Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang (TGG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
298,266  
298,782  
307,578  
304,246  
 
146,811  
147,156  
156,517  
143,282  
 
4,074  
7,575  
11,421  
2,690  
 
0  
0  
0  
35,000  
 
126,077  
124,615  
132,996  
90,659  
 
16,146  
14,590  
11,813  
14,245  
 
514  
377  
286  
687  
 
151,455  
151,626  
151,061  
160,965  
 
0  
0  
0  
1,764  
 
3,338  
3,523  
2,993  
3,149  
 
0  
0  
0  
0  
 
30,556  
30,449  
30,346  
52,239  
 
103,779  
103,779  
103,779  
89,779  
 
13,782  
13,875  
13,943  
14,033  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
298,266  
298,782  
307,578  
304,246  
 
15,263  
16,391  
27,030  
24,183  
 
13,044  
14,246  
24,179  
19,568  
 
2,219  
2,145  
2,851  
4,615  
 
283,002  
282,392  
280,548  
280,063  
 
283,002  
282,392  
280,548  
280,063  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0