Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin (TCS: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,271,525  
1,980,005  
2,083,022  
2,197,095  
1,890,147  
918,252  
613,042  
696,834  
786,968  
349,911  
368  
410  
230  
638  
195  
6,540  
9,810  
9,810  
12,425  
0  
492,744  
227,718  
214,484  
239,019  
23,132  
302,630  
223,831  
361,685  
334,533  
267,321  
115,970  
151,273  
110,625  
200,352  
59,263  
1,353,273  
1,366,963  
1,386,187  
1,410,127  
1,540,236  
74,670  
72,605  
72,605  
72,605  
67,095  
787,780  
838,095  
871,086  
872,814  
918,856  
0  
0  
0  
0  
0  
83,616  
104,908  
105,118  
105,586  
108,712  
0  
0  
0  
0  
12,425  
407,207  
351,355  
337,379  
359,123  
433,147  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,271,525  
1,980,005  
2,083,022  
2,197,095  
1,890,147  
1,946,046  
1,691,855  
1,799,897  
1,883,204  
1,575,151  
1,516,543  
1,005,386  
1,424,353  
1,233,039  
1,090,444  
429,503  
686,468  
375,544  
650,165  
484,707  
325,479  
288,151  
283,125  
313,891  
314,996  
322,802  
285,093  
280,005  
311,071  
312,128  
2,678  
3,058  
3,120  
2,821  
2,868  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0