Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc miền Bắc (TET: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
86,606  
80,278  
75,042  
79,140  
90,615  
35,450  
24,467  
17,800  
24,859  
35,037  
33,999  
23,350  
2,309  
597  
11,379  
0  
0  
13,018  
19,030  
19,202  
1,091  
713  
603  
4,561  
3,000  
0  
0  
0  
201  
101  
361  
405  
1,871  
470  
1,356  
51,156  
55,811  
57,242  
54,282  
55,579  
0  
0  
0  
0  
0  
50,116  
54,647  
55,495  
49,773  
50,564  
0  
0  
0  
1,509  
0  
260  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
780  
1,164  
1,747  
3,000  
5,014  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
86,606  
80,278  
75,042  
79,140  
90,615  
5,356  
7,934  
6,246  
9,657  
18,144  
5,356  
7,810  
6,123  
9,533  
18,021  
0  
124  
124  
124  
124  
81,250  
72,344  
68,796  
69,484  
72,471  
81,250  
72,344  
68,796  
69,484  
72,471  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0