Công ty Cổ phần Đại lý giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng (TCL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
964,718  
995,028  
940,175  
899,696  
850,364  
425,719  
463,939  
433,873  
416,346  
389,772  
131,210  
156,029  
160,087  
115,315  
181,465  
79,100  
66,700  
38,700  
49,200  
29,500  
212,316  
238,720  
232,997  
248,821  
175,467  
2,184  
2,490  
2,089  
2,329  
3,170  
909  
0  
0  
681  
171  
538,999  
531,089  
506,302  
483,350  
460,592  
17,330  
15,330  
15,330  
15,330  
13,330  
254,865  
250,736  
260,215  
258,309  
267,016  
0  
0  
0  
0  
0  
102,031  
98,256  
61,504  
41,603  
9,849  
135,599  
135,599  
135,599  
135,599  
135,599  
29,173  
31,167  
33,653  
32,509  
34,798  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
964,718  
995,028  
940,175  
899,696  
850,364  
279,919  
330,903  
297,879  
242,169  
209,786  
194,849  
255,269  
234,015  
181,027  
159,045  
85,070  
75,635  
63,864  
61,142  
50,741  
684,799  
664,125  
642,295  
657,527  
640,578  
684,799  
664,125  
642,295  
657,527  
640,578  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0