Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (TCT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
253,342  
296,380  
290,681  
328,982  
253,699  
98,506  
194,334  
186,989  
220,226  
143,030  
39,481  
70,150  
7,149  
30,592  
7,279  
35,250  
71,800  
156,850  
165,108  
122,208  
8,534  
43,874  
16,830  
17,822  
5,875  
3,622  
2,866  
3,424  
4,182  
4,392  
11,619  
5,644  
2,736  
2,522  
3,276  
154,836  
102,047  
103,692  
108,756  
110,669  
0  
0  
0  
0  
0  
90,812  
95,274  
91,878  
95,944  
100,393  
0  
0  
0  
0  
0  
60,679  
3,158  
8,289  
8,271  
6,485  
0  
0  
0  
706  
1,122  
3,346  
3,614  
3,525  
3,834  
2,670  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
253,342  
296,380  
290,681  
328,982  
253,699  
12,237  
20,754  
22,790  
28,190  
9,051  
12,237  
20,754  
22,790  
28,190  
9,051  
0  
0  
0  
0  
0  
241,105  
275,626  
267,891  
300,791  
244,649  
241,105  
275,626  
267,891  
300,791  
244,649  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0