Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc miền Bắc (TET: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
79,140  
90,615  
89,523  
80,259  
75,547  
24,859  
35,037  
31,139  
18,918  
11,334  
597  
11,379  
7,879  
15,653  
9,194  
19,030  
19,202  
20,099  
0  
0  
4,561  
3,000  
2,464  
778  
1,485  
201  
101  
251  
270  
278  
470  
1,356  
447  
2,217  
377  
54,282  
55,579  
58,384  
61,341  
64,214  
0  
0  
0  
0  
369  
49,773  
50,564  
51,306  
52,147  
53,142  
1,509  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,000  
5,014  
7,078  
9,194  
10,703  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
79,140  
90,615  
89,523  
80,259  
75,547  
9,657  
18,144  
14,085  
7,202  
6,480  
9,533  
18,021  
13,962  
5,125  
4,445  
124  
124  
124  
2,077  
2,035  
69,484  
72,471  
75,438  
73,057  
69,068  
69,484  
72,471  
75,438  
73,057  
69,068  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0