Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình (TDB: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,802,502  
 
 
 
 
1,618,929  
 
 
 
 
16,045  
 
 
 
 
108  
 
 
 
 
503,925  
 
 
 
 
1,089,505  
 
 
 
 
9,347  
 
 
 
 
183,573  
 
 
 
 
211  
 
 
 
 
174,599  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
5,364  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
3,400  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,802,502  
 
 
 
 
1,389,773  
 
 
 
 
1,344,850  
 
 
 
 
44,923  
 
 
 
 
412,728  
 
 
 
 
384,125  
 
 
 
 
28,603  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0