Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (TCM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,820,394  
2,555,671  
2,550,596  
2,534,973  
2,509,258  
1,310,068  
1,101,392  
1,125,400  
1,178,464  
1,171,380  
96,377  
108,770  
138,000  
130,941  
88,198  
29,500  
29,500  
4,500  
4,500  
4,500  
369,199  
303,802  
223,191  
291,045  
200,231  
728,759  
577,910  
669,971  
657,951  
780,567  
86,232  
81,409  
89,737  
94,028  
97,885  
1,510,326  
1,454,280  
1,425,196  
1,356,509  
1,337,877  
35  
35  
35  
35  
35  
1,178,372  
978,978  
960,553  
881,387  
870,879  
6,491  
116,191  
116,230  
116,270  
116,309  
33,339  
67,918  
55,475  
64,920  
59,080  
142,150  
141,656  
140,256  
141,232  
139,781  
149,940  
149,501  
152,647  
152,665  
151,793  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,820,394  
2,555,671  
2,550,596  
2,534,973  
2,509,258  
1,904,822  
1,665,120  
1,699,923  
1,641,587  
1,613,565  
1,468,019  
1,218,531  
1,314,078  
1,251,926  
1,231,315  
436,803  
446,588  
385,846  
389,661  
382,250  
915,572  
890,552  
850,672  
893,386  
895,692  
915,572  
890,552  
850,672  
893,386  
895,692  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0