Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (TCT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
325,802  
325,444  
339,620  
253,342  
296,380  
193,281  
181,633  
180,691  
98,506  
194,334  
108,575  
131,733  
126,224  
39,481  
70,150  
0  
36,379  
36,250  
35,250  
71,800  
80,809  
8,068  
11,097  
8,534  
43,874  
2,893  
3,340  
3,516  
3,622  
2,866  
1,004  
2,113  
3,605  
11,619  
5,644  
132,521  
143,811  
158,929  
154,836  
102,047  
0  
0  
0  
0  
0  
130,678  
141,522  
156,057  
90,812  
95,274  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
60,679  
3,158  
0  
0  
0  
0  
0  
1,843  
2,290  
2,872  
3,346  
3,614  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
325,802  
325,444  
339,620  
253,342  
296,380  
15,636  
23,782  
37,401  
12,237  
20,754  
15,636  
23,782  
37,401  
12,237  
20,754  
0  
0  
0  
0  
0  
310,166  
301,661  
302,219  
241,105  
275,626  
310,166  
301,661  
302,219  
241,105  
275,626  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0