Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc miền Bắc (TET: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
91,922  
89,868  
86,606  
80,278  
75,042  
37,720  
35,974  
35,450  
24,467  
17,800  
36,399  
34,120  
33,999  
23,350  
2,309  
0  
0  
0  
0  
13,018  
503  
1,514  
1,091  
713  
603  
0  
0  
0  
0  
0  
819  
339  
361  
405  
1,871  
54,202  
53,894  
51,156  
55,811  
57,242  
0  
0  
0  
0  
0  
48,836  
49,332  
50,116  
54,647  
55,495  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,150  
260  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
5,366  
412  
780  
1,164  
1,747  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
91,922  
89,868  
86,606  
80,278  
75,042  
3,823  
4,590  
5,356  
7,934  
6,246  
3,823  
4,590  
5,356  
7,810  
6,123  
0  
0  
0  
124  
124  
88,099  
85,278  
81,250  
72,344  
68,796  
88,099  
85,278  
81,250  
72,344  
68,796  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0