Công ty Cổ phần Công Nghiệp Gốm sứ Taicera (TCR: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,344,762  
1,446,126  
1,446,101  
1,551,777  
1,558,946  
797,300  
875,985  
861,080  
960,859  
954,061  
179,352  
219,210  
129,709  
202,751  
222,916  
0  
0  
0  
0  
0  
139,194  
138,934  
174,238  
192,866  
202,272  
446,092  
483,951  
496,801  
511,671  
455,265  
32,662  
33,889  
60,332  
53,571  
73,609  
547,463  
570,141  
585,021  
590,918  
604,884  
8,870  
9,095  
8,872  
0  
0  
498,630  
522,845  
533,318  
558,141  
583,676  
0  
0  
0  
0  
0  
7,767  
7,253  
23,149  
9,123  
2,211  
0  
0  
0  
0  
0  
32,195  
30,948  
19,681  
23,654  
18,998  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,344,762  
1,446,126  
1,446,101  
1,551,777  
1,558,946  
694,122  
779,405  
791,617  
900,868  
942,953  
676,444  
761,665  
773,877  
882,970  
865,889  
17,678  
17,740  
17,740  
17,897  
77,064  
650,641  
666,721  
654,484  
650,909  
615,992  
650,641  
666,721  
654,484  
650,909  
615,992  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0