Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (TCO: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
226,400  
225,822  
223,705  
226,719  
232,463  
121,773  
117,060  
113,995  
111,794  
113,057  
76,876  
71,964  
67,577  
69,237  
72,027  
0  
0  
0  
0  
0  
37,738  
37,734  
38,096  
33,755  
31,904  
4,631  
4,632  
4,661  
4,635  
5,759  
2,529  
2,730  
3,661  
4,168  
3,368  
104,626  
108,763  
109,711  
114,925  
119,406  
4,792  
4,832  
4,792  
4,840  
4,795  
84,833  
89,011  
92,946  
96,873  
97,580  
902  
0  
0  
0  
0  
5,781  
5,044  
739  
399  
2,665  
0  
0  
0  
0  
0  
8,318  
9,876  
11,234  
12,814  
14,367  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
226,400  
225,822  
223,705  
226,719  
232,463  
17,516  
21,635  
23,701  
21,495  
20,496  
13,139  
15,935  
18,030  
15,231  
14,254  
4,377  
5,700  
5,672  
6,264  
6,242  
208,884  
204,188  
200,004  
205,224  
211,967  
208,884  
204,188  
200,004  
205,224  
211,967  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0