Công ty Cổ phần Công Nghiệp Gốm sứ Taicera (TCR: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,263,483  
1,287,988  
1,344,762  
1,446,126  
1,446,101  
794,646  
796,230  
797,300  
875,985  
861,080  
139,029  
127,789  
179,352  
219,210  
129,709  
11,000  
11,000  
0  
0  
0  
146,124  
164,658  
139,194  
138,934  
174,238  
469,679  
463,723  
446,092  
483,951  
496,801  
28,814  
29,060  
32,662  
33,889  
60,332  
468,837  
491,758  
547,463  
570,141  
585,021  
3,562  
3,110  
8,870  
9,095  
8,872  
454,810  
477,476  
498,630  
522,845  
533,318  
0  
0  
0  
0  
0  
4,137  
3,468  
7,767  
7,253  
23,149  
0  
0  
0  
0  
0  
6,327  
7,704  
32,195  
30,948  
19,681  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,263,483  
1,287,988  
1,344,762  
1,446,126  
1,446,101  
634,198  
621,257  
694,122  
779,405  
791,617  
627,353  
614,399  
676,444  
761,665  
773,877  
6,845  
6,858  
17,678  
17,740  
17,740  
629,285  
666,731  
650,641  
666,721  
654,484  
629,285  
666,731  
650,641  
666,721  
654,484  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0