Công ty Cổ phần Đại lý giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng (TCL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
995,028  
940,175  
899,696  
850,364  
870,052  
463,939  
433,873  
416,346  
389,772  
409,433  
156,029  
160,087  
115,315  
181,465  
170,162  
66,700  
38,700  
49,200  
29,500  
29,500  
238,720  
232,997  
248,821  
175,467  
206,895  
2,490  
2,089  
2,329  
3,170  
2,789  
0  
0  
681  
171  
87  
531,089  
506,302  
483,350  
460,592  
460,618  
15,330  
15,330  
15,330  
13,330  
15,719  
250,736  
260,215  
258,309  
267,016  
280,890  
0  
0  
0  
0  
0  
98,256  
61,504  
41,603  
9,849  
3,196  
135,599  
135,599  
135,599  
135,599  
125,599  
31,167  
33,653  
32,509  
34,798  
35,215  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
995,028  
940,175  
899,696  
850,364  
870,052  
330,903  
297,879  
242,169  
209,786  
252,941  
255,269  
234,015  
181,027  
159,045  
205,687  
75,635  
63,864  
61,142  
50,741  
47,254  
664,125  
642,295  
657,527  
640,578  
617,111  
664,125  
642,295  
657,527  
640,578  
617,111  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0