490  
122,746  
140,008  
156,512  
143,666  
612,647  
564,780  
622,539  
615,621  
589,629  
1,706  
22,189  
2,474  
41,871  
39,473  
1,758  
12,296  
9,588  
9,286  
8,908  
182,627  
194,999  
167,683  
167,937  
168,831  
8,500  
8,500  
8,500  
8,500  
8,500  
6,050  
17,561  
17,346  
17,604  
18,017  
132,682  
133,559  
66,952  
67,511  
69,758  
3,202  
3,202  
48,106  
47,490  
45,672  
27,462  
27,462  
21,964  
21,964  
21,964  
4,731  
4,715  
4,815  
4,867  
4,920  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
965,816  
920,870  
964,129  
999,841  
962,867  
887,280  
880,422  
830,489  
827,221  
794,745  
827,539  
816,033  
759,653  
756,362  
737,266  
59,742  
64,390  
70,836  
70,859  
57,478  
78,536  
40,448  
133,640  
172,620  
168,122  
78,536  
40,448  
133,640  
172,620  
168,122  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0