Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (TCT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
328,982  
253,699  
280,154  
276,167  
287,004  
220,226  
143,030  
168,744  
163,714  
171,465  
30,592  
7,279  
27,518  
5,164  
9,251  
165,108  
122,208  
129,550  
143,750  
151,350  
17,822  
5,875  
6,753  
9,762  
4,905  
4,182  
4,392  
2,873  
4,115  
5,102  
2,522  
3,276  
2,049  
924  
858  
108,756  
110,669  
111,410  
112,453  
115,539  
0  
0  
0  
0  
0  
95,944  
100,393  
104,332  
109,132  
112,609  
0  
0  
0  
0  
0  
8,271  
6,485  
3,557  
828  
434  
706  
1,122  
1,243  
1,843  
1,843  
3,834  
2,670  
2,279  
651  
653  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
328,982  
253,699  
280,154  
276,167  
287,004  
28,190  
9,051  
13,331  
11,855  
19,131  
28,190  
9,051  
13,331  
11,855  
19,131  
0  
0  
0  
0  
0  
300,791  
244,649  
266,823  
264,312  
267,873  
300,791  
244,649  
266,823  
264,312  
267,873  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0