Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (TCT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
253,699  
280,154  
276,167  
287,004  
225,833  
143,030  
168,744  
163,714  
171,465  
105,551  
7,279  
27,518  
5,164  
9,251  
6,645  
122,208  
129,550  
143,750  
151,350  
85,700  
5,875  
6,753  
9,762  
4,905  
7,822  
4,392  
2,873  
4,115  
5,102  
3,434  
3,276  
2,049  
924  
858  
1,951  
110,669  
111,410  
112,453  
115,539  
120,282  
0  
0  
0  
0  
0  
100,393  
104,332  
109,132  
112,609  
117,153  
0  
0  
0  
0  
0  
6,485  
3,557  
828  
434  
411  
1,122  
1,243  
1,843  
1,843  
1,843  
2,670  
2,279  
651  
653  
874  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
253,699  
280,154  
276,167  
287,004  
225,833  
9,051  
13,331  
11,855  
19,131  
10,943  
9,051  
13,331  
11,855  
19,131  
10,943  
0  
0  
0  
0  
0  
244,649  
266,823  
264,312  
267,873  
214,890  
244,649  
266,823  
264,312  
267,873  
214,890  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0