Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (TCM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,902,972  
2,820,394  
2,555,671  
2,550,596  
2,534,973  
1,406,271  
1,310,068  
1,101,392  
1,125,400  
1,178,464  
108,726  
96,377  
108,770  
138,000  
130,941  
34,000  
29,500  
29,500  
4,500  
4,500  
579,216  
369,199  
303,802  
223,191  
291,045  
625,070  
728,759  
577,910  
669,971  
657,951  
59,259  
86,232  
81,409  
89,737  
94,028  
1,496,701  
1,510,326  
1,454,280  
1,425,196  
1,356,509  
35  
35  
35  
35  
35  
1,174,108  
1,178,372  
978,978  
960,553  
881,387  
6,452  
6,491  
116,191  
116,230  
116,270  
28,377  
33,339  
67,918  
55,475  
64,920  
140,771  
142,150  
141,656  
140,256  
141,232  
146,958  
149,940  
149,501  
152,647  
152,665  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,902,972  
2,820,394  
2,555,671  
2,550,596  
2,534,973  
1,939,585  
1,904,822  
1,665,120  
1,699,923  
1,641,587  
1,491,890  
1,468,019  
1,218,531  
1,314,078  
1,251,926  
447,695  
436,803  
446,588  
385,846  
389,661  
963,387  
915,572  
890,552  
850,672  
893,386  
963,387  
915,572  
890,552  
850,672  
893,386  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0