Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành (TEG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
352,793  
288,385  
252,067  
260,319  
254,822  
132,503  
154,932  
78,070  
94,669  
126,596  
13,298  
10,866  
7,165  
6,902  
34,262  
0  
0  
0  
0  
0  
92,378  
115,828  
39,499  
47,409  
45,514  
26,745  
28,217  
31,069  
40,037  
46,737  
82  
22  
337  
322  
82  
220,290  
133,452  
173,997  
165,650  
128,227  
4,691  
5,103  
44,691  
46,328  
41,283  
1,955  
1,156  
1,235  
1,313  
1,392  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
172,989  
85,295  
85,295  
74,062  
64,821  
40,655  
41,897  
42,776  
43,947  
20,731  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
352,793  
288,385  
252,067  
260,319  
254,822  
95,363  
52,784  
25,900  
30,743  
51,291  
94,731  
52,784  
25,900  
30,743  
32,245  
632  
0  
0  
0  
19,046  
257,430  
235,601  
226,166  
229,576  
203,531  
257,430  
235,601  
226,166  
229,576  
203,531  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0