Công ty Cổ phần thép Thủ Đức (TDS: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
560,608  
418,598  
456,595  
420,796  
386,669  
507,694  
363,042  
399,710  
361,210  
328,831  
43,501  
54,437  
95,226  
65,814  
53,709  
0  
0  
0  
0  
0  
222,270  
151,951  
110,699  
60,800  
59,728  
229,130  
152,811  
187,418  
224,059  
204,699  
12,793  
3,843  
6,368  
10,536  
10,694  
52,914  
55,556  
56,885  
59,586  
57,839  
0  
0  
0  
0  
0  
52,211  
54,853  
54,950  
57,587  
53,354  
0  
0  
0  
0  
0  
703  
703  
1,935  
2,000  
4,485  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
560,608  
418,598  
456,595  
420,796  
386,669  
286,433  
149,972  
173,154  
154,558  
146,048  
235,385  
98,924  
121,962  
103,510  
95,050  
51,048  
51,048  
51,192  
51,048  
50,998  
274,175  
268,626  
283,441  
266,238  
240,621  
274,175  
268,626  
283,441  
266,238  
240,621  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0