Công ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng (TCW: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
609,491  
623,662  
635,688  
654,375  
677,032  
285,475  
284,738  
280,589  
276,626  
289,882  
142,552  
135,438  
144,911  
134,307  
153,575  
0  
0  
0  
0  
0  
130,234  
140,300  
128,636  
135,829  
127,502  
2,558  
2,338  
2,916  
2,822  
3,264  
10,131  
6,662  
4,126  
3,668  
5,540  
324,016  
338,924  
355,099  
377,749  
387,150  
874  
874  
874  
700  
700  
311,832  
326,501  
341,787  
362,409  
370,192  
0  
0  
0  
0  
0  
2,828  
3,621  
3,654  
3,654  
3,654  
1,755  
1,755  
1,755  
1,468  
1,968  
6,727  
6,174  
7,029  
9,519  
10,637  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
609,491  
623,662  
635,688  
654,375  
677,032  
269,322  
296,826  
324,221  
320,532  
355,005  
136,596  
156,509  
169,716  
147,867  
180,761  
132,726  
140,316  
154,505  
172,665  
174,244  
340,169  
326,837  
311,468  
333,842  
322,027  
340,169  
326,837  
311,468  
333,842  
322,027  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0