Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,795,416  
7,212,457  
7,310,149  
7,309,416  
7,165,672  
5,800,154  
5,242,371  
5,314,079  
5,303,784  
5,042,074  
27,183  
15,402  
32,930  
27,005  
23,317  
4,893  
4,893  
4,893  
4,893  
4,893  
858,384  
809,469  
844,780  
913,137  
1,125,957  
4,837,316  
4,371,536  
4,386,586  
4,316,675  
3,871,282  
72,380  
41,070  
44,890  
42,074  
16,625  
1,995,262  
1,970,086  
1,996,070  
2,005,632  
2,123,598  
153,723  
126,580  
124,712  
124,927  
124,661  
219,061  
227,033  
236,520  
244,900  
241,381  
0  
0  
0  
0  
0  
1,560,805  
1,555,584  
1,552,374  
1,552,287  
1,671,413  
46,554  
46,396  
68,834  
68,590  
68,660  
15,119  
14,492  
13,630  
14,928  
17,484  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,795,416  
7,212,457  
7,311,389  
7,309,416  
7,165,672  
6,676,474  
6,189,839  
6,098,656  
6,089,006  
6,114,020  
4,194,427  
3,679,301  
3,522,831  
3,325,817  
3,344,173  
2,482,047  
2,510,538  
2,575,825  
2,763,190  
2,769,847  
1,118,942  
1,022,618  
1,212,733  
1,220,410  
1,051,652  
1,118,942  
1,022,618  
1,212,733  
1,220,410  
1,051,652  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0