Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (TCM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,555,671  
2,550,596  
2,534,973  
2,509,258  
2,369,943  
1,101,392  
1,125,400  
1,178,464  
1,171,380  
1,065,463  
108,770  
138,000  
130,941  
88,198  
105,120  
29,500  
4,500  
4,500  
4,500  
4,500  
303,802  
223,191  
291,045  
200,231  
308,995  
577,910  
669,971  
657,951  
780,567  
556,852  
81,409  
89,737  
94,028  
97,885  
89,995  
1,454,280  
1,425,196  
1,356,509  
1,337,877  
1,304,480  
35  
35  
35  
35  
35  
978,978  
960,553  
881,387  
870,879  
865,926  
116,191  
116,230  
116,270  
116,309  
116,349  
67,918  
55,475  
64,920  
59,080  
31,670  
141,656  
140,256  
141,232  
139,781  
137,920  
149,501  
152,647  
152,665  
151,793  
152,580  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,555,671  
2,550,596  
2,534,973  
2,509,258  
2,369,943  
1,665,120  
1,699,923  
1,641,587  
1,613,565  
1,496,089  
1,218,531  
1,314,078  
1,251,926  
1,231,315  
1,134,818  
446,588  
385,846  
389,661  
382,250  
361,271  
890,552  
850,672  
893,386  
895,692  
873,854  
890,552  
850,672  
893,386  
895,692  
873,854  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0