Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - VINACOMIN (TDN: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,122,249  
926,857  
941,836  
1,088,389  
1,185,932  
378,433  
236,069  
211,720  
360,134  
502,326  
3,678  
1,704  
1,785  
3,139  
1,231  
0  
0  
0  
0  
0  
144,462  
69,487  
27,373  
56,427  
173,204  
198,277  
127,158  
147,403  
255,419  
280,045  
32,016  
37,719  
35,159  
45,149  
47,847  
743,817  
690,788  
730,116  
728,255  
683,606  
55,928  
51,495  
50,727  
50,727  
48,756  
350,457  
384,010  
405,849  
406,405  
446,942  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
10,988  
8,821  
10,679  
10,679  
15,159  
326,444  
246,462  
262,862  
260,444  
172,750  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,122,249  
926,857  
941,836  
1,088,389  
1,185,932  
798,569  
619,311  
625,569  
778,836  
872,088  
674,582  
488,337  
471,479  
691,299  
709,166  
123,987  
130,974  
154,090  
87,537  
162,922  
323,680  
307,546  
316,267  
309,553  
313,844  
316,334  
299,738  
307,341  
298,201  
300,066  
7,346  
7,809  
8,926  
11,352  
13,778  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0