Công ty cổ phần Tecgroup (TEG: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
204,124  
209,183  
221,258  
198,701  
181,165  
76,743  
90,311  
101,918  
60,060  
75,174  
365  
1,278  
6,461  
1,060  
2,438  
0  
448  
0  
0  
122  
76,369  
88,564  
95,403  
58,940  
72,538  
0  
0  
0  
0  
0  
10  
21  
54  
61  
77  
127,380  
118,872  
119,341  
138,640  
105,990  
40,140  
40,240  
40,240  
40,140  
40,140  
946  
1,005  
1,064  
1,123  
1,182  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
85,830  
76,780  
76,830  
95,778  
62,708  
465  
848  
1,207  
1,600  
1,961  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
204,124  
209,183  
221,258  
198,701  
181,165  
6,989  
13,347  
27,722  
9,988  
6,595  
6,910  
13,267  
27,485  
9,751  
6,199  
79  
79  
238  
238  
396  
197,135  
195,837  
193,536  
188,712  
174,570  
197,135  
195,837  
193,536  
188,712  
174,570  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0