Công ty Cổ phần Công Nghiệp Gốm sứ Taicera (TCR: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,287,988  
1,344,762  
1,446,126  
1,446,101  
1,551,777  
796,230  
797,300  
875,985  
861,080  
960,859  
127,789  
179,352  
219,210  
129,709  
202,751  
11,000  
0  
0  
0  
0  
164,658  
139,194  
138,934  
174,238  
192,866  
463,723  
446,092  
483,951  
496,801  
511,671  
29,060  
32,662  
33,889  
60,332  
53,571  
491,758  
547,463  
570,141  
585,021  
590,918  
3,110  
8,870  
9,095  
8,872  
0  
477,476  
498,630  
522,845  
533,318  
558,141  
0  
0  
0  
0  
0  
3,468  
7,767  
7,253  
23,149  
9,123  
0  
0  
0  
0  
0  
7,704  
32,195  
30,948  
19,681  
23,654  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,287,988  
1,344,762  
1,446,126  
1,446,101  
1,551,777  
621,257  
694,122  
779,405  
791,617  
900,868  
614,399  
676,444  
761,665  
773,877  
882,970  
6,858  
17,678  
17,740  
17,740  
17,897  
666,731  
650,641  
666,721  
654,484  
650,909  
666,731  
650,641  
666,721  
654,484  
650,909  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0