Công ty Cổ phần thép Thủ Đức (TDS: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
603,689  
560,608  
418,598  
456,595  
420,796  
550,075  
507,694  
363,042  
399,710  
361,210  
48,381  
43,501  
54,437  
95,226  
65,814  
0  
0  
0  
0  
0  
141,003  
222,270  
151,951  
110,699  
60,800  
333,081  
229,130  
152,811  
187,418  
224,059  
27,610  
12,793  
3,843  
6,368  
10,536  
53,614  
52,914  
55,556  
56,885  
59,586  
0  
0  
0  
0  
0  
52,911  
52,211  
54,853  
54,950  
57,587  
0  
0  
0  
0  
0  
703  
703  
703  
1,935  
2,000  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
603,689  
560,608  
418,598  
456,595  
420,796  
325,609  
286,433  
149,972  
173,154  
154,558  
274,561  
235,385  
98,924  
121,962  
103,510  
51,048  
51,048  
51,048  
51,192  
51,048  
278,080  
274,175  
268,626  
283,441  
266,238  
278,080  
274,175  
268,626  
283,441  
266,238  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0