Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc miền Bắc (TET: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
75,042  
79,140  
90,615  
89,523  
80,259  
17,800  
24,859  
35,037  
31,139  
18,918  
2,309  
597  
11,379  
7,879  
15,653  
13,018  
19,030  
19,202  
20,099  
0  
603  
4,561  
3,000  
2,464  
778  
0  
201  
101  
251  
270  
1,871  
470  
1,356  
447  
2,217  
57,242  
54,282  
55,579  
58,384  
61,341  
0  
0  
0  
0  
0  
55,495  
49,773  
50,564  
51,306  
52,147  
0  
1,509  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,747  
3,000  
5,014  
7,078  
9,194  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
75,042  
79,140  
90,615  
89,523  
80,259  
6,246  
9,657  
18,144  
14,085  
7,202  
6,123  
9,533  
18,021  
13,962  
5,125  
124  
124  
124  
124  
2,077  
68,796  
69,484  
72,471  
75,438  
73,057  
68,796  
69,484  
72,471  
75,438  
73,057  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0