Công ty Cổ phần Công Nghiệp Gốm sứ Taicera (TCR: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,291,265  
1,280,927  
1,263,483  
1,287,988  
1,344,762  
863,215  
831,976  
794,646  
796,230  
797,300  
186,831  
163,442  
139,029  
127,789  
179,352  
11,051  
11,000  
11,000  
11,000  
0  
167,684  
146,479  
146,124  
164,658  
139,194  
474,273  
482,984  
469,679  
463,723  
446,092  
23,376  
28,071  
28,814  
29,060  
32,662  
428,050  
448,951  
468,837  
491,758  
547,463  
3,757  
3,504  
3,562  
3,110  
8,870  
414,450  
436,023  
454,810  
477,476  
498,630  
0  
0  
0  
0  
0  
3,623  
4,364  
4,137  
3,468  
7,767  
0  
0  
0  
0  
0  
6,220  
5,060  
6,327  
7,704  
32,195  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,291,265  
1,280,927  
1,263,483  
1,287,988  
1,344,762  
682,780  
648,757  
634,198  
621,257  
694,122  
675,943  
641,918  
627,353  
614,399  
676,444  
6,837  
6,839  
6,845  
6,858  
17,678  
608,485  
632,170  
629,285  
666,731  
650,641  
608,485  
632,170  
629,285  
666,731  
650,641  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0