Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương (TDG: HOSTC) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
342,092  
315,916  
305,775  
296,033  
292,340  
165,598  
156,993  
156,047  
132,356  
170,581  
13,846  
72,883  
7,547  
4,404  
15,300  
0  
0  
0  
0  
0  
75,987  
4,013  
73,788  
25,176  
44,340  
74,001  
78,394  
73,898  
101,918  
110,068  
1,764  
1,703  
814  
858  
873  
176,494  
158,923  
149,728  
163,677  
121,759  
560  
560  
560  
64,709  
21,500  
6,911  
7,229  
5,068  
5,294  
3,665  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
169,023  
151,135  
144,100  
93,674  
96,594  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
342,092  
315,916  
305,775  
296,033  
292,340  
145,387  
121,756  
112,821  
108,033  
112,367  
145,220  
121,574  
111,186  
107,819  
112,138  
167  
182  
1,635  
214  
229  
196,706  
194,160  
192,954  
188,000  
179,972  
196,706  
194,160  
192,954  
188,000  
179,972  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0