Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc miền Bắc (TET: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
104,963  
101,520  
95,655  
95,703  
91,922  
55,745  
51,068  
43,929  
42,814  
37,720  
55,258  
50,576  
43,171  
40,821  
36,399  
0  
0  
0  
0  
0  
431  
331  
484  
1,745  
503  
0  
0  
0  
0  
0  
56  
161  
274  
247  
819  
49,218  
50,452  
51,726  
52,889  
54,202  
0  
0  
0  
0  
0  
45,916  
46,667  
47,415  
48,050  
48,836  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,302  
3,785  
4,312  
4,839  
5,366  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
104,963  
101,520  
95,655  
95,703  
91,922  
6,994  
8,346  
7,058  
7,076  
3,823  
6,994  
8,346  
7,058  
7,076  
3,823  
0  
0  
0  
0  
0  
97,969  
93,173  
88,598  
88,627  
88,099  
97,969  
93,173  
88,598  
88,627  
88,099  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0