Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức (TDW: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
366,163  
343,457  
350,936  
355,743  
384,873  
77,627  
91,466  
96,684  
118,667  
144,646  
11,361  
8,170  
8,625  
24,539  
47,972  
12,066  
46,066  
50,842  
55,748  
66,203  
17,277  
17,626  
17,847  
14,869  
7,288  
13,176  
11,094  
9,210  
8,744  
8,126  
23,748  
8,511  
10,160  
14,767  
15,057  
288,536  
251,991  
254,253  
237,077  
240,227  
0  
0  
0  
0  
0  
276,981  
229,517  
237,788  
224,500  
222,518  
0  
0  
0  
0  
0  
9,988  
21,559  
15,877  
12,033  
17,090  
0  
0  
0  
0  
0  
1,567  
915  
587  
543  
619  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
366,163  
343,457  
350,936  
355,743  
384,873  
234,014  
203,778  
213,486  
200,163  
225,973  
131,716  
96,911  
106,619  
89,342  
133,731  
102,297  
106,867  
106,867  
110,822  
92,242  
132,149  
139,679  
137,451  
155,580  
158,900  
132,149  
139,679  
137,451  
155,580  
158,900  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0