Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (TCO: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
226,719  
232,463  
231,988  
232,969  
244,984  
111,794  
113,057  
111,841  
108,015  
114,382  
69,237  
72,027  
61,884  
58,416  
59,727  
0  
0  
0  
0  
0  
33,755  
31,904  
40,092  
39,836  
43,926  
4,635  
5,759  
6,234  
6,252  
6,276  
4,168  
3,368  
3,632  
3,511  
4,453  
114,925  
119,406  
120,147  
124,954  
130,602  
4,840  
4,795  
4,798  
4,798  
4,809  
96,873  
97,580  
98,813  
102,870  
106,953  
0  
0  
0  
0  
0  
399  
2,665  
757  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
12,814  
14,367  
15,778  
17,286  
18,839  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
226,719  
232,463  
231,988  
232,969  
244,984  
21,495  
20,496  
24,306  
24,942  
29,135  
15,231  
14,254  
16,025  
16,725  
20,802  
6,264  
6,242  
8,281  
8,217  
8,333  
205,224  
211,967  
207,682  
208,026  
215,849  
205,224  
211,967  
207,682  
208,026  
215,849  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0