Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (TCT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
325,502  
339,620  
253,342  
296,380  
290,681  
181,633  
180,691  
98,506  
194,334  
186,989  
131,733  
126,224  
39,481  
70,150  
7,149  
36,379  
36,250  
35,250  
71,800  
156,850  
8,068  
11,097  
8,534  
43,874  
16,830  
3,340  
3,516  
3,622  
2,866  
3,424  
2,113  
3,605  
11,619  
5,644  
2,736  
143,869  
158,929  
154,836  
102,047  
103,692  
0  
0  
0  
0  
0  
141,522  
156,057  
90,812  
95,274  
91,878  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
60,679  
3,158  
8,289  
0  
0  
0  
0  
0  
2,348  
2,872  
3,346  
3,614  
3,525  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
325,502  
339,620  
253,342  
296,380  
290,681  
20,089  
37,401  
12,237  
20,754  
22,790  
20,089  
37,401  
12,237  
20,754  
22,790  
0  
0  
0  
0  
0  
305,413  
302,219  
241,105  
275,626  
267,891  
305,413  
302,219  
241,105  
275,626  
267,891  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0