Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (TCM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,247,326  
3,195,824  
3,066,435  
2,920,050  
3,035,382  
1,893,146  
1,988,462  
1,834,994  
1,536,486  
1,606,527  
216,257  
209,794  
181,235  
208,206  
130,484  
202,565  
201,890  
201,890  
151,125  
151,125  
279,887  
579,918  
318,299  
361,438  
475,028  
1,138,024  
955,146  
1,098,333  
734,142  
805,790  
56,413  
41,713  
35,237  
81,575  
44,101  
1,354,180  
1,207,362  
1,231,441  
1,383,564  
1,428,855  
5  
5  
5  
5  
5  
1,107,112  
1,046,049  
1,069,117  
1,136,905  
1,184,941  
4,749  
4,779  
4,810  
4,840  
4,871  
38,994  
29,283  
22,448  
16,274  
11,866  
66,677  
15,104  
15,104  
101,883  
101,395  
136,642  
112,142  
119,958  
123,657  
125,777  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,247,326  
3,195,824  
3,066,435  
2,920,050  
3,035,382  
1,970,928  
1,966,369  
1,933,707  
1,825,133  
1,963,763  
1,701,088  
1,649,248  
1,625,516  
1,487,786  
1,626,471  
269,840  
317,121  
308,191  
337,347  
337,292  
1,276,398  
1,229,455  
1,132,727  
1,094,917  
1,071,618  
1,276,398  
1,229,455  
1,132,727  
1,094,917  
1,071,618  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0