Công ty Cổ phần thép Thủ Đức (TDS: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
386,669  
436,100  
406,040  
388,354  
308,794  
328,831  
376,191  
342,516  
320,787  
247,253  
53,709  
106,295  
85,168  
43,908  
55,432  
0  
0  
0  
70,000  
20,000  
59,728  
120,303  
91,802  
100,577  
47,727  
204,699  
145,618  
160,657  
102,448  
122,175  
10,694  
3,975  
4,889  
3,853  
1,919  
57,839  
59,909  
63,525  
67,567  
61,541  
0  
0  
0  
0  
0  
53,354  
57,506  
61,738  
62,145  
55,983  
0  
0  
0  
0  
0  
4,485  
2,403  
1,787  
5,422  
5,558  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
386,669  
436,100  
406,040  
388,354  
308,794  
146,048  
217,937  
173,943  
172,425  
99,681  
95,050  
166,939  
122,945  
121,427  
98,683  
50,998  
50,998  
50,998  
50,998  
998  
240,621  
218,163  
232,097  
215,928  
209,113  
240,621  
218,163  
232,097  
215,928  
209,113  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0