Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT (TDT: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
250,179  
223,024  
250,179  
206,933  
 
178,260  
150,159  
173,039  
130,295  
 
14,464  
30,667  
17,359  
16,961  
 
0  
0  
0  
0  
 
36,972  
30,936  
32,513  
19,684  
 
123,130  
86,387  
118,672  
92,069  
 
3,694  
2,169  
4,494  
1,581  
 
71,919  
72,865  
77,140  
76,638  
 
0  
0  
1,690  
0  
 
66,821  
61,125  
63,557  
62,887  
 
0  
0  
0  
0  
 
2,462  
8,639  
8,469  
9,711  
 
0  
0  
0  
0  
 
2,636  
3,101  
3,423  
4,040  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
250,179  
223,024  
250,179  
206,933  
 
144,850  
121,287  
150,322  
111,830  
 
136,743  
111,597  
139,173  
97,050  
 
8,107  
9,690  
11,149  
14,780  
 
105,329  
101,737  
99,857  
95,104  
 
105,329  
101,737  
99,857  
95,104  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0