Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc miền Bắc (TET: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
95,703  
91,922  
89,868  
86,606  
80,278  
42,814  
37,720  
35,974  
35,450  
24,467  
40,821  
36,399  
34,120  
33,999  
23,350  
0  
0  
0  
0  
0  
1,745  
503  
1,514  
1,091  
713  
0  
0  
0  
0  
0  
247  
819  
339  
361  
405  
52,889  
54,202  
53,894  
51,156  
55,811  
0  
0  
0  
0  
0  
48,050  
48,836  
49,332  
50,116  
54,647  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,150  
260  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,839  
5,366  
412  
780  
1,164  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
95,703  
91,922  
89,868  
86,606  
80,278  
7,076  
3,823  
4,590  
5,356  
7,934  
7,076  
3,823  
4,590  
5,356  
7,810  
0  
0  
0  
0  
124  
88,627  
88,099  
85,278  
81,250  
72,344  
88,627  
88,099  
85,278  
81,250  
72,344  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0