Công ty Cổ phần Đại lý giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng (TCL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
845,448  
837,256  
870,662  
849,095  
 
303,410  
272,226  
284,522  
238,657  
 
59,059  
60,061  
40,209  
67,873  
 
0  
0  
0  
5,000  
 
240,493  
208,379  
240,692  
162,429  
 
3,703  
3,570  
3,618  
3,346  
 
155  
216  
3  
9  
 
542,038  
565,030  
586,140  
610,438  
 
10,719  
10,719  
10,719  
10,719  
 
327,647  
315,308  
328,875  
345,581  
 
0  
0  
0  
0  
 
50  
27,985  
27,979  
27,979  
 
155,599  
155,599  
155,599  
155,599  
 
48,022  
55,417  
62,968  
70,560  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
845,448  
837,256  
870,662  
849,095  
 
285,117  
297,236  
352,698  
316,617  
 
214,528  
226,647  
259,459  
247,190  
 
70,589  
70,589  
93,239  
69,427  
 
560,331  
540,019  
517,964  
532,477  
 
560,331  
540,019  
517,964  
532,477  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0