Công ty Cổ phần thép Thủ Đức (TDS: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
388,354  
308,794  
382,205  
300,906  
381,302  
320,787  
247,253  
317,047  
231,884  
312,120  
43,908  
55,432  
93,961  
98,975  
113,863  
70,000  
20,000  
0  
40,000  
0  
100,577  
47,727  
64,035  
46,318  
67,157  
102,448  
122,175  
152,374  
46,355  
131,099  
3,853  
1,919  
6,677  
235  
0  
67,567  
61,541  
65,157  
69,021  
69,182  
0  
0  
0  
0  
0  
62,145  
55,983  
59,916  
63,884  
67,951  
0  
0  
0  
0  
0  
5,422  
5,558  
5,241  
5,137  
1,231  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
388,354  
308,794  
382,205  
300,906  
381,302  
172,425  
99,681  
178,982  
93,617  
179,901  
121,427  
98,683  
177,984  
92,619  
178,903  
50,998  
998  
998  
998  
998  
215,928  
209,113  
203,223  
207,289  
201,401  
215,928  
209,113  
203,223  
207,289  
201,401  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0