Công ty Cổ phần thép Thủ Đức (TDS: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
418,598  
456,595  
420,796  
386,669  
436,100  
363,042  
399,710  
361,210  
328,831  
376,191  
54,437  
95,226  
65,814  
53,709  
106,295  
0  
0  
0  
0  
0  
151,951  
110,699  
60,800  
59,728  
120,303  
152,811  
187,418  
224,059  
204,699  
145,618  
3,843  
6,368  
10,536  
10,694  
3,975  
55,556  
56,885  
59,586  
57,839  
59,909  
0  
0  
0  
0  
0  
54,853  
54,950  
57,587  
53,354  
57,506  
0  
0  
0  
0  
0  
703  
1,935  
2,000  
4,485  
2,403  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
418,598  
456,595  
420,796  
386,669  
436,100  
149,972  
173,154  
154,558  
146,048  
217,937  
98,924  
121,962  
103,510  
95,050  
166,939  
51,048  
51,192  
51,048  
50,998  
50,998  
268,626  
283,441  
266,238  
240,621  
218,163  
268,626  
283,441  
266,238  
240,621  
218,163  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0