Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành (TEG: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
182,927  
169,173  
159,391  
170,070  
 
82,007  
67,955  
48,584  
40,213  
 
7,423  
1,440  
3,118  
3,030  
 
381  
0  
0  
0  
 
74,142  
66,434  
45,387  
37,109  
 
0  
0  
0  
0  
 
62  
82  
79  
74  
 
100,920  
101,218  
110,807  
129,857  
 
52,140  
52,325  
40,025  
40,025  
 
1,241  
1,300  
1,359  
1,419  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
45,217  
45,217  
69,219  
88,219  
 
2,321  
2,375  
204  
195  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
182,927  
169,173  
159,391  
170,070  
 
11,501  
6,393  
2,601  
16,156  
 
11,105  
5,839  
2,047  
15,522  
 
396  
554  
554  
633  
 
171,426  
162,780  
156,790  
153,914  
 
171,426  
162,780  
156,790  
153,914  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0