Công ty cổ phần Trang (TFC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
520,551  
472,788  
548,131  
512,613  
457,687  
339,701  
296,249  
369,495  
326,344  
280,702  
13,591  
14,249  
44,741  
11,931  
6,232  
31,708  
31,608  
30,483  
25,080  
26,205  
131,385  
134,537  
192,022  
183,572  
126,025  
141,678  
94,056  
81,794  
84,069  
102,418  
21,340  
21,800  
20,455  
21,694  
19,823  
180,849  
176,539  
178,636  
186,269  
176,984  
5,524  
5,792  
6,022  
6,230  
7,030  
121,370  
115,712  
117,819  
119,481  
99,504  
0  
0  
0  
0  
0  
48,281  
49,849  
48,680  
48,482  
59,122  
0  
0  
1,125  
6,353  
5,228  
5,675  
5,186  
4,990  
5,723  
6,101  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
520,551  
472,788  
548,131  
512,613  
457,687  
329,076  
275,009  
338,337  
310,725  
270,497  
236,080  
184,894  
248,105  
220,211  
181,152  
92,997  
90,114  
90,232  
90,514  
89,345  
191,474  
197,779  
209,794  
201,888  
187,189  
191,474  
197,779  
209,794  
201,888  
187,189  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0