Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (TDH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,855,297  
2,839,651  
2,780,062  
2,534,488  
2,134,196  
1,648,261  
1,575,883  
1,672,833  
1,382,574  
882,982  
88,301  
194,281  
255,402  
303,134  
63,707  
58,112  
59,875  
240,097  
64,921  
67,377  
1,023,342  
965,236  
758,201  
601,302  
378,006  
476,251  
354,374  
415,148  
410,680  
367,154  
2,254  
2,117  
3,984  
2,537  
6,737  
1,207,036  
1,263,767  
1,107,229  
1,151,914  
1,251,214  
515,452  
464,076  
532,928  
32,870  
26,856  
82,892  
84,463  
85,609  
85,654  
215,088  
65,410  
66,231  
67,051  
71,131  
71,986  
6,958  
6,958  
5,986  
5,986  
5,553  
515,356  
618,751  
390,735  
931,187  
904,342  
20,151  
23,290  
24,809  
25,087  
27,204  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
817  
0  
111  
0  
185  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,855,297  
2,839,651  
2,780,062  
2,534,488  
2,134,196  
1,115,821  
1,212,133  
1,394,515  
1,157,783  
773,863  
620,545  
710,200  
897,970  
645,846  
383,097  
495,276  
501,933  
496,545  
511,937  
390,766  
1,643,857  
1,627,517  
1,385,547  
1,376,706  
1,337,548  
1,643,857  
1,627,517  
1,385,547  
1,376,706  
1,337,548  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
95,620  
0  
0  
0  
22,785