Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức (TDW: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
353,108  
380,945  
371,714  
376,665  
363,030  
93,755  
117,283  
97,592  
92,705  
74,228  
44,479  
44,285  
42,738  
42,743  
30,749  
15,130  
23,130  
11,130  
10,442  
10,442  
11,526  
17,323  
14,384  
11,714  
6,731  
13,083  
14,363  
10,786  
10,721  
8,805  
9,536  
18,182  
18,554  
17,085  
17,501  
259,354  
263,663  
274,122  
283,960  
288,802  
0  
0  
0  
0  
0  
246,400  
252,974  
267,767  
273,355  
281,309  
0  
0  
0  
0  
0  
11,074  
9,248  
4,868  
9,160  
5,740  
0  
0  
0  
0  
0  
1,880  
1,441  
1,487  
1,444  
1,753  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
353,108  
380,945  
371,714  
376,665  
363,030  
211,307  
244,197  
236,914  
229,584  
226,693  
123,149  
149,591  
134,687  
119,328  
124,935  
88,159  
94,606  
102,228  
110,256  
101,757  
141,801  
136,749  
134,799  
147,081  
136,337  
141,801  
136,749  
134,799  
147,081  
136,337  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0