Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (TDH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,912,296  
2,790,675  
2,855,297  
2,839,651  
2,780,062  
1,325,376  
1,384,295  
1,648,261  
1,575,883  
1,672,833  
178,491  
172,087  
88,301  
194,281  
255,402  
61,792  
59,967  
58,112  
59,875  
240,097  
806,385  
688,994  
1,023,342  
965,236  
758,201  
268,533  
461,365  
476,251  
354,374  
415,148  
10,174  
1,882  
2,254  
2,117  
3,984  
1,586,921  
1,406,380  
1,207,036  
1,263,767  
1,107,229  
403,889  
482,200  
515,452  
464,076  
532,928  
82,089  
83,766  
82,892  
84,463  
85,609  
63,769  
64,590  
65,410  
66,231  
67,051  
266,842  
6,116  
6,958  
6,958  
5,986  
748,048  
751,727  
515,356  
618,751  
390,735  
22,284  
17,981  
20,151  
23,290  
24,809  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
817  
0  
111  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,912,296  
2,790,675  
2,855,297  
2,839,651  
2,780,062  
1,072,655  
1,024,640  
1,115,821  
1,212,133  
1,394,515  
734,730  
727,770  
620,545  
710,200  
897,970  
337,925  
296,871  
495,276  
501,933  
496,545  
1,710,731  
1,670,397  
1,643,857  
1,627,517  
1,385,547  
1,710,731  
1,670,397  
1,643,857  
1,627,517  
1,385,547  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
128,910  
95,637  
95,620  
0  
0