Công ty Cổ phần Công Nghiệp Gốm sứ Taicera (TCR: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,314,797  
1,291,265  
1,280,927  
1,263,483  
1,287,988  
877,408  
863,215  
831,976  
794,646  
796,230  
192,841  
186,831  
163,442  
139,029  
127,789  
11,000  
11,051  
11,000  
11,000  
11,000  
172,017  
167,684  
146,479  
146,124  
164,658  
472,151  
474,273  
482,984  
469,679  
463,723  
29,399  
23,376  
28,071  
28,814  
29,060  
437,389  
428,050  
448,951  
468,837  
491,758  
5,964  
3,757  
3,504  
3,562  
3,110  
397,574  
414,450  
436,023  
454,810  
477,476  
0  
0  
0  
0  
0  
30,545  
3,623  
4,364  
4,137  
3,468  
0  
0  
0  
0  
0  
3,306  
6,220  
5,060  
6,327  
7,704  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,314,797  
1,291,265  
1,280,927  
1,263,483  
1,287,988  
724,666  
682,780  
648,757  
634,198  
621,257  
724,498  
675,943  
641,918  
627,353  
614,399  
168  
6,837  
6,839  
6,845  
6,858  
590,131  
608,485  
632,170  
629,285  
666,731  
590,131  
608,485  
632,170  
629,285  
666,731  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0