Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức (TDW: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
372,152  
366,163  
343,457  
350,936  
355,743  
83,050  
77,627  
91,466  
96,684  
118,667  
21,887  
11,361  
8,170  
8,625  
24,539  
12,066  
12,066  
46,066  
50,842  
55,748  
15,217  
17,277  
17,626  
17,847  
14,869  
14,420  
13,176  
11,094  
9,210  
8,744  
19,461  
23,748  
8,511  
10,160  
14,767  
289,102  
288,536  
251,991  
254,253  
237,077  
0  
0  
0  
0  
0  
266,090  
276,981  
229,517  
237,788  
224,500  
0  
0  
0  
0  
0  
21,789  
9,988  
21,559  
15,877  
12,033  
0  
0  
0  
0  
0  
1,222  
1,567  
915  
587  
543  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
372,152  
366,163  
343,457  
350,936  
355,743  
237,959  
234,014  
203,778  
213,486  
200,163  
108,834  
131,716  
96,911  
106,619  
89,342  
129,125  
102,297  
106,867  
106,867  
110,822  
134,193  
132,149  
139,679  
137,451  
155,580  
134,193  
132,149  
139,679  
137,451  
155,580  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0