Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (TCM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,123,167  
2,902,972  
2,820,394  
2,555,671  
2,550,596  
1,664,096  
1,406,271  
1,310,068  
1,101,392  
1,125,400  
125,333  
108,726  
96,377  
108,770  
138,000  
83,130  
34,000  
29,500  
29,500  
4,500  
576,481  
579,216  
369,199  
303,802  
223,191  
824,512  
625,070  
728,759  
577,910  
669,971  
54,641  
59,259  
86,232  
81,409  
89,737  
1,459,070  
1,496,701  
1,510,326  
1,454,280  
1,425,196  
35  
35  
35  
35  
35  
1,171,292  
1,174,108  
1,178,372  
978,978  
960,553  
6,412  
6,452  
6,491  
116,191  
116,230  
21,515  
28,377  
33,339  
67,918  
55,475  
135,357  
140,771  
142,150  
141,656  
140,256  
124,460  
146,958  
149,940  
149,501  
152,647  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,123,167  
2,902,972  
2,820,394  
2,555,671  
2,550,596  
2,150,289  
1,939,585  
1,904,822  
1,665,120  
1,699,923  
1,728,923  
1,491,890  
1,468,019  
1,218,531  
1,314,078  
421,366  
447,695  
436,803  
446,588  
385,846  
972,878  
963,387  
915,572  
890,552  
850,672  
972,878  
963,387  
915,572  
890,552  
850,672  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0