Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (TCO: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
246,816  
249,953  
248,731  
263,344  
262,724  
109,743  
117,057  
117,378  
124,695  
121,747  
65,184  
70,172  
70,587  
71,694  
70,623  
0  
0  
0  
0  
0  
34,369  
37,438  
37,473  
42,228  
40,434  
7,193  
7,077  
7,108  
9,269  
10,107  
2,996  
2,370  
2,209  
1,505  
582  
137,073  
132,895  
131,353  
138,649  
140,977  
4,817  
4,827  
4,827  
5,242  
2,472  
111,593  
106,050  
103,456  
108,084  
111,972  
0  
0  
0  
0  
0  
20  
20  
43  
661  
661  
0  
0  
0  
0  
0  
20,642  
21,998  
23,027  
24,662  
25,872  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
246,816  
249,953  
248,731  
263,344  
262,724  
25,533  
24,838  
29,479  
33,596  
36,488  
16,551  
15,971  
20,346  
22,782  
26,284  
8,983  
8,868  
9,132  
10,813  
10,204  
221,283  
225,114  
219,252  
229,749  
226,235  
221,283  
225,114  
219,252  
229,749  
226,235  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0