Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (TCO: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
249,953  
248,731  
263,344  
262,724  
256,150  
117,057  
117,378  
124,695  
121,747  
113,744  
70,172  
70,587  
71,694  
70,623  
46,683  
0  
0  
0  
0  
0  
37,438  
37,473  
42,228  
40,434  
54,359  
7,077  
7,108  
9,269  
10,107  
10,871  
2,370  
2,209  
1,505  
582  
1,831  
132,895  
131,353  
138,649  
140,977  
142,406  
4,827  
4,827  
5,242  
2,472  
2,472  
106,050  
103,456  
108,084  
111,972  
111,707  
0  
0  
0  
0  
0  
20  
43  
661  
661  
677  
0  
0  
0  
0  
0  
21,998  
23,027  
24,662  
25,872  
27,549  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
249,953  
248,731  
263,344  
262,724  
256,150  
24,838  
29,479  
33,596  
36,488  
37,655  
15,971  
20,346  
22,782  
26,284  
26,742  
8,868  
9,132  
10,813  
10,204  
10,913  
225,114  
219,252  
229,749  
226,235  
218,495  
225,114  
219,252  
229,749  
226,235  
218,495  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0