Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (TCM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,920,050  
3,035,382  
3,142,957  
3,123,167  
2,902,972  
1,536,486  
1,606,527  
1,682,679  
1,664,096  
1,406,271  
208,206  
130,484  
136,824  
125,333  
108,726  
151,125  
151,125  
128,520  
83,130  
34,000  
361,438  
475,028  
637,778  
576,481  
579,216  
734,142  
805,790  
722,267  
824,512  
625,070  
81,575  
44,101  
57,290  
54,641  
59,259  
1,383,564  
1,428,855  
1,460,279  
1,459,070  
1,496,701  
5  
5  
35  
35  
35  
1,136,905  
1,184,941  
1,172,964  
1,171,292  
1,174,108  
4,840  
4,871  
6,373  
6,412  
6,452  
16,274  
11,866  
23,834  
21,515  
28,377  
101,883  
101,395  
136,008  
135,357  
140,771  
123,657  
125,777  
121,065  
124,460  
146,958  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,920,050  
3,035,382  
3,142,957  
3,123,167  
2,902,972  
1,825,133  
1,963,763  
2,093,324  
2,150,289  
1,939,585  
1,487,786  
1,626,471  
1,736,534  
1,728,923  
1,491,890  
337,347  
337,292  
356,790  
421,366  
447,695  
1,094,917  
1,071,618  
1,049,633  
972,878  
963,387  
1,094,917  
1,071,618  
1,049,633  
972,878  
963,387  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0