Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức (TDW: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
380,945  
371,714  
376,665  
363,030  
378,124  
117,283  
97,592  
92,705  
74,228  
79,797  
44,285  
42,738  
42,743  
30,749  
22,561  
23,130  
11,130  
10,442  
10,442  
10,442  
17,323  
14,384  
11,714  
6,731  
12,200  
14,363  
10,786  
10,721  
8,805  
14,097  
18,182  
18,554  
17,085  
17,501  
20,497  
263,663  
274,122  
283,960  
288,802  
298,328  
0  
0  
0  
0  
0  
252,974  
267,767  
273,355  
281,309  
286,115  
0  
0  
0  
0  
0  
9,248  
4,868  
9,160  
5,740  
10,239  
0  
0  
0  
0  
0  
1,441  
1,487  
1,444  
1,753  
1,973  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
380,945  
371,714  
376,665  
363,030  
378,124  
244,197  
236,914  
229,584  
226,693  
248,638  
149,591  
134,687  
119,328  
124,935  
126,548  
94,606  
102,228  
110,256  
101,757  
122,089  
136,749  
134,799  
147,081  
136,337  
129,486  
136,749  
134,799  
147,081  
136,337  
129,486  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0