Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - VINACOMIN (TDN: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,361,460  
1,357,590  
1,060,139  
1,062,801  
1,153,845  
594,283  
551,237  
311,765  
352,491  
398,047  
3,672  
2,289  
3,319  
1,192  
2,644  
0  
0  
0  
0  
0  
162,210  
211,119  
127,896  
178,332  
188,860  
382,500  
295,284  
131,784  
139,151  
167,698  
45,900  
42,545  
48,766  
33,817  
38,845  
767,177  
806,353  
748,374  
710,311  
755,799  
62,961  
62,047  
57,615  
56,760  
56,760  
344,107  
366,692  
390,198  
348,545  
377,915  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
196  
0  
9,810  
12,425  
12,425  
15,045  
15,045  
350,300  
365,189  
288,136  
289,766  
306,079  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,361,460  
1,357,590  
1,060,139  
1,062,801  
1,153,845  
1,011,945  
1,005,610  
722,783  
746,965  
834,049  
840,180  
809,844  
504,126  
622,316  
681,231  
171,765  
195,766  
218,657  
124,649  
152,818  
349,515  
351,980  
337,356  
315,836  
319,797  
338,082  
339,694  
324,216  
301,859  
304,967  
11,432  
12,286  
13,139  
13,977  
14,830  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0