Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc miền Bắc (TET: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
95,655  
95,703  
91,922  
89,868  
86,606  
43,929  
42,814  
37,720  
35,974  
35,450  
43,171  
40,821  
36,399  
34,120  
33,999  
0  
0  
0  
0  
0  
484  
1,745  
503  
1,514  
1,091  
0  
0  
0  
0  
0  
274  
247  
819  
339  
361  
51,726  
52,889  
54,202  
53,894  
51,156  
0  
0  
0  
0  
0  
47,415  
48,050  
48,836  
49,332  
50,116  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,150  
260  
0  
0  
0  
0  
0  
4,312  
4,839  
5,366  
412  
780  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
95,655  
95,703  
91,922  
89,868  
86,606  
7,058  
7,076  
3,823  
4,590  
5,356  
7,058  
7,076  
3,823  
4,590  
5,356  
0  
0  
0  
0  
0  
88,598  
88,627  
88,099  
85,278  
81,250  
88,598  
88,627  
88,099  
85,278  
81,250  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0