Công ty Cổ phần Đại lý giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng (TCL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
899,696  
850,364  
870,052  
859,769  
834,810  
416,346  
389,772  
409,433  
364,078  
329,426  
115,315  
181,465  
170,162  
107,566  
95,133  
49,200  
29,500  
29,500  
7,500  
6,000  
248,821  
175,467  
206,895  
246,677  
224,006  
2,329  
3,170  
2,789  
2,335  
3,579  
681  
171  
87  
0  
709  
483,350  
460,592  
460,618  
495,691  
505,384  
15,330  
13,330  
15,719  
10,719  
10,719  
258,309  
267,016  
280,890  
286,116  
297,561  
0  
0  
0  
0  
0  
41,603  
9,849  
3,196  
9,608  
4,855  
135,599  
135,599  
125,599  
155,599  
155,599  
32,509  
34,798  
35,215  
33,648  
36,649  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
899,696  
850,364  
870,052  
859,769  
834,810  
242,169  
209,786  
252,941  
268,062  
232,579  
181,027  
159,045  
205,687  
217,737  
175,466  
61,142  
50,741  
47,254  
50,325  
57,113  
657,527  
640,578  
617,111  
591,707  
602,230  
657,527  
640,578  
617,111  
591,707  
602,230  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0