Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức (TDW: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
343,457  
350,936  
355,743  
384,873  
380,818  
91,466  
96,684  
118,667  
144,646  
149,744  
8,170  
8,625  
24,539  
47,972  
33,747  
46,066  
50,842  
55,748  
66,203  
83,203  
17,626  
17,847  
14,869  
7,288  
13,332  
11,094  
9,210  
8,744  
8,126  
15,140  
8,511  
10,160  
14,767  
15,057  
4,322  
251,991  
254,253  
237,077  
240,227  
231,074  
0  
0  
0  
0  
0  
229,517  
237,788  
224,500  
222,518  
199,483  
0  
0  
0  
0  
0  
21,559  
15,877  
12,033  
17,090  
31,141  
0  
0  
0  
0  
0  
915  
587  
543  
619  
450  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
343,457  
350,936  
355,743  
384,873  
380,818  
203,778  
213,486  
200,163  
225,973  
236,874  
96,911  
106,619  
89,342  
133,731  
126,946  
106,867  
106,867  
110,822  
92,242  
109,928  
139,679  
137,451  
155,580  
158,900  
143,944  
139,679  
137,451  
155,580  
158,900  
143,944  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0