Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (TCO: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
225,822  
223,705  
226,719  
232,463  
231,988  
117,060  
113,995  
111,794  
113,057  
111,841  
71,964  
67,577  
69,237  
72,027  
61,884  
0  
0  
0  
0  
0  
37,734  
38,096  
33,755  
31,904  
40,092  
4,632  
4,661  
4,635  
5,759  
6,234  
2,730  
3,661  
4,168  
3,368  
3,632  
108,763  
109,711  
114,925  
119,406  
120,147  
4,832  
4,792  
4,840  
4,795  
4,798  
89,011  
92,946  
96,873  
97,580  
98,813  
0  
0  
0  
0  
0  
5,044  
739  
399  
2,665  
757  
0  
0  
0  
0  
0  
9,876  
11,234  
12,814  
14,367  
15,778  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
225,822  
223,705  
226,719  
232,463  
231,988  
21,635  
23,701  
21,495  
20,496  
24,306  
15,935  
18,030  
15,231  
14,254  
16,025  
5,700  
5,672  
6,264  
6,242  
8,281  
204,188  
200,004  
205,224  
211,967  
207,682  
204,188  
200,004  
205,224  
211,967  
207,682  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0