Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - VINACOMIN (TDN: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
941,836  
1,088,389  
1,185,932  
1,158,025  
1,259,468  
211,720  
360,134  
502,326  
431,531  
504,754  
1,785  
3,139  
1,231  
552  
1,036  
0  
0  
0  
0  
0  
27,373  
56,427  
173,204  
157,936  
144,874  
147,403  
255,419  
280,045  
230,930  
317,498  
35,159  
45,149  
47,847  
42,112  
41,347  
730,116  
728,255  
683,606  
726,494  
754,714  
50,727  
50,727  
48,756  
44,323  
44,323  
405,849  
406,405  
446,942  
488,599  
507,553  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
-2  
439  
10,679  
10,679  
15,159  
15,159  
16,264  
262,862  
260,444  
172,750  
178,414  
186,134  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
941,836  
1,088,389  
1,185,932  
1,158,025  
1,259,468  
625,569  
778,836  
872,088  
830,039  
940,050  
471,479  
691,299  
709,166  
719,162  
750,018  
154,090  
87,537  
162,922  
110,877  
190,032  
316,267  
309,553  
313,844  
327,985  
319,419  
307,341  
298,201  
300,066  
311,781  
308,477  
8,926  
11,352  
13,778  
16,204  
10,942  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0