Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (TCM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,142,957  
3,123,167  
2,902,972  
2,820,394  
2,555,671  
1,682,679  
1,664,096  
1,406,271  
1,310,068  
1,101,392  
136,824  
125,333  
108,726  
96,377  
108,770  
128,520  
83,130  
34,000  
29,500  
29,500  
637,778  
576,481  
579,216  
369,199  
303,802  
722,267  
824,512  
625,070  
728,759  
577,910  
57,290  
54,641  
59,259  
86,232  
81,409  
1,460,279  
1,459,070  
1,496,701  
1,510,326  
1,454,280  
35  
35  
35  
35  
35  
1,172,964  
1,171,292  
1,174,108  
1,178,372  
978,978  
6,373  
6,412  
6,452  
6,491  
116,191  
23,834  
21,515  
28,377  
33,339  
67,918  
136,008  
135,357  
140,771  
142,150  
141,656  
121,065  
124,460  
146,958  
149,940  
149,501  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,142,957  
3,123,167  
2,902,972  
2,820,394  
2,555,671  
2,093,324  
2,150,289  
1,939,585  
1,904,822  
1,665,120  
1,736,534  
1,728,923  
1,491,890  
1,468,019  
1,218,531  
356,790  
421,366  
447,695  
436,803  
446,588  
1,049,633  
972,878  
963,387  
915,572  
890,552  
1,049,633  
972,878  
963,387  
915,572  
890,552  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0