Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin (TCS: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,083,022  
2,197,095  
1,890,147  
2,317,655  
2,211,934  
696,834  
786,968  
349,911  
710,563  
545,509  
230  
638  
195  
676  
573  
9,810  
12,425  
0  
0  
0  
214,484  
239,019  
23,132  
510,813  
293,889  
361,685  
334,533  
267,321  
152,013  
196,673  
110,625  
200,352  
59,263  
47,061  
54,373  
1,386,187  
1,410,127  
1,540,236  
1,607,092  
1,666,425  
72,605  
72,605  
67,095  
66,047  
66,047  
871,086  
872,814  
918,856  
962,924  
1,011,581  
0  
0  
0  
0  
0  
105,118  
105,586  
108,712  
108,033  
104,567  
0  
0  
12,425  
15,610  
10,988  
337,379  
359,123  
433,147  
454,477  
473,242  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,083,022  
2,197,095  
1,890,147  
2,317,655  
2,211,934  
1,799,897  
1,883,204  
1,575,151  
2,030,355  
1,932,292  
1,424,353  
1,233,039  
1,090,444  
1,450,951  
1,450,411  
375,544  
650,165  
484,707  
579,404  
481,881  
283,125  
313,891  
314,996  
287,300  
279,642  
280,005  
311,071  
312,128  
284,400  
276,694  
3,120  
2,821  
2,868  
2,900  
2,947  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0