Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một (TDM: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,398,206  
998,244  
928,574  
753,662  
 
165,545  
359,811  
321,004  
204,605  
 
20,775  
207,215  
109,021  
14,381  
 
60,000  
60,000  
129,000  
100,000  
 
47,875  
45,085  
36,103  
28,513  
 
34,123  
33,905  
33,871  
52,872  
 
2,772  
13,606  
13,009  
8,839  
 
1,232,661  
638,432  
607,570  
549,057  
 
0  
0  
0  
0  
 
458,301  
465,374  
472,496  
363,237  
 
0  
0  
0  
0  
 
84,762  
45,242  
7,446  
57,568  
 
687,191  
125,441  
125,441  
127,710  
 
2,407  
2,375  
2,187  
542  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,398,206  
998,244  
928,574  
753,662  
 
1,002,370  
634,536  
602,540  
427,761  
 
538,871  
226,037  
141,006  
38,902  
 
463,499  
408,499  
461,534  
388,859  
 
395,836  
363,708  
326,034  
325,900  
 
395,836  
363,708  
326,034  
325,900  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0