Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (TCT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
296,380  
290,681  
328,982  
253,699  
280,154  
194,334  
186,989  
220,226  
143,030  
168,744  
70,150  
7,149  
30,592  
7,279  
27,518  
71,800  
156,850  
165,108  
122,208  
129,550  
43,874  
16,830  
17,822  
5,875  
6,753  
2,866  
3,424  
4,182  
4,392  
2,873  
5,644  
2,736  
2,522  
3,276  
2,049  
102,047  
103,692  
108,756  
110,669  
111,410  
0  
0  
0  
0  
0  
95,274  
91,878  
95,944  
100,393  
104,332  
0  
0  
0  
0  
0  
3,158  
8,289  
8,271  
6,485  
3,557  
0  
0  
706  
1,122  
1,243  
3,614  
3,525  
3,834  
2,670  
2,279  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
296,380  
290,681  
328,982  
253,699  
280,154  
20,754  
22,790  
28,190  
9,051  
13,331  
20,754  
22,790  
28,190  
9,051  
13,331  
0  
0  
0  
0  
0  
275,626  
267,891  
300,791  
244,649  
266,823  
275,626  
267,891  
300,791  
244,649  
266,823  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0