Công ty Cổ phần Công Nghiệp Gốm sứ Taicera (TCR: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,301,558  
1,314,797  
1,291,265  
1,280,927  
1,263,483  
871,416  
877,408  
863,215  
831,976  
794,646  
145,646  
192,841  
186,831  
163,442  
139,029  
0  
11,000  
11,051  
11,000  
11,000  
135,172  
172,017  
167,684  
146,479  
146,124  
539,153  
472,151  
474,273  
482,984  
469,679  
51,445  
29,399  
23,376  
28,071  
28,814  
430,142  
437,389  
428,050  
448,951  
468,837  
5,981  
5,964  
3,757  
3,504  
3,562  
376,367  
397,574  
414,450  
436,023  
454,810  
0  
0  
0  
0  
0  
34,804  
30,545  
3,623  
4,364  
4,137  
11,000  
0  
0  
0  
0  
1,991  
3,306  
6,220  
5,060  
6,327  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,301,558  
1,314,797  
1,291,265  
1,280,927  
1,263,483  
741,312  
724,666  
682,780  
648,757  
634,198  
741,144  
724,498  
675,943  
641,918  
627,353  
168  
168  
6,837  
6,839  
6,845  
560,247  
590,131  
608,485  
632,170  
629,285  
560,247  
590,131  
608,485  
632,170  
629,285  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0