Công ty cổ phần Trang (TFC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
427,616  
476,660  
447,167  
392,532  
365,806  
264,101  
327,417  
341,817  
295,203  
 
8,688  
30,206  
14,260  
13,724  
 
26,533  
9,006  
22,755  
35,155  
29,927  
130,325  
188,176  
189,397  
129,258  
 
74,713  
79,192  
101,115  
106,823  
80,592  
23,843  
20,838  
14,290  
10,242  
8,613  
163,515  
149,243  
105,350  
97,329  
88,713  
6,896  
9,671  
6,554  
6,541  
 
98,123  
27,956  
28,969  
29,766  
 
0  
0  
0  
0  
0  
47,887  
100,255  
62,213  
53,711  
 
4,900  
4,900  
1,125  
1,125  
6,353  
5,708  
6,462  
6,488  
6,186  
6,522  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
427,616  
476,660  
447,167  
392,532  
365,806  
234,080  
273,202  
246,359  
205,734  
165,134  
155,324  
197,217  
185,212  
153,913  
128,570  
78,756  
75,984  
61,148  
51,821  
36,564  
193,536  
203,458  
200,807  
186,798  
200,672  
193,536  
203,458  
200,807  
186,798  
200,672  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0