Công ty cổ phần Tecgroup (TEG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
260,319  
254,822  
204,124  
209,183  
221,258  
94,669  
126,596  
76,743  
90,311  
101,918  
6,902  
34,262  
365  
1,278  
6,461  
0  
0  
0  
448  
0  
47,409  
45,514  
76,369  
88,564  
95,403  
40,037  
46,737  
0  
0  
0  
322  
82  
10  
21  
54  
165,650  
128,227  
127,380  
118,872  
119,341  
46,328  
41,283  
40,140  
40,240  
40,240  
1,313  
1,392  
946  
1,005  
1,064  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
74,062  
64,821  
85,830  
76,780  
76,830  
43,947  
20,731  
465  
848  
1,207  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
260,319  
254,822  
204,124  
209,183  
221,258  
30,743  
51,291  
6,989  
13,347  
27,722  
30,743  
32,245  
6,910  
13,267  
27,485  
0  
19,046  
79  
79  
238  
229,576  
203,531  
197,135  
195,837  
193,536  
229,576  
203,531  
197,135  
195,837  
193,536  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0