Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một (TDM: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,505,906  
1,445,855  
1,444,146  
1,398,206  
998,244  
127,062  
137,944  
72,734  
165,545  
359,811  
3,344  
1,794  
6,225  
20,775  
207,215  
0  
0  
5,000  
60,000  
60,000  
118,539  
130,679  
55,324  
47,875  
45,085  
841  
3,644  
3,396  
34,123  
33,905  
4,338  
1,827  
2,789  
2,772  
13,606  
1,378,843  
1,307,911  
1,371,412  
1,232,661  
638,432  
0  
0  
0  
0  
0  
452,885  
447,191  
451,177  
458,301  
465,374  
0  
0  
0  
0  
0  
190,687  
132,063  
129,005  
84,762  
45,242  
727,744  
726,301  
788,851  
687,191  
125,441  
7,528  
2,356  
2,380  
2,407  
2,375  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,505,906  
1,445,855  
1,444,146  
1,398,206  
998,244  
1,121,739  
1,028,457  
1,038,809  
1,002,370  
634,536  
701,764  
621,392  
631,744  
538,871  
226,037  
419,975  
407,065  
407,065  
463,499  
408,499  
384,167  
417,399  
405,338  
395,836  
363,708  
384,167  
417,399  
405,338  
395,836  
363,708  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0