Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (TCT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
290,681  
328,982  
253,699  
280,154  
276,167  
186,989  
220,226  
143,030  
168,744  
163,714  
7,149  
30,592  
7,279  
27,518  
5,164  
156,850  
165,108  
122,208  
129,550  
143,750  
16,830  
17,822  
5,875  
6,753  
9,762  
3,424  
4,182  
4,392  
2,873  
4,115  
2,736  
2,522  
3,276  
2,049  
924  
103,692  
108,756  
110,669  
111,410  
112,453  
0  
0  
0  
0  
0  
91,878  
95,944  
100,393  
104,332  
109,132  
0  
0  
0  
0  
0  
8,289  
8,271  
6,485  
3,557  
828  
0  
706  
1,122  
1,243  
1,843  
3,525  
3,834  
2,670  
2,279  
651  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
290,681  
328,982  
253,699  
280,154  
276,167  
22,790  
28,190  
9,051  
13,331  
11,855  
22,790  
28,190  
9,051  
13,331  
11,855  
0  
0  
0  
0  
0  
267,891  
300,791  
244,649  
266,823  
264,312  
267,891  
300,791  
244,649  
266,823  
264,312  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0