Công ty cổ phần Tecgroup (TEG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
254,822  
204,124  
209,183  
221,258  
198,701  
126,596  
76,743  
90,311  
101,918  
60,060  
34,262  
365  
1,278  
6,461  
1,060  
0  
0  
448  
0  
0  
45,514  
76,369  
88,564  
95,403  
58,940  
46,737  
0  
0  
0  
0  
82  
10  
21  
54  
61  
128,227  
127,380  
118,872  
119,341  
138,640  
41,283  
40,140  
40,240  
40,240  
40,140  
1,392  
946  
1,005  
1,064  
1,123  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
64,821  
85,830  
76,780  
76,830  
95,778  
20,731  
465  
848  
1,207  
1,600  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
254,822  
204,124  
209,183  
221,258  
198,701  
51,291  
6,989  
13,347  
27,722  
9,988  
32,245  
6,910  
13,267  
27,485  
9,751  
19,046  
79  
79  
238  
238  
203,531  
197,135  
195,837  
193,536  
188,712  
203,531  
197,135  
195,837  
193,536  
188,712  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0