Công ty Cổ phần Đại lý giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng (TCL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,008,726  
989,313  
964,718  
995,028  
940,175  
480,722  
446,955  
425,719  
463,939  
433,873  
129,945  
122,838  
131,210  
156,029  
160,087  
96,600  
88,000  
79,100  
66,700  
38,700  
250,789  
233,047  
212,316  
238,720  
232,997  
2,864  
3,070  
2,184  
2,490  
2,089  
523  
0  
909  
0  
0  
528,004  
542,358  
538,999  
531,089  
506,302  
17,330  
17,330  
17,330  
15,330  
15,330  
329,275  
341,344  
254,865  
250,736  
260,215  
0  
0  
0  
0  
0  
20,739  
20,721  
102,031  
98,256  
61,504  
135,599  
135,599  
135,599  
135,599  
135,599  
25,060  
27,363  
29,173  
31,167  
33,653  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,008,726  
989,313  
964,718  
995,028  
940,175  
330,321  
287,686  
279,919  
330,903  
297,879  
254,624  
208,863  
194,849  
255,269  
234,015  
75,697  
78,823  
85,070  
75,635  
63,864  
678,405  
701,627  
684,799  
664,125  
642,295  
678,405  
701,627  
684,799  
664,125  
642,295  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0