Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,340,719  
7,481,863  
7,496,437  
7,727,172  
7,866,875  
5,168,978  
5,295,554  
5,270,049  
5,501,234  
5,611,840  
27,774  
47,851  
13,262  
21,538  
30,751  
4,893  
4,893  
4,814  
4,893  
4,380  
1,550,019  
696,767  
708,156  
712,685  
716,469  
3,583,720  
4,543,114  
4,539,264  
4,730,512  
4,822,274  
2,571  
2,930  
4,553  
31,607  
37,965  
2,171,741  
2,186,308  
2,226,388  
2,225,937  
2,255,035  
400,274  
424,304  
425,660  
426,384  
437,523  
159,659  
164,731  
196,392  
201,263  
208,912  
0  
0  
0  
0  
0  
1,549,201  
1,534,756  
1,541,902  
1,533,443  
1,547,851  
50,829  
50,620  
50,461  
51,295  
46,647  
11,777  
11,897  
11,972  
13,552  
14,102  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,340,719  
7,481,863  
7,496,437  
7,727,172  
7,866,875  
6,097,705  
6,362,462  
6,378,882  
6,483,620  
6,633,731  
3,962,831  
4,174,155  
4,192,796  
4,229,629  
4,165,612  
2,134,874  
2,188,307  
2,186,086  
2,253,991  
2,468,118  
1,243,014  
1,119,400  
1,117,555  
1,243,552  
1,233,144  
1,243,014  
1,119,400  
1,117,555  
1,243,552  
1,233,144  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0