Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam (TH1: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
829,667  
819,089  
804,108  
951,859  
942,799  
655,013  
646,303  
627,025  
771,502  
761,398  
858  
6,473  
5,917  
4,636  
3,883  
167,029  
167,897  
168,589  
167,092  
169,054  
477,532  
463,262  
444,695  
590,748  
580,012  
4,632  
4,150  
4,205  
5,411  
5,567  
4,962  
4,521  
3,619  
3,615  
2,883  
174,654  
172,786  
177,083  
180,357  
181,401  
100  
100  
100  
8,500  
8,500  
4,321  
5,200  
5,416  
5,658  
5,789  
128,280  
129,152  
130,031  
130,909  
131,794  
0  
0  
3,163  
3,227  
3,202  
37,371  
33,809  
33,809  
27,462  
27,462  
4,581  
4,525  
4,563  
4,601  
4,655  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
829,667  
819,089  
804,108  
951,859  
942,799  
937,892  
914,199  
896,960  
907,691  
894,248  
888,351  
864,691  
847,457  
848,065  
834,560  
49,541  
49,508  
49,503  
59,625  
59,688  
-108,225  
-95,109  
-92,853  
44,169  
48,551  
-108,225  
-95,109  
-92,853  
44,169  
48,551  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0