Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam (TH1: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
999,841  
962,867  
957,184  
1,194,524  
 
831,904  
794,036  
787,284  
877,500  
 
8,613  
12,361  
11,897  
28,733  
 
156,512  
143,666  
154,047  
9,999  
 
615,621  
589,629  
594,356  
734,904  
 
41,871  
39,473  
20,302  
82,985  
 
9,286  
8,908  
6,682  
20,877  
 
167,937  
168,831  
169,901  
317,024  
 
8,500  
8,500  
8,500  
8,500  
 
17,604  
18,017  
18,433  
18,812  
 
67,511  
69,758  
57,481  
58,016  
 
47,490  
45,672  
58,550  
55,172  
 
21,964  
21,964  
21,964  
176,404  
 
4,867  
4,920  
4,972  
120  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
999,841  
962,867  
957,184  
1,194,524  
 
827,221  
794,745  
794,219  
903,759  
 
756,362  
737,266  
736,703  
839,933  
 
70,859  
57,478  
57,517  
63,825  
 
172,620  
168,122  
162,965  
290,765  
 
172,620  
168,122  
162,965  
290,765  
 
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
 
0  
0  
0  
0