Công ty cổ phần Trang (TFC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
512,613  
457,687  
427,616  
476,660  
447,167  
326,344  
280,702  
264,101  
327,417  
341,817  
11,931  
6,232  
8,688  
30,206  
14,260  
25,080  
26,205  
26,533  
9,006  
22,755  
183,572  
126,025  
130,325  
188,176  
189,397  
84,069  
102,418  
74,713  
79,192  
101,115  
21,694  
19,823  
23,843  
20,838  
14,290  
186,269  
176,984  
163,515  
149,243  
105,350  
6,230  
7,030  
6,896  
9,671  
6,554  
119,481  
99,504  
98,123  
27,956  
28,969  
0  
0  
0  
0  
0  
48,482  
59,122  
47,887  
100,255  
62,213  
6,353  
5,228  
4,900  
4,900  
1,125  
5,723  
6,101  
5,708  
6,462  
6,488  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
512,613  
457,687  
427,616  
476,660  
447,167  
310,725  
270,497  
234,080  
273,202  
246,359  
220,211  
181,152  
155,324  
197,217  
185,212  
90,514  
89,345  
78,756  
75,984  
61,148  
201,888  
187,189  
193,536  
203,458  
200,807  
201,888  
187,189  
193,536  
203,458  
200,807  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0