Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,727,172  
7,866,875  
7,795,416  
7,212,457  
7,310,149  
5,501,234  
5,611,840  
5,800,154  
5,242,371  
5,314,079  
21,538  
30,751  
27,183  
15,402  
32,930  
4,893  
4,380  
4,893  
4,893  
4,893  
712,685  
716,469  
858,384  
809,469  
844,780  
4,730,512  
4,822,274  
4,837,316  
4,371,536  
4,386,586  
31,607  
37,965  
72,380  
41,070  
44,890  
2,225,937  
2,255,035  
1,995,262  
1,970,086  
1,996,070  
426,384  
437,523  
153,723  
126,580  
124,712  
201,263  
208,912  
219,061  
227,033  
236,520  
0  
0  
0  
0  
0  
1,533,443  
1,547,851  
1,560,805  
1,555,584  
1,552,374  
51,295  
46,647  
46,554  
46,396  
68,834  
13,552  
14,102  
15,119  
14,492  
13,630  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,727,172  
7,866,875  
7,795,416  
7,212,457  
7,311,389  
6,483,620  
6,633,731  
6,676,474  
6,189,839  
6,098,656  
4,229,629  
4,165,612  
4,194,427  
3,679,301  
3,522,831  
2,253,991  
2,468,118  
2,482,047  
2,510,538  
2,575,825  
1,243,552  
1,233,144  
1,118,942  
1,022,618  
1,212,733  
1,243,552  
1,233,144  
1,118,942  
1,022,618  
1,212,733  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0