Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,310,149  
7,309,416  
7,165,672  
7,141,289  
7,065,869  
5,314,079  
5,303,784  
5,042,074  
5,034,032  
4,903,361  
32,930  
27,005  
23,317  
70,884  
23,113  
4,893  
4,893  
4,893  
4,893  
3,903  
844,780  
913,137  
1,125,957  
1,101,702  
1,022,957  
4,386,586  
4,316,675  
3,871,282  
3,834,466  
3,816,044  
44,890  
42,074  
16,625  
22,087  
37,343  
1,996,070  
2,005,632  
2,123,598  
2,107,257  
2,162,508  
124,712  
124,927  
124,661  
126,422  
148,503  
236,520  
244,900  
241,381  
245,165  
256,319  
0  
0  
0  
0  
0  
1,552,374  
1,552,287  
1,671,413  
1,653,280  
1,670,090  
68,834  
68,590  
68,660  
68,485  
72,048  
13,630  
14,928  
17,484  
13,906  
15,548  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,311,389  
7,309,416  
7,165,672  
7,141,289  
7,065,869  
6,098,656  
6,089,006  
6,114,020  
6,078,184  
5,892,778  
3,522,831  
3,325,817  
3,344,173  
3,325,251  
3,385,641  
2,575,825  
2,763,190  
2,769,847  
2,752,933  
2,507,137  
1,212,733  
1,220,410  
1,051,652  
1,063,106  
1,173,091  
1,212,733  
1,220,410  
1,051,652  
1,063,106  
1,173,091  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0