Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (TCM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,195,824  
3,066,435  
2,920,050  
3,035,382  
3,142,957  
1,988,462  
1,834,994  
1,536,486  
1,606,527  
1,682,679  
209,794  
181,235  
208,206  
130,484  
136,824  
201,890  
201,890  
151,125  
151,125  
128,520  
579,918  
318,299  
361,438  
475,028  
637,778  
955,146  
1,098,333  
734,142  
805,790  
722,267  
41,713  
35,237  
81,575  
44,101  
57,290  
1,207,362  
1,231,441  
1,383,564  
1,428,855  
1,460,279  
5  
5  
5  
5  
35  
1,046,049  
1,069,117  
1,136,905  
1,184,941  
1,172,964  
4,779  
4,810  
4,840  
4,871  
6,373  
29,283  
22,448  
16,274  
11,866  
23,834  
15,104  
15,104  
101,883  
101,395  
136,008  
112,142  
119,958  
123,657  
125,777  
121,065  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,195,824  
3,066,435  
2,920,050  
3,035,382  
3,142,957  
1,966,369  
1,933,707  
1,825,133  
1,963,763  
2,093,324  
1,649,248  
1,625,516  
1,487,786  
1,626,471  
1,736,534  
317,121  
308,191  
337,347  
337,292  
356,790  
1,229,455  
1,132,727  
1,094,917  
1,071,618  
1,049,633  
1,229,455  
1,132,727  
1,094,917  
1,071,618  
1,049,633  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0