Công ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng (TCW: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
654,375  
677,032  
668,163  
692,603  
 
276,626  
289,882  
275,840  
280,739  
 
134,307  
153,575  
147,703  
155,373  
 
0  
0  
1,000  
1,000  
 
135,829  
127,502  
120,672  
118,641  
 
2,822  
3,264  
2,509  
2,099  
 
3,668  
5,540  
3,957  
3,626  
 
377,749  
387,150  
392,323  
411,864  
 
700  
700  
0  
0  
 
362,409  
370,192  
379,069  
396,815  
 
0  
0  
0  
0  
 
3,654  
3,654  
121  
0  
 
1,468  
1,968  
1,835  
1,883  
 
9,519  
10,637  
11,298  
13,166  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
654,375  
677,032  
668,163  
692,603  
 
320,532  
355,005  
357,328  
392,408  
 
147,867  
180,761  
162,572  
197,652  
 
172,665  
174,244  
194,756  
194,756  
 
333,842  
322,027  
310,836  
300,195  
 
333,842  
322,027  
310,836  
300,195  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0