Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một (TDM: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,688,798  
1,505,906  
1,445,855  
1,444,146  
1,398,206  
183,625  
127,062  
137,944  
72,734  
165,545  
2,226  
3,344  
1,794  
6,225  
20,775  
0  
0  
0  
5,000  
60,000  
177,775  
118,539  
130,679  
55,324  
47,875  
903  
841  
3,644  
3,396  
34,123  
2,721  
4,338  
1,827  
2,789  
2,772  
1,505,173  
1,378,843  
1,307,911  
1,371,412  
1,232,661  
0  
0  
0  
0  
0  
445,968  
452,885  
447,191  
451,177  
458,301  
0  
0  
0  
0  
0  
190,749  
190,687  
132,063  
129,005  
84,762  
861,619  
727,744  
726,301  
788,851  
687,191  
6,837  
7,528  
2,356  
2,380  
2,407  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,688,798  
1,505,906  
1,445,855  
1,444,146  
1,398,206  
979,812  
1,121,739  
1,028,457  
1,038,809  
1,002,370  
559,836  
701,764  
621,392  
631,744  
538,871  
419,975  
419,975  
407,065  
407,065  
463,499  
708,986  
384,167  
417,399  
405,338  
395,836  
708,986  
384,167  
417,399  
405,338  
395,836  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0