Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam (TH1: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
963,829  
999,841  
962,867  
957,184  
 
796,146  
831,904  
794,036  
787,284  
 
21,537  
8,613  
12,361  
11,897  
 
140,008  
156,512  
143,666  
154,047  
 
622,539  
615,621  
589,629  
594,356  
 
2,474  
41,871  
39,473  
20,302  
 
9,588  
9,286  
8,908  
6,682  
 
167,683  
167,937  
168,831  
169,901  
 
8,500  
8,500  
8,500  
8,500  
 
17,346  
17,604  
18,017  
18,433  
 
66,952  
67,511  
69,758  
57,481  
 
48,106  
47,490  
45,672  
58,550  
 
21,964  
21,964  
21,964  
21,964  
 
4,815  
4,867  
4,920  
4,972  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
964,129  
999,841  
962,867  
957,184  
 
830,489  
827,221  
794,745  
794,219  
 
759,653  
756,362  
737,266  
736,703  
 
70,836  
70,859  
57,478  
57,517  
 
133,640  
172,620  
168,122  
162,965  
 
133,640  
172,620  
168,122  
162,965  
 
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
 
0  
0  
0  
0