Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin (TCS: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,022,333  
2,022,903  
2,150,426  
2,306,702  
2,148,937  
471,915  
419,338  
567,085  
750,640  
592,075  
222  
1,338  
968  
1,055  
1,266  
0  
0  
0  
0  
0  
94,669  
68,137  
81,920  
389,462  
201,822  
239,996  
267,452  
386,551  
302,741  
312,609  
137,028  
82,411  
97,646  
57,381  
76,377  
1,550,418  
1,603,565  
1,583,341  
1,556,062  
1,556,862  
59,593  
59,140  
58,690  
57,821  
52,316  
1,054,554  
1,071,962  
1,088,490  
1,124,987  
1,113,893  
0  
0  
0  
0  
0  
73,503  
72,237  
37,967  
47,715  
43,737  
8,823  
10,679  
10,679  
14,495  
16,264  
353,945  
389,548  
387,515  
311,045  
330,651  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,022,333  
2,022,903  
2,150,426  
2,306,702  
2,148,937  
1,749,261  
1,740,184  
1,869,867  
2,032,469  
1,863,805  
1,244,531  
1,189,603  
1,328,572  
1,441,919  
1,311,030  
504,730  
550,581  
541,295  
590,549  
552,775  
273,072  
282,719  
280,559  
274,233  
285,132  
270,029  
279,629  
277,422  
271,048  
281,901  
3,043  
3,090  
3,138  
3,185  
3,232  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0