Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một (TDM: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,959,609  
2,071,463  
1,688,798  
1,505,906  
1,445,855  
322,416  
425,758  
183,625  
127,062  
137,944  
137,872  
235,577  
2,226  
3,344  
1,794  
0  
80,000  
0  
0  
0  
167,909  
93,661  
177,775  
118,539  
130,679  
891  
837  
903  
841  
3,644  
15,744  
15,683  
2,721  
4,338  
1,827  
1,637,193  
1,645,705  
1,505,173  
1,378,843  
1,307,911  
0  
0  
0  
0  
0  
543,293  
551,700  
445,968  
452,885  
447,191  
0  
0  
0  
0  
0  
225,611  
225,611  
190,749  
190,687  
132,063  
861,753  
861,619  
861,619  
727,744  
726,301  
6,536  
6,775  
6,837  
7,528  
2,356  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,959,609  
2,071,463  
1,688,798  
1,505,906  
1,445,855  
874,237  
1,327,251  
979,812  
1,121,739  
1,028,457  
229,594  
782,607  
559,836  
701,764  
621,392  
644,644  
544,644  
419,975  
419,975  
407,065  
1,085,371  
744,212  
708,986  
384,167  
417,399  
1,085,371  
744,212  
708,986  
384,167  
417,399  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0