Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một (TDM: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,713,732  
1,733,783  
1,959,609  
2,071,463  
1,688,798  
83,170  
92,249  
322,416  
425,758  
183,625  
6,024  
13,052  
137,872  
235,577  
2,226  
23,000  
15,000  
0  
80,000  
0  
41,213  
49,877  
167,909  
93,661  
177,775  
1,438  
1,007  
891  
837  
903  
11,496  
13,313  
15,744  
15,683  
2,721  
1,630,562  
1,641,533  
1,637,193  
1,645,705  
1,505,173  
0  
0  
0  
0  
0  
774,674  
780,955  
543,293  
551,700  
445,968  
0  
0  
0  
0  
0  
5,138  
8,871  
225,611  
225,611  
190,749  
845,849  
845,849  
861,753  
861,619  
861,619  
4,901  
5,859  
6,536  
6,775  
6,837  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,713,732  
1,733,783  
1,959,609  
2,071,463  
1,688,798  
630,950  
683,881  
874,237  
1,327,251  
979,812  
154,306  
207,237  
229,594  
782,607  
559,836  
476,644  
476,644  
644,644  
544,644  
419,975  
1,082,782  
1,049,902  
1,085,371  
744,212  
708,986  
1,082,782  
1,049,902  
1,085,371  
744,212  
708,986  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0