Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc miền Bắc (TET: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
80,278  
75,042  
79,140  
90,615  
89,523  
24,467  
17,800  
24,859  
35,037  
31,139  
23,350  
2,309  
597  
11,379  
7,879  
0  
13,018  
19,030  
19,202  
20,099  
713  
603  
4,561  
3,000  
2,464  
0  
0  
201  
101  
251  
405  
1,871  
470  
1,356  
447  
55,811  
57,242  
54,282  
55,579  
58,384  
0  
0  
0  
0  
0  
54,647  
55,495  
49,773  
50,564  
51,306  
0  
0  
1,509  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,164  
1,747  
3,000  
5,014  
7,078  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
80,278  
75,042  
79,140  
90,615  
89,523  
7,934  
6,246  
9,657  
18,144  
14,085  
7,810  
6,123  
9,533  
18,021  
13,962  
124  
124  
124  
124  
124  
72,344  
68,796  
69,484  
72,471  
75,438  
72,344  
68,796  
69,484  
72,471  
75,438  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0