Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành (TEG: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
198,701  
181,165  
182,927  
169,173  
159,391  
60,060  
75,174  
82,007  
67,955  
48,584  
1,060  
2,438  
7,423  
1,440  
3,118  
0  
122  
381  
0  
0  
58,940  
72,538  
74,142  
66,434  
45,387  
0  
0  
0  
0  
0  
61  
77  
62  
82  
79  
138,640  
105,990  
100,920  
101,218  
110,807  
40,140  
40,140  
52,140  
52,325  
40,025  
1,123  
1,182  
1,241  
1,300  
1,359  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
95,778  
62,708  
45,217  
45,217  
69,219  
1,600  
1,961  
2,321  
2,375  
204  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
198,701  
181,165  
182,927  
169,173  
159,391  
9,988  
6,595  
11,501  
6,393  
2,601  
9,751  
6,199  
11,105  
5,839  
2,047  
238  
396  
396  
554  
554  
188,712  
174,570  
171,426  
162,780  
156,790  
188,712  
174,570  
171,426  
162,780  
156,790  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0