Công ty Cổ phần Đại lý giao nhận Vận tải xếp dỡ Tân Cảng (TCL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
836,784  
845,448  
837,256  
870,662  
849,095  
315,130  
303,410  
272,226  
284,522  
238,657  
52,313  
59,059  
60,061  
40,209  
67,873  
4,500  
0  
0  
0  
5,000  
253,016  
240,493  
208,379  
240,692  
162,429  
4,197  
3,703  
3,570  
3,618  
3,346  
1,104  
155  
216  
3  
9  
521,654  
542,038  
565,030  
586,140  
610,438  
10,719  
10,719  
10,719  
10,719  
10,719  
312,500  
327,647  
315,308  
328,875  
345,581  
0  
0  
0  
0  
0  
522  
50  
27,985  
27,979  
27,979  
155,599  
155,599  
155,599  
155,599  
155,599  
42,314  
48,022  
55,417  
62,968  
70,560  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
836,784  
845,448  
837,256  
870,662  
849,095  
249,300  
285,117  
297,236  
352,698  
316,617  
192,187  
214,528  
226,647  
259,459  
247,190  
57,113  
70,589  
70,589  
93,239  
69,427  
587,484  
560,331  
540,019  
517,964  
532,477  
587,484  
560,331  
540,019  
517,964  
532,477  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0