Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức (TDW: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
371,714  
376,665  
363,030  
378,124  
380,978  
97,592  
92,705  
74,228  
79,797  
83,314  
42,738  
42,743  
30,749  
22,561  
29,376  
11,130  
10,442  
10,442  
10,442  
10,442  
14,384  
11,714  
6,731  
12,200  
9,742  
10,786  
10,721  
8,805  
14,097  
12,936  
18,554  
17,085  
17,501  
20,497  
20,819  
274,122  
283,960  
288,802  
298,328  
297,664  
0  
0  
0  
0  
0  
267,767  
273,355  
281,309  
286,115  
278,220  
0  
0  
0  
0  
0  
4,868  
9,160  
5,740  
10,239  
17,523  
0  
0  
0  
0  
0  
1,487  
1,444  
1,753  
1,973  
1,921  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
371,714  
376,665  
363,030  
378,124  
380,978  
236,914  
229,584  
226,693  
248,638  
250,383  
134,687  
119,328  
124,935  
126,548  
129,435  
102,228  
110,256  
101,757  
122,089  
120,947  
134,799  
147,081  
136,337  
129,486  
130,595  
134,799  
147,081  
136,337  
129,486  
130,595  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0