Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - VINACOMIN (TDN: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,060,139  
1,062,801  
1,153,845  
1,122,249  
926,857  
311,765  
352,491  
398,047  
378,433  
236,069  
3,319  
1,192  
2,644  
3,678  
1,704  
0  
0  
0  
0  
0  
127,896  
178,332  
188,860  
144,462  
69,487  
131,784  
139,151  
167,698  
198,277  
127,158  
48,766  
33,817  
38,845  
32,016  
37,719  
748,374  
710,311  
755,799  
743,817  
690,788  
57,615  
56,760  
56,760  
55,928  
51,495  
390,198  
348,545  
377,915  
350,457  
384,010  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
196  
0  
0  
0  
12,425  
15,045  
15,045  
10,988  
8,821  
288,136  
289,766  
306,079  
326,444  
246,462  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,060,139  
1,062,801  
1,153,845  
1,122,249  
926,857  
722,783  
746,965  
834,049  
798,569  
619,311  
504,126  
622,316  
681,231  
674,582  
488,337  
218,657  
124,649  
152,818  
123,987  
130,974  
337,356  
315,836  
319,797  
323,680  
307,546  
324,216  
301,859  
304,967  
316,334  
299,738  
13,139  
13,977  
14,830  
7,346  
7,809  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0