Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin (TCS: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,890,147  
2,317,655  
2,211,934  
2,263,384  
2,022,333  
349,911  
710,563  
545,509  
674,560  
471,915  
195  
676  
573  
1,164  
222  
0  
0  
0  
0  
0  
23,132  
510,813  
293,889  
278,948  
94,669  
267,321  
152,013  
196,673  
208,495  
239,996  
59,263  
47,061  
54,373  
185,954  
137,028  
1,540,236  
1,607,092  
1,666,425  
1,588,824  
1,550,418  
67,095  
66,047  
66,047  
65,103  
59,593  
918,856  
962,924  
1,011,581  
1,008,704  
1,054,554  
0  
0  
0  
0  
0  
108,712  
108,033  
104,567  
104,822  
73,503  
12,425  
15,610  
10,988  
10,988  
8,823  
433,147  
454,477  
473,242  
399,207  
353,945  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,890,147  
2,317,655  
2,211,934  
2,263,384  
2,022,333  
1,575,151  
2,030,355  
1,932,292  
1,988,891  
1,749,261  
1,090,444  
1,450,951  
1,450,411  
1,353,605  
1,244,531  
484,707  
579,404  
481,881  
635,286  
504,730  
314,996  
287,300  
279,642  
274,493  
273,072  
312,128  
284,400  
276,694  
271,498  
270,029  
2,868  
2,900  
2,947  
2,995  
3,043  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0