Công ty cổ phần Trang (TFC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
518,451  
553,977  
520,551  
472,788  
548,131  
332,708  
372,909  
339,701  
296,249  
369,495  
36,772  
11,030  
13,591  
14,249  
44,741  
26,666  
31,708  
31,708  
31,608  
30,483  
172,419  
193,894  
131,385  
134,537  
192,022  
76,079  
112,923  
141,678  
94,056  
81,794  
20,771  
23,355  
21,340  
21,800  
20,455  
185,743  
181,068  
180,849  
176,539  
178,636  
6,797  
5,326  
5,524  
5,792  
6,022  
122,567  
123,363  
121,370  
115,712  
117,819  
0  
0  
0  
0  
0  
15,245  
11,050  
48,281  
49,849  
48,680  
0  
0  
0  
0  
1,125  
41,134  
41,330  
5,675  
5,186  
4,990  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
518,451  
553,977  
520,551  
472,788  
548,131  
313,440  
353,199  
329,076  
275,009  
338,337  
224,366  
261,930  
236,080  
184,894  
248,105  
89,074  
91,269  
92,997  
90,114  
90,232  
205,010  
200,778  
191,474  
197,779  
209,794  
205,010  
200,778  
191,474  
197,779  
209,794  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0