Công ty cổ phần Trang (TFC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
392,532  
 
365,806  
 
440,830  
295,203  
 
277,092  
 
368,182  
13,724  
17,796  
 
 
11,162  
35,155  
29,927  
 
 
35,527  
129,258  
 
140,164  
 
195,348  
106,823  
 
80,592  
 
117,522  
10,242  
8,613  
 
 
8,622  
97,329  
 
88,713  
 
72,648  
6,541  
6,835  
 
 
0  
29,766  
 
30,162  
 
37,407  
0  
0  
 
 
0  
53,711  
38,841  
 
 
17,625  
1,125  
6,353  
 
 
12,586  
6,186  
6,522  
 
 
5,030  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
392,532  
 
365,806  
 
440,830  
205,734  
165,134  
 
 
241,378  
153,913  
 
128,570  
 
212,080  
51,821  
 
36,564  
 
29,298  
186,798  
200,672  
 
 
199,452  
186,798  
 
200,672  
 
198,632  
0  
0  
 
 
820  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
 
 
0