Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,971,351  
4,803,239  
4,736,767  
4,643,898  
4,582,518  
1,451,606  
1,386,762  
1,415,621  
1,311,754  
1,387,572  
456,145  
213,469  
455,046  
527,522  
423,172  
8,000  
220,300  
151,000  
39,200  
80,000  
131,348  
83,670  
90,803  
104,857  
64,433  
841,050  
852,028  
713,105  
639,751  
795,581  
15,064  
17,294  
5,668  
423  
24,385  
3,519,745  
3,416,477  
3,321,146  
3,332,144  
3,194,946  
288,750  
229,750  
229,750  
252,750  
229,750  
77,336  
78,250  
76,624  
77,338  
91,146  
624,390  
628,495  
630,469  
633,356  
512,320  
121,658  
92,477  
5,951  
658  
211  
2,404,592  
2,387,129  
2,376,680  
2,367,049  
2,361,202  
3,019  
376  
1,671  
993  
317  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,971,351  
4,803,239  
4,736,767  
4,643,898  
4,582,518  
633,271  
413,124  
169,061  
216,056  
300,543  
363,059  
220,266  
123,310  
170,305  
255,292  
270,211  
192,858  
45,751  
45,751  
45,251  
4,338,080  
4,390,115  
4,567,706  
4,427,842  
4,281,974  
4,338,080  
4,390,115  
4,567,706  
4,427,842  
4,281,974  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0