Công ty cổ phần Trang (TFC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
553,977  
520,551  
472,788  
548,131  
512,613  
372,909  
339,701  
296,249  
369,495  
326,344  
11,030  
13,591  
14,249  
44,741  
11,931  
31,708  
31,708  
31,608  
30,483  
25,080  
193,894  
131,385  
134,537  
192,022  
183,572  
112,923  
141,678  
94,056  
81,794  
84,069  
23,355  
21,340  
21,800  
20,455  
21,694  
181,068  
180,849  
176,539  
178,636  
186,269  
5,326  
5,524  
5,792  
6,022  
6,230  
123,363  
121,370  
115,712  
117,819  
119,481  
0  
0  
0  
0  
0  
11,050  
48,281  
49,849  
48,680  
48,482  
0  
0  
0  
1,125  
6,353  
41,330  
5,675  
5,186  
4,990  
5,723  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
553,977  
520,551  
472,788  
548,131  
512,613  
353,199  
329,076  
275,009  
338,337  
310,725  
261,930  
236,080  
184,894  
248,105  
220,211  
91,269  
92,997  
90,114  
90,232  
90,514  
200,778  
191,474  
197,779  
209,794  
201,888  
200,778  
191,474  
197,779  
209,794  
201,888  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0