Công ty cổ phần Tecgroup (TEG: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
209,183  
221,258  
198,701  
181,165  
182,927  
90,311  
101,918  
60,060  
75,174  
82,007  
1,278  
6,461  
1,060  
2,438  
7,423  
448  
0  
0  
122  
381  
88,564  
95,403  
58,940  
72,538  
74,142  
0  
0  
0  
0  
0  
21  
54  
61  
77  
62  
118,872  
119,341  
138,640  
105,990  
100,920  
40,240  
40,240  
40,140  
40,140  
52,140  
1,005  
1,064  
1,123  
1,182  
1,241  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
76,780  
76,830  
95,778  
62,708  
45,217  
848  
1,207  
1,600  
1,961  
2,321  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
209,183  
221,258  
198,701  
181,165  
182,927  
13,347  
27,722  
9,988  
6,595  
11,501  
13,267  
27,485  
9,751  
6,199  
11,105  
79  
238  
238  
396  
396  
195,837  
193,536  
188,712  
174,570  
171,426  
195,837  
193,536  
188,712  
174,570  
171,426  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0