Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một (TDM: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,071,463  
1,688,798  
1,505,906  
1,445,855  
1,444,146  
425,758  
183,625  
127,062  
137,944  
72,734  
235,577  
2,226  
3,344  
1,794  
6,225  
80,000  
0  
0  
0  
5,000  
93,661  
177,775  
118,539  
130,679  
55,324  
837  
903  
841  
3,644  
3,396  
15,683  
2,721  
4,338  
1,827  
2,789  
1,645,705  
1,505,173  
1,378,843  
1,307,911  
1,371,412  
0  
0  
0  
0  
0  
551,700  
445,968  
452,885  
447,191  
451,177  
0  
0  
0  
0  
0  
225,611  
190,749  
190,687  
132,063  
129,005  
861,619  
861,619  
727,744  
726,301  
788,851  
6,775  
6,837  
7,528  
2,356  
2,380  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,071,463  
1,688,798  
1,505,906  
1,445,855  
1,444,146  
1,327,251  
979,812  
1,121,739  
1,028,457  
1,038,809  
782,607  
559,836  
701,764  
621,392  
631,744  
544,644  
419,975  
419,975  
407,065  
407,065  
744,212  
708,986  
384,167  
417,399  
405,338  
744,212  
708,986  
384,167  
417,399  
405,338  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0