Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,165,672  
7,141,289  
7,065,869  
7,267,332  
7,467,427  
5,042,074  
5,034,032  
4,903,361  
5,134,174  
4,947,263  
23,317  
70,884  
23,113  
29,687  
513,332  
4,893  
4,893  
3,903  
3,903  
3,556  
1,125,957  
1,101,702  
1,022,957  
1,049,566  
678,317  
3,871,282  
3,834,466  
3,816,044  
3,771,998  
3,458,022  
16,625  
22,087  
37,343  
279,020  
294,036  
2,123,598  
2,107,257  
2,162,508  
2,133,158  
2,520,164  
124,661  
126,422  
148,503  
200,517  
577,515  
241,381  
245,165  
256,319  
264,921  
263,381  
0  
0  
0  
0  
0  
1,671,413  
1,653,280  
1,670,090  
1,577,888  
1,588,451  
68,660  
68,485  
72,048  
71,857  
71,786  
17,484  
13,906  
15,548  
17,974  
19,030  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,165,672  
7,141,289  
7,065,869  
7,267,332  
7,467,427  
6,114,020  
6,078,184  
5,892,778  
6,067,405  
6,434,714  
3,344,173  
3,325,251  
3,385,641  
3,492,242  
3,816,598  
2,769,847  
2,752,933  
2,507,137  
2,575,163  
2,618,116  
1,051,652  
1,063,106  
1,173,091  
1,199,927  
1,032,713  
1,051,652  
1,063,106  
1,173,091  
1,199,927  
1,032,713  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0