Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (TCO: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
244,984  
246,816  
249,953  
248,731  
263,344  
114,382  
109,743  
117,057  
117,378  
124,695  
59,727  
65,184  
70,172  
70,587  
71,694  
0  
0  
0  
0  
0  
43,926  
34,369  
37,438  
37,473  
42,228  
6,276  
7,193  
7,077  
7,108  
9,269  
4,453  
2,996  
2,370  
2,209  
1,505  
130,602  
137,073  
132,895  
131,353  
138,649  
4,809  
4,817  
4,827  
4,827  
5,242  
106,953  
111,593  
106,050  
103,456  
108,084  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
20  
20  
43  
661  
0  
0  
0  
0  
0  
18,839  
20,642  
21,998  
23,027  
24,662  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
244,984  
246,816  
249,953  
248,731  
263,344  
29,135  
25,533  
24,838  
29,479  
33,596  
20,802  
16,551  
15,971  
20,346  
22,782  
8,333  
8,983  
8,868  
9,132  
10,813  
215,849  
221,283  
225,114  
219,252  
229,749  
215,849  
221,283  
225,114  
219,252  
229,749  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0