Công ty Cổ phần Công Nghiệp Gốm sứ Taicera (TCR: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,280,927  
1,263,483  
1,287,988  
1,344,762  
1,446,126  
831,976  
794,646  
796,230  
797,300  
875,985  
163,442  
139,029  
127,789  
179,352  
219,210  
11,000  
11,000  
11,000  
0  
0  
146,479  
146,124  
164,658  
139,194  
138,934  
482,984  
469,679  
463,723  
446,092  
483,951  
28,071  
28,814  
29,060  
32,662  
33,889  
448,951  
468,837  
491,758  
547,463  
570,141  
3,504  
3,562  
3,110  
8,870  
9,095  
436,023  
454,810  
477,476  
498,630  
522,845  
0  
0  
0  
0  
0  
4,364  
4,137  
3,468  
7,767  
7,253  
0  
0  
0  
0  
0  
5,060  
6,327  
7,704  
32,195  
30,948  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,280,927  
1,263,483  
1,287,988  
1,344,762  
1,446,126  
648,757  
634,198  
621,257  
694,122  
779,405  
641,918  
627,353  
614,399  
676,444  
761,665  
6,839  
6,845  
6,858  
17,678  
17,740  
632,170  
629,285  
666,731  
650,641  
666,721  
632,170  
629,285  
666,731  
650,641  
666,721  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0