Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (TCT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
339,620  
253,342  
296,380  
290,681  
328,982  
180,691  
98,506  
194,334  
186,989  
220,226  
126,224  
39,481  
70,150  
7,149  
30,592  
36,250  
35,250  
71,800  
156,850  
165,108  
11,097  
8,534  
43,874  
16,830  
17,822  
3,516  
3,622  
2,866  
3,424  
4,182  
3,605  
11,619  
5,644  
2,736  
2,522  
158,929  
154,836  
102,047  
103,692  
108,756  
0  
0  
0  
0  
0  
156,057  
90,812  
95,274  
91,878  
95,944  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
60,679  
3,158  
8,289  
8,271  
0  
0  
0  
0  
706  
2,872  
3,346  
3,614  
3,525  
3,834  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
339,620  
253,342  
296,380  
290,681  
328,982  
37,401  
12,237  
20,754  
22,790  
28,190  
37,401  
12,237  
20,754  
22,790  
28,190  
0  
0  
0  
0  
0  
302,219  
241,105  
275,626  
267,891  
300,791  
302,219  
241,105  
275,626  
267,891  
300,791  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0