Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành (TEG: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
181,165  
182,927  
169,173  
159,391  
170,070  
75,174  
82,007  
67,955  
48,584  
40,213  
2,438  
7,423  
1,440  
3,118  
3,030  
122  
381  
0  
0  
0  
72,538  
74,142  
66,434  
45,387  
37,109  
0  
0  
0  
0  
0  
77  
62  
82  
79  
74  
105,990  
100,920  
101,218  
110,807  
129,857  
40,140  
52,140  
52,325  
40,025  
40,025  
1,182  
1,241  
1,300  
1,359  
1,419  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
62,708  
45,217  
45,217  
69,219  
88,219  
1,961  
2,321  
2,375  
204  
195  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
181,165  
182,927  
169,173  
159,391  
170,070  
6,595  
11,501  
6,393  
2,601  
16,156  
6,199  
11,105  
5,839  
2,047  
15,522  
396  
396  
554  
554  
633  
174,570  
171,426  
162,780  
156,790  
153,914  
174,570  
171,426  
162,780  
156,790  
153,914  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0