Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức (TDW: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
378,124  
380,978  
372,152  
366,163  
343,457  
79,797  
83,314  
83,050  
77,627  
91,466  
22,561  
29,376  
21,887  
11,361  
8,170  
10,442  
10,442  
12,066  
12,066  
46,066  
12,200  
9,742  
15,217  
17,277  
17,626  
14,097  
12,936  
14,420  
13,176  
11,094  
20,497  
20,819  
19,461  
23,748  
8,511  
298,328  
297,664  
289,102  
288,536  
251,991  
0  
0  
0  
0  
0  
286,115  
278,220  
266,090  
276,981  
229,517  
0  
0  
0  
0  
0  
10,239  
17,523  
21,789  
9,988  
21,559  
0  
0  
0  
0  
0  
1,973  
1,921  
1,222  
1,567  
915  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
378,124  
380,978  
372,152  
366,163  
343,457  
248,638  
250,383  
237,959  
234,014  
203,778  
126,548  
129,435  
108,834  
131,716  
96,911  
122,089  
120,947  
129,125  
102,297  
106,867  
129,486  
130,595  
134,193  
132,149  
139,679  
129,486  
130,595  
134,193  
132,149  
139,679  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0