Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (TCO: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
232,969  
244,984  
246,816  
249,953  
248,731  
108,015  
114,382  
109,743  
117,057  
117,378  
58,416  
59,727  
65,184  
70,172  
70,587  
0  
0  
0  
0  
0  
39,836  
43,926  
34,369  
37,438  
37,473  
6,252  
6,276  
7,193  
7,077  
7,108  
3,511  
4,453  
2,996  
2,370  
2,209  
124,954  
130,602  
137,073  
132,895  
131,353  
4,798  
4,809  
4,817  
4,827  
4,827  
102,870  
106,953  
111,593  
106,050  
103,456  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
20  
20  
43  
0  
0  
0  
0  
0  
17,286  
18,839  
20,642  
21,998  
23,027  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
232,969  
244,984  
246,816  
249,953  
248,731  
24,942  
29,135  
25,533  
24,838  
29,479  
16,725  
20,802  
16,551  
15,971  
20,346  
8,217  
8,333  
8,983  
8,868  
9,132  
208,026  
215,849  
221,283  
225,114  
219,252  
208,026  
215,849  
221,283  
225,114  
219,252  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0