Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (TDH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,895,200  
2,758,262  
2,912,296  
2,790,675  
2,855,297  
1,501,389  
1,492,773  
1,325,376  
1,384,295  
1,648,261  
96,561  
133,916  
178,491  
172,087  
88,301  
30,266  
64,654  
61,792  
59,967  
58,112  
882,724  
764,165  
806,385  
688,994  
1,023,342  
443,232  
518,444  
268,533  
461,365  
476,251  
48,606  
11,593  
10,174  
1,882  
2,254  
1,393,811  
1,265,489  
1,586,921  
1,406,380  
1,207,036  
422,273  
317,934  
403,889  
482,200  
515,452  
92,305  
90,860  
82,089  
83,766  
82,892  
62,128  
62,949  
63,769  
64,590  
65,410  
6,116  
6,116  
266,842  
6,116  
6,958  
793,846  
767,234  
748,048  
751,727  
515,356  
16,769  
20,398  
22,284  
17,981  
20,151  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
374  
0  
0  
0  
817  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,895,200  
2,758,262  
2,912,296  
2,790,675  
2,855,297  
1,103,541  
987,495  
1,072,655  
1,024,640  
1,115,821  
776,053  
703,954  
734,730  
727,770  
620,545  
327,487  
283,541  
337,925  
296,871  
495,276  
1,791,660  
1,666,256  
1,710,731  
1,670,397  
1,643,857  
1,791,660  
1,666,256  
1,710,731  
1,670,397  
1,643,857  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
104,511  
128,910  
95,637  
95,620