Công ty Cổ phần Đại lý giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng (TCL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
940,175  
899,696  
850,364  
870,052  
859,769  
433,873  
416,346  
389,772  
409,433  
364,078  
160,087  
115,315  
181,465  
170,162  
107,566  
38,700  
49,200  
29,500  
29,500  
7,500  
232,997  
248,821  
175,467  
206,895  
246,677  
2,089  
2,329  
3,170  
2,789  
2,335  
0  
681  
171  
87  
0  
506,302  
483,350  
460,592  
460,618  
495,691  
15,330  
15,330  
13,330  
15,719  
10,719  
260,215  
258,309  
267,016  
280,890  
286,116  
0  
0  
0  
0  
0  
61,504  
41,603  
9,849  
3,196  
9,608  
135,599  
135,599  
135,599  
125,599  
155,599  
33,653  
32,509  
34,798  
35,215  
33,648  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
940,175  
899,696  
850,364  
870,052  
859,769  
297,879  
242,169  
209,786  
252,941  
268,062  
234,015  
181,027  
159,045  
205,687  
217,737  
63,864  
61,142  
50,741  
47,254  
50,325  
642,295  
657,527  
640,578  
617,111  
591,707  
642,295  
657,527  
640,578  
617,111  
591,707  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0