Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - VINACOMIN (TDN: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,062,801  
1,153,845  
1,122,249  
926,857  
941,836  
352,491  
398,047  
378,433  
236,069  
211,720  
1,192  
2,644  
3,678  
1,704  
1,785  
0  
0  
0  
0  
0  
178,332  
188,860  
144,462  
69,487  
27,373  
139,151  
167,698  
198,277  
127,158  
147,403  
33,817  
38,845  
32,016  
37,719  
35,159  
710,311  
755,799  
743,817  
690,788  
730,116  
56,760  
56,760  
55,928  
51,495  
50,727  
348,545  
377,915  
350,457  
384,010  
405,849  
0  
0  
0  
0  
0  
196  
0  
0  
0  
0  
15,045  
15,045  
10,988  
8,821  
10,679  
289,766  
306,079  
326,444  
246,462  
262,862  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,062,801  
1,153,845  
1,122,249  
926,857  
941,836  
746,965  
834,049  
798,569  
619,311  
625,569  
622,316  
681,231  
674,582  
488,337  
471,479  
124,649  
152,818  
123,987  
130,974  
154,090  
315,836  
319,797  
323,680  
307,546  
316,267  
301,859  
304,967  
316,334  
299,738  
307,341  
13,977  
14,830  
7,346  
7,809  
8,926  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0