Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam (TH1: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
804,108  
951,859  
942,799  
965,816  
920,520  
627,025  
771,502  
761,398  
783,189  
725,521  
5,917  
4,636  
3,883  
10,588  
3,509  
168,589  
167,092  
169,054  
156,490  
122,746  
444,695  
590,748  
580,012  
612,647  
564,780  
4,205  
5,411  
5,567  
1,706  
22,189  
3,619  
3,615  
2,883  
1,758  
12,296  
177,083  
180,357  
181,401  
182,627  
194,999  
100  
8,500  
8,500  
8,500  
8,500  
5,416  
5,658  
5,789  
6,050  
17,561  
130,031  
130,909  
131,794  
132,682  
133,559  
3,163  
3,227  
3,202  
3,202  
3,202  
33,809  
27,462  
27,462  
27,462  
27,462  
4,563  
4,601  
4,655  
4,731  
4,715  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
804,108  
951,859  
942,799  
965,816  
920,870  
896,960  
907,691  
894,248  
887,280  
880,422  
847,457  
848,065  
834,560  
827,539  
816,033  
49,503  
59,625  
59,688  
59,742  
64,390  
-92,853  
44,169  
48,551  
78,536  
40,448  
-92,853  
44,169  
48,551  
78,536  
40,448  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0