Công ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng (TCW: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
635,688  
654,375  
677,032  
668,163  
692,603  
280,589  
276,626  
289,882  
275,840  
280,739  
144,911  
134,307  
153,575  
147,703  
155,373  
0  
0  
0  
1,000  
1,000  
128,636  
135,829  
127,502  
120,672  
118,641  
2,916  
2,822  
3,264  
2,509  
2,099  
4,126  
3,668  
5,540  
3,957  
3,626  
355,099  
377,749  
387,150  
392,323  
411,864  
874  
700  
700  
0  
0  
341,787  
362,409  
370,192  
379,069  
396,815  
0  
0  
0  
0  
0  
3,654  
3,654  
3,654  
121  
0  
1,755  
1,468  
1,968  
1,835  
1,883  
7,029  
9,519  
10,637  
11,298  
13,166  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
635,688  
654,375  
677,032  
668,163  
692,603  
324,221  
320,532  
355,005  
357,328  
392,408  
169,716  
147,867  
180,761  
162,572  
197,652  
154,505  
172,665  
174,244  
194,756  
194,756  
311,468  
333,842  
322,027  
310,836  
300,195  
311,468  
333,842  
322,027  
310,836  
300,195  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0