Công ty Cổ phần thép Thủ Đức (TDS: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
436,100  
406,040  
388,354  
308,794  
382,205  
376,191  
342,516  
320,787  
247,253  
317,047  
106,295  
85,168  
43,908  
55,432  
93,961  
0  
0  
70,000  
20,000  
0  
120,303  
91,802  
100,577  
47,727  
64,035  
145,618  
160,657  
102,448  
122,175  
152,374  
3,975  
4,889  
3,853  
1,919  
6,677  
59,909  
63,525  
67,567  
61,541  
65,157  
0  
0  
0  
0  
0  
57,506  
61,738  
62,145  
55,983  
59,916  
0  
0  
0  
0  
0  
2,403  
1,787  
5,422  
5,558  
5,241  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
436,100  
406,040  
388,354  
308,794  
382,205  
217,937  
173,943  
172,425  
99,681  
178,982  
166,939  
122,945  
121,427  
98,683  
177,984  
50,998  
50,998  
50,998  
998  
998  
218,163  
232,097  
215,928  
209,113  
203,223  
218,163  
232,097  
215,928  
209,113  
203,223  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0