Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức (TDW: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
363,030  
378,124  
380,978  
372,152  
366,163  
74,228  
79,797  
83,314  
83,050  
77,627  
30,749  
22,561  
29,376  
21,887  
11,361  
10,442  
10,442  
10,442  
12,066  
12,066  
6,731  
12,200  
9,742  
15,217  
17,277  
8,805  
14,097  
12,936  
14,420  
13,176  
17,501  
20,497  
20,819  
19,461  
23,748  
288,802  
298,328  
297,664  
289,102  
288,536  
0  
0  
0  
0  
0  
281,309  
286,115  
278,220  
266,090  
276,981  
0  
0  
0  
0  
0  
5,740  
10,239  
17,523  
21,789  
9,988  
0  
0  
0  
0  
0  
1,753  
1,973  
1,921  
1,222  
1,567  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
363,030  
378,124  
380,978  
372,152  
366,163  
226,693  
248,638  
250,383  
237,959  
234,014  
124,935  
126,548  
129,435  
108,834  
131,716  
101,757  
122,089  
120,947  
129,125  
102,297  
136,337  
129,486  
130,595  
134,193  
132,149  
136,337  
129,486  
130,595  
134,193  
132,149  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0