Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,496,437  
7,727,172  
7,866,875  
7,795,416  
7,212,457  
5,270,049  
5,501,234  
5,611,840  
5,800,154  
5,242,371  
13,262  
21,538  
30,751  
27,183  
15,402  
4,814  
4,893  
4,380  
4,893  
4,893  
708,156  
712,685  
716,469  
858,384  
809,469  
4,539,264  
4,730,512  
4,822,274  
4,837,316  
4,371,536  
4,553  
31,607  
37,965  
72,380  
41,070  
2,226,388  
2,225,937  
2,255,035  
1,995,262  
1,970,086  
425,660  
426,384  
437,523  
153,723  
126,580  
196,392  
201,263  
208,912  
219,061  
227,033  
0  
0  
0  
0  
0  
1,541,902  
1,533,443  
1,547,851  
1,560,805  
1,555,584  
50,461  
51,295  
46,647  
46,554  
46,396  
11,972  
13,552  
14,102  
15,119  
14,492  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,496,437  
7,727,172  
7,866,875  
7,795,416  
7,212,457  
6,378,882  
6,483,620  
6,633,731  
6,676,474  
6,189,839  
4,192,796  
4,229,629  
4,165,612  
4,194,427  
3,679,301  
2,186,086  
2,253,991  
2,468,118  
2,482,047  
2,510,538  
1,117,555  
1,243,552  
1,233,144  
1,118,942  
1,022,618  
1,117,555  
1,243,552  
1,233,144  
1,118,942  
1,022,618  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0