Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,856,630  
4,971,351  
4,806,466  
4,736,767  
4,643,876  
1,563,552  
1,451,606  
1,391,418  
1,415,621  
1,311,732  
195,291  
456,145  
213,469  
455,046  
527,522  
486,135  
8,000  
220,300  
151,000  
39,200  
187,783  
131,348  
83,670  
90,803  
104,836  
692,258  
841,050  
856,749  
713,105  
639,751  
2,085  
15,064  
17,229  
5,668  
423  
3,293,078  
3,519,745  
3,415,048  
3,321,146  
3,332,144  
0  
288,750  
229,750  
229,750  
252,750  
80,028  
77,336  
78,250  
76,624  
77,338  
621,298  
624,390  
627,066  
630,469  
633,356  
176,705  
121,658  
92,477  
5,951  
658  
2,414,673  
2,404,592  
2,387,129  
2,376,680  
2,367,049  
374  
3,019  
376  
1,671  
993  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,856,630  
4,971,351  
4,806,466  
4,736,767  
4,643,876  
491,293  
633,271  
413,770  
169,061  
216,035  
146,081  
363,059  
220,912  
123,310  
170,283  
345,211  
270,211  
192,858  
45,751  
45,751  
4,365,338  
4,338,080  
4,392,697  
4,567,706  
4,427,842  
4,365,338  
4,338,080  
4,392,697  
4,567,706  
4,427,842  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0