Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc miền Bắc (TET: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
101,520  
95,655  
95,703  
91,922  
89,868  
51,068  
43,929  
42,814  
37,720  
35,974  
50,576  
43,171  
40,821  
36,399  
34,120  
0  
0  
0  
0  
0  
331  
484  
1,745  
503  
1,514  
0  
0  
0  
0  
0  
161  
274  
247  
819  
339  
50,452  
51,726  
52,889  
54,202  
53,894  
0  
0  
0  
0  
0  
46,667  
47,415  
48,050  
48,836  
49,332  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,150  
0  
0  
0  
0  
0  
3,785  
4,312  
4,839  
5,366  
412  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
101,520  
95,655  
95,703  
91,922  
89,868  
8,346  
7,058  
7,076  
3,823  
4,590  
8,346  
7,058  
7,076  
3,823  
4,590  
0  
0  
0  
0  
0  
93,173  
88,598  
88,627  
88,099  
85,278  
93,173  
88,598  
88,627  
88,099  
85,278  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0