Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một (TDM: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,733,783  
1,959,609  
2,071,463  
1,688,798  
1,505,906  
92,249  
322,416  
425,758  
183,625  
127,062  
13,052  
137,872  
235,577  
2,226  
3,344  
15,000  
0  
80,000  
0  
0  
49,877  
167,909  
93,661  
177,775  
118,539  
1,007  
891  
837  
903  
841  
13,313  
15,744  
15,683  
2,721  
4,338  
1,641,533  
1,637,193  
1,645,705  
1,505,173  
1,378,843  
0  
0  
0  
0  
0  
780,955  
543,293  
551,700  
445,968  
452,885  
0  
0  
0  
0  
0  
8,871  
225,611  
225,611  
190,749  
190,687  
845,849  
861,753  
861,619  
861,619  
727,744  
5,859  
6,536  
6,775  
6,837  
7,528  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,733,783  
1,959,609  
2,071,463  
1,688,798  
1,505,906  
683,881  
874,237  
1,327,251  
979,812  
1,121,739  
207,237  
229,594  
782,607  
559,836  
701,764  
476,644  
644,644  
544,644  
419,975  
419,975  
1,049,902  
1,085,371  
744,212  
708,986  
384,167  
1,049,902  
1,085,371  
744,212  
708,986  
384,167  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0