Công ty Cổ phần thép Thủ Đức (TDS: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
420,796  
386,669  
436,100  
406,040  
388,354  
361,210  
328,831  
376,191  
342,516  
320,787  
65,814  
53,709  
106,295  
85,168  
43,908  
0  
0  
0  
0  
70,000  
60,800  
59,728  
120,303  
91,802  
100,577  
224,059  
204,699  
145,618  
160,657  
102,448  
10,536  
10,694  
3,975  
4,889  
3,853  
59,586  
57,839  
59,909  
63,525  
67,567  
0  
0  
0  
0  
0  
57,587  
53,354  
57,506  
61,738  
62,145  
0  
0  
0  
0  
0  
2,000  
4,485  
2,403  
1,787  
5,422  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
420,796  
386,669  
436,100  
406,040  
388,354  
154,558  
146,048  
217,937  
173,943  
172,425  
103,510  
95,050  
166,939  
122,945  
121,427  
51,048  
50,998  
50,998  
50,998  
50,998  
266,238  
240,621  
218,163  
232,097  
215,928  
266,238  
240,621  
218,163  
232,097  
215,928  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0