Công ty cổ phần Tecgroup (TEG: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
209,233  
169,173  
198,701  
181,165  
182,927  
90,405  
67,955  
60,060  
75,174  
82,007  
1,278  
1,440  
1,060  
2,438  
7,423  
448  
0  
0  
122  
381  
88,654  
66,434  
58,940  
72,538  
74,142  
0  
0  
0  
0  
0  
25  
82  
61  
77  
62  
118,828  
101,218  
138,640  
105,990  
100,920  
40,150  
52,325  
40,140  
40,140  
52,140  
1,005  
1,300  
1,123  
1,182  
1,241  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
76,830  
45,217  
95,778  
62,708  
45,217  
843  
2,375  
1,600  
1,961  
2,321  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
209,233  
169,173  
198,701  
181,165  
182,927  
13,350  
6,393  
9,988  
6,595  
11,501  
13,112  
5,839  
9,751  
6,199  
11,105  
238  
554  
238  
396  
396  
195,883  
162,780  
188,712  
174,570  
171,426  
195,883  
162,780  
188,712  
174,570  
171,426  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0