Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (TDH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,041,775  
2,848,994  
2,961,902  
2,895,200  
2,758,262  
1,910,279  
1,592,673  
1,564,864  
1,501,389  
1,492,773  
100,512  
99,497  
96,378  
96,561  
133,916  
28,051  
28,976  
29,819  
30,266  
64,654  
1,155,637  
792,104  
972,194  
882,724  
764,165  
522,920  
551,245  
401,837  
443,232  
518,444  
103,159  
120,852  
64,636  
48,606  
11,593  
2,131,496  
1,256,321  
1,397,039  
1,393,811  
1,265,489  
297,060  
315,156  
427,907  
422,273  
317,934  
275,989  
82,487  
93,066  
92,305  
90,860  
62,985  
60,487  
61,308  
62,128  
62,949  
1,076,527  
95  
6,116  
6,116  
6,116  
402,134  
780,965  
784,444  
793,846  
767,234  
16,801  
17,131  
24,197  
16,769  
20,398  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
374  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,041,775  
2,848,994  
2,961,902  
2,895,200  
2,758,262  
1,592,153  
1,033,188  
1,137,841  
1,103,541  
987,495  
1,177,954  
746,172  
918,059  
776,053  
703,954  
414,200  
287,016  
219,783  
327,487  
283,541  
2,449,622  
1,815,806  
1,824,061  
1,791,660  
1,666,256  
2,449,622  
1,815,806  
1,824,061  
1,791,660  
1,666,256  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
104,511