Công ty Cổ phần Đại lý giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng (TCL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
859,769  
834,810  
836,784  
845,448  
837,256  
364,078  
329,426  
315,130  
303,410  
272,226  
107,566  
95,133  
52,313  
59,059  
60,061  
7,500  
6,000  
4,500  
0  
0  
246,677  
224,006  
253,016  
240,493  
208,379  
2,335  
3,579  
4,197  
3,703  
3,570  
0  
709  
1,104  
155  
216  
495,691  
505,384  
521,654  
542,038  
565,030  
10,719  
10,719  
10,719  
10,719  
10,719  
286,116  
297,561  
312,500  
327,647  
315,308  
0  
0  
0  
0  
0  
9,608  
4,855  
522  
50  
27,985  
155,599  
155,599  
155,599  
155,599  
155,599  
33,648  
36,649  
42,314  
48,022  
55,417  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
859,769  
834,810  
836,784  
845,448  
837,256  
268,062  
232,579  
249,300  
285,117  
297,236  
217,737  
175,466  
192,187  
214,528  
226,647  
50,325  
57,113  
57,113  
70,589  
70,589  
591,707  
602,230  
587,484  
560,331  
540,019  
591,707  
602,230  
587,484  
560,331  
540,019  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0