Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (TCO: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
231,988  
232,969  
244,984  
246,816  
249,953  
111,841  
108,015  
114,382  
109,743  
117,057  
61,884  
58,416  
59,727  
65,184  
70,172  
0  
0  
0  
0  
0  
40,092  
39,836  
43,926  
34,369  
37,438  
6,234  
6,252  
6,276  
7,193  
7,077  
3,632  
3,511  
4,453  
2,996  
2,370  
120,147  
124,954  
130,602  
137,073  
132,895  
4,798  
4,798  
4,809  
4,817  
4,827  
98,813  
102,870  
106,953  
111,593  
106,050  
0  
0  
0  
0  
0  
757  
0  
0  
20  
20  
0  
0  
0  
0  
0  
15,778  
17,286  
18,839  
20,642  
21,998  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
231,988  
232,969  
244,984  
246,816  
249,953  
24,306  
24,942  
29,135  
25,533  
24,838  
16,025  
16,725  
20,802  
16,551  
15,971  
8,281  
8,217  
8,333  
8,983  
8,868  
207,682  
208,026  
215,849  
221,283  
225,114  
207,682  
208,026  
215,849  
221,283  
225,114  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0