Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (TDH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,758,262  
2,912,296  
2,790,675  
2,855,297  
2,839,651  
1,492,773  
1,325,376  
1,384,295  
1,648,261  
1,575,883  
133,916  
178,491  
172,087  
88,301  
194,281  
64,654  
61,792  
59,967  
58,112  
59,875  
764,165  
806,385  
688,994  
1,023,342  
965,236  
518,444  
268,533  
461,365  
476,251  
354,374  
11,593  
10,174  
1,882  
2,254  
2,117  
1,265,489  
1,586,921  
1,406,380  
1,207,036  
1,263,767  
317,934  
403,889  
482,200  
515,452  
464,076  
90,860  
82,089  
83,766  
82,892  
84,463  
62,949  
63,769  
64,590  
65,410  
66,231  
6,116  
266,842  
6,116  
6,958  
6,958  
767,234  
748,048  
751,727  
515,356  
618,751  
20,398  
22,284  
17,981  
20,151  
23,290  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
817  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,758,262  
2,912,296  
2,790,675  
2,855,297  
2,839,651  
987,495  
1,072,655  
1,024,640  
1,115,821  
1,212,133  
703,954  
734,730  
727,770  
620,545  
710,200  
283,541  
337,925  
296,871  
495,276  
501,933  
1,666,256  
1,710,731  
1,670,397  
1,643,857  
1,627,517  
1,666,256  
1,710,731  
1,670,397  
1,643,857  
1,627,517  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
104,511  
128,910  
95,637  
95,620  
0