Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin (TCS: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,263,384  
2,022,333  
2,022,903  
2,150,426  
2,306,702  
674,560  
471,915  
419,338  
567,085  
750,640  
1,164  
222  
1,338  
968  
1,055  
0  
0  
0  
0  
0  
278,948  
94,669  
68,137  
81,920  
389,462  
208,495  
239,996  
267,452  
386,551  
302,741  
185,954  
137,028  
82,411  
97,646  
57,381  
1,588,824  
1,550,418  
1,603,565  
1,583,341  
1,556,062  
65,103  
59,593  
59,140  
58,690  
57,821  
1,008,704  
1,054,554  
1,071,962  
1,088,490  
1,124,987  
0  
0  
0  
0  
0  
104,822  
73,503  
72,237  
37,967  
47,715  
10,988  
8,823  
10,679  
10,679  
14,495  
399,207  
353,945  
389,548  
387,515  
311,045  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,263,384  
2,022,333  
2,022,903  
2,150,426  
2,306,702  
1,988,891  
1,749,261  
1,740,184  
1,869,867  
2,032,469  
1,353,605  
1,244,531  
1,189,603  
1,328,572  
1,441,919  
635,286  
504,730  
550,581  
541,295  
590,549  
274,493  
273,072  
282,719  
280,559  
274,233  
271,498  
270,029  
279,629  
277,422  
271,048  
2,995  
3,043  
3,090  
3,138  
3,185  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0