Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một (TDM: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,747,766  
1,713,732  
1,733,783  
1,959,609  
2,071,463  
100,983  
83,170  
92,249  
322,416  
425,758  
45,019  
6,024  
13,052  
137,872  
235,577  
8,000  
23,000  
15,000  
0  
80,000  
35,609  
41,213  
49,877  
167,909  
93,661  
1,481  
1,438  
1,007  
891  
837  
10,874  
11,496  
13,313  
15,744  
15,683  
1,646,783  
1,630,562  
1,641,533  
1,637,193  
1,645,705  
0  
0  
0  
0  
0  
764,573  
774,674  
780,955  
543,293  
551,700  
0  
0  
0  
0  
0  
19,738  
5,138  
8,871  
225,611  
225,611  
857,900  
845,849  
845,849  
861,753  
861,619  
4,572  
4,901  
5,859  
6,536  
6,775  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,747,766  
1,713,732  
1,733,783  
1,959,609  
2,071,463  
606,096  
630,950  
683,881  
874,237  
1,327,251  
181,473  
154,306  
207,237  
229,594  
782,607  
424,623  
476,644  
476,644  
644,644  
544,644  
1,141,670  
1,082,782  
1,049,902  
1,085,371  
744,212  
1,141,670  
1,082,782  
1,049,902  
1,085,371  
744,212  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0