Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang (TGG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
309,836  
298,266  
298,782  
307,578  
304,246  
82,675  
146,811  
147,156  
156,517  
143,282  
1,287  
4,074  
7,575  
11,421  
2,690  
0  
0  
0  
0  
35,000  
67,690  
126,077  
124,615  
132,996  
90,659  
13,543  
16,146  
14,590  
11,813  
14,245  
156  
514  
377  
286  
687  
227,161  
151,455  
151,626  
151,061  
160,965  
0  
0  
0  
0  
1,764  
3,038  
3,338  
3,523  
2,993  
3,149  
0  
0  
0  
0  
0  
30,657  
30,556  
30,449  
30,346  
52,239  
179,779  
103,779  
103,779  
103,779  
89,779  
13,688  
13,782  
13,875  
13,943  
14,033  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
309,836  
298,266  
298,782  
307,578  
304,246  
25,280  
15,263  
16,391  
27,030  
24,183  
23,418  
13,044  
14,246  
24,179  
19,568  
1,862  
2,219  
2,145  
2,851  
4,615  
284,556  
283,002  
282,392  
280,548  
280,063  
284,556  
283,002  
282,392  
280,548  
280,063  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0