Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một (TDM: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
998,244  
928,574  
753,662  
 
 
359,811  
321,004  
204,605  
 
 
207,215  
109,021  
14,381  
 
 
60,000  
129,000  
100,000  
 
 
45,085  
36,103  
28,513  
 
 
33,905  
33,871  
52,872  
 
 
13,606  
13,009  
8,839  
 
 
638,432  
607,570  
549,057  
 
 
0  
0  
0  
 
 
465,374  
472,496  
363,237  
 
 
0  
0  
0  
 
 
45,242  
7,446  
57,568  
 
 
125,441  
125,441  
127,710  
 
 
2,375  
2,187  
542  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
998,244  
928,574  
753,662  
 
 
634,536  
602,540  
427,761  
 
 
226,037  
141,006  
38,902  
 
 
408,499  
461,534  
388,859  
 
 
363,708  
326,034  
325,900  
 
 
363,708  
326,034  
325,900  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0