Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin (TCS: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,022,903  
2,150,426  
2,306,702  
2,148,937  
2,104,647  
419,338  
567,085  
750,640  
592,075  
626,797  
1,338  
968  
1,055  
1,266  
956  
0  
0  
0  
0  
0  
68,137  
81,920  
389,462  
201,822  
362,182  
267,452  
386,551  
302,741  
312,609  
165,842  
82,411  
97,646  
57,381  
76,377  
97,817  
1,603,565  
1,583,341  
1,556,062  
1,556,862  
1,477,850  
59,140  
58,690  
57,821  
52,316  
51,918  
1,071,962  
1,088,490  
1,124,987  
1,113,893  
1,083,719  
0  
0  
0  
0  
0  
72,237  
37,967  
47,715  
43,737  
27,103  
10,679  
10,679  
14,495  
16,264  
16,264  
389,548  
387,515  
311,045  
330,651  
298,846  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,022,903  
2,150,426  
2,306,702  
2,148,937  
2,104,647  
1,740,184  
1,869,867  
2,032,469  
1,863,805  
1,814,966  
1,189,603  
1,328,572  
1,441,919  
1,311,030  
1,115,562  
550,581  
541,295  
590,549  
552,775  
699,404  
282,719  
280,559  
274,233  
285,132  
289,681  
279,629  
277,422  
271,048  
281,901  
286,402  
3,090  
3,138  
3,185  
3,232  
3,280  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0