Công ty Cổ phần thép Thủ Đức (TDS: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
308,794  
382,205  
300,906  
381,302  
492,486  
247,253  
317,047  
231,884  
312,120  
421,735  
55,432  
93,961  
98,975  
113,863  
86,634  
20,000  
0  
40,000  
0  
0  
47,727  
64,035  
46,318  
67,157  
154,675  
122,175  
152,374  
46,355  
131,099  
179,101  
1,919  
6,677  
235  
0  
1,326  
61,541  
65,157  
69,021  
69,182  
70,751  
0  
0  
0  
0  
0  
55,983  
59,916  
63,884  
67,951  
69,225  
0  
0  
0  
0  
0  
5,558  
5,241  
5,137  
1,231  
1,525  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
308,794  
382,205  
300,906  
381,302  
492,486  
99,681  
178,982  
93,617  
179,901  
302,505  
98,683  
177,984  
92,619  
178,903  
301,507  
998  
998  
998  
998  
998  
209,113  
203,223  
207,289  
201,401  
189,981  
209,113  
203,223  
207,289  
201,401  
189,981  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0