Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương (TDG: HOSTC) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
305,775  
296,033  
292,340  
281,077  
241,951  
156,047  
132,356  
170,581  
156,197  
156,419  
7,547  
4,404  
15,300  
4,097  
3,424  
0  
0  
0  
0  
0  
73,788  
25,176  
44,340  
51,959  
54,799  
73,898  
101,918  
110,068  
98,783  
97,460  
814  
858  
873  
1,358  
736  
149,728  
163,677  
121,759  
124,881  
85,532  
560  
64,709  
21,500  
21,500  
21,500  
5,068  
5,294  
3,665  
3,867  
3,765  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
144,100  
93,674  
96,594  
99,514  
60,266  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
305,775  
296,033  
292,340  
281,077  
241,951  
112,821  
108,033  
112,367  
111,607  
83,743  
111,186  
107,819  
112,138  
111,357  
83,743  
1,635  
214  
229  
250  
0  
192,954  
188,000  
179,972  
169,470  
158,208  
192,954  
188,000  
179,972  
169,470  
158,208  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0