Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam (TH1: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
942,799  
965,816  
920,520  
963,829  
999,841  
761,398  
783,189  
725,521  
796,146  
831,904  
3,883  
10,588  
3,509  
21,537  
8,613  
169,054  
156,490  
122,746  
140,008  
156,512  
580,012  
612,647  
564,780  
622,539  
615,621  
5,567  
1,706  
22,189  
2,474  
41,871  
2,883  
1,758  
12,296  
9,588  
9,286  
181,401  
182,627  
194,999  
167,683  
167,937  
8,500  
8,500  
8,500  
8,500  
8,500  
5,789  
6,050  
17,561  
17,346  
17,604  
131,794  
132,682  
133,559  
66,952  
67,511  
3,202  
3,202  
3,202  
48,106  
47,490  
27,462  
27,462  
27,462  
21,964  
21,964  
4,655  
4,731  
4,715  
4,815  
4,867  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
942,799  
965,816  
920,870  
964,129  
999,841  
894,248  
887,280  
880,422  
830,489  
827,221  
834,560  
827,539  
816,033  
759,653  
756,362  
59,688  
59,742  
64,390  
70,836  
70,859  
48,551  
78,536  
40,448  
133,640  
172,620  
48,551  
78,536  
40,448  
133,640  
172,620  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0