Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức (TDW: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
380,978  
372,152  
366,163  
343,457  
350,936  
83,314  
83,050  
77,627  
91,466  
96,684  
29,376  
21,887  
11,361  
8,170  
8,625  
10,442  
12,066  
12,066  
46,066  
50,842  
9,742  
15,217  
17,277  
17,626  
17,847  
12,936  
14,420  
13,176  
11,094  
9,210  
20,819  
19,461  
23,748  
8,511  
10,160  
297,664  
289,102  
288,536  
251,991  
254,253  
0  
0  
0  
0  
0  
278,220  
266,090  
276,981  
229,517  
237,788  
0  
0  
0  
0  
0  
17,523  
21,789  
9,988  
21,559  
15,877  
0  
0  
0  
0  
0  
1,921  
1,222  
1,567  
915  
587  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
380,978  
372,152  
366,163  
343,457  
350,936  
250,383  
237,959  
234,014  
203,778  
213,486  
129,435  
108,834  
131,716  
96,911  
106,619  
120,947  
129,125  
102,297  
106,867  
106,867  
130,595  
134,193  
132,149  
139,679  
137,451  
130,595  
134,193  
132,149  
139,679  
137,451  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0