Công ty Cổ phần Đại lý giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng (TCL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
850,364  
870,052  
859,769  
834,810  
836,784  
389,772  
409,433  
364,078  
329,426  
315,130  
181,465  
170,162  
107,566  
95,133  
52,313  
29,500  
29,500  
7,500  
6,000  
4,500  
175,467  
206,895  
246,677  
224,006  
253,016  
3,170  
2,789  
2,335  
3,579  
4,197  
171  
87  
0  
709  
1,104  
460,592  
460,618  
495,691  
505,384  
521,654  
13,330  
15,719  
10,719  
10,719  
10,719  
267,016  
280,890  
286,116  
297,561  
312,500  
0  
0  
0  
0  
0  
9,849  
3,196  
9,608  
4,855  
522  
135,599  
125,599  
155,599  
155,599  
155,599  
34,798  
35,215  
33,648  
36,649  
42,314  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
850,364  
870,052  
859,769  
834,810  
836,784  
209,786  
252,941  
268,062  
232,579  
249,300  
159,045  
205,687  
217,737  
175,466  
192,187  
50,741  
47,254  
50,325  
57,113  
57,113  
640,578  
617,111  
591,707  
602,230  
587,484  
640,578  
617,111  
591,707  
602,230  
587,484  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0