Công ty cổ phần Trang (TFC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
447,167  
392,532  
365,806  
 
 
341,817  
295,203  
277,092  
 
 
14,260  
13,724  
17,796  
 
 
22,755  
35,155  
29,927  
 
 
189,397  
129,258  
140,164  
 
 
101,115  
106,823  
 
80,592  
 
14,290  
10,242  
8,613  
 
 
105,350  
97,329  
88,713  
 
 
6,554  
6,541  
6,835  
 
 
28,969  
29,766  
 
30,162  
 
0  
0  
 
0  
 
62,213  
53,711  
 
38,841  
 
1,125  
1,125  
 
6,353  
 
6,488  
6,186  
6,522  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
447,167  
392,532  
365,806  
 
 
246,359  
205,734  
 
165,134  
 
185,212  
153,913  
 
128,570  
 
61,148  
51,821  
36,564  
 
 
200,807  
186,798  
200,672  
 
 
200,807  
186,798  
 
200,672  
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
 
0