Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (TDH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,848,994  
2,961,902  
2,895,200  
2,758,262  
2,912,296  
1,592,673  
1,564,864  
1,501,389  
1,492,773  
1,325,376  
99,497  
96,378  
96,561  
133,916  
178,491  
28,976  
29,819  
30,266  
64,654  
61,792  
792,104  
972,194  
882,724  
764,165  
806,385  
551,245  
401,837  
443,232  
518,444  
268,533  
120,852  
64,636  
48,606  
11,593  
10,174  
1,256,321  
1,397,039  
1,393,811  
1,265,489  
1,586,921  
315,156  
427,907  
422,273  
317,934  
403,889  
82,487  
93,066  
92,305  
90,860  
82,089  
60,487  
61,308  
62,128  
62,949  
63,769  
95  
6,116  
6,116  
6,116  
266,842  
780,965  
784,444  
793,846  
767,234  
748,048  
17,131  
24,197  
16,769  
20,398  
22,284  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
374  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,848,994  
2,961,902  
2,895,200  
2,758,262  
2,912,296  
1,033,188  
1,137,841  
1,103,541  
987,495  
1,072,655  
746,172  
918,059  
776,053  
703,954  
734,730  
287,016  
219,783  
327,487  
283,541  
337,925  
1,815,806  
1,824,061  
1,791,660  
1,666,256  
1,710,731  
1,815,806  
1,824,061  
1,791,660  
1,666,256  
1,710,731  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
104,511  
128,910