Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - VINACOMIN (TDN: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,153,845  
1,122,249  
926,857  
941,836  
1,088,389  
398,047  
378,433  
236,069  
211,720  
360,134  
2,644  
3,678  
1,704  
1,785  
3,139  
0  
0  
0  
0  
0  
188,860  
144,462  
69,487  
27,373  
56,427  
167,698  
198,277  
127,158  
147,403  
255,419  
38,845  
32,016  
37,719  
35,159  
45,149  
755,799  
743,817  
690,788  
730,116  
728,255  
56,760  
55,928  
51,495  
50,727  
50,727  
377,915  
350,457  
384,010  
405,849  
406,405  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
15,045  
10,988  
8,821  
10,679  
10,679  
306,079  
326,444  
246,462  
262,862  
260,444  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,153,845  
1,122,249  
926,857  
941,836  
1,088,389  
834,049  
798,569  
619,311  
625,569  
778,836  
681,231  
674,582  
488,337  
471,479  
691,299  
152,818  
123,987  
130,974  
154,090  
87,537  
319,797  
323,680  
307,546  
316,267  
309,553  
304,967  
316,334  
299,738  
307,341  
298,201  
14,830  
7,346  
7,809  
8,926  
11,352  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0