Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP (TCK: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,268,684  
1,257,509  
1,263,538  
1,278,861  
1,369,918  
1,018,440  
1,002,719  
1,003,859  
969,864  
1,102,485  
35,593  
26,781  
58,673  
43,960  
33,006  
40  
40  
1,540  
0  
9,828  
507,569  
510,849  
491,783  
492,591  
621,843  
462,556  
452,368  
444,439  
413,369  
423,726  
12,681  
12,681  
7,424  
19,944  
14,083  
250,244  
254,789  
259,678  
308,998  
267,433  
78  
78  
78  
37,014  
91  
204,251  
208,329  
212,887  
215,819  
212,390  
1,228  
1,280  
1,332  
0  
1,437  
1,442  
1,506  
1,475  
12,509  
10,770  
34,344  
34,344  
35,088  
34,344  
32,882  
8,900  
9,252  
8,818  
9,311  
9,862  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,268,684  
1,257,509  
1,263,538  
1,285,271  
1,369,918  
1,088,460  
1,073,886  
1,074,621  
1,066,514  
1,146,193  
1,077,161  
1,062,936  
1,063,280  
982,611  
1,126,020  
11,299  
10,950  
11,340  
83,903  
20,173  
180,224  
183,623  
188,917  
218,757  
223,725  
177,347  
180,746  
186,040  
215,880  
220,849  
2,877  
2,877  
2,877  
2,877  
2,877  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0