Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,803,239  
4,736,767  
4,643,898  
4,582,518  
4,463,392  
1,386,762  
1,415,621  
1,311,754  
1,387,572  
1,441,882  
213,469  
455,046  
527,522  
423,172  
468,290  
220,300  
151,000  
39,200  
80,000  
30,000  
83,670  
90,803  
104,857  
64,433  
127,361  
852,028  
713,105  
639,751  
795,581  
804,347  
17,294  
5,668  
423  
24,385  
11,883  
3,416,477  
3,321,146  
3,332,144  
3,194,946  
3,021,510  
229,750  
229,750  
252,750  
229,750  
30  
78,250  
76,624  
77,338  
91,146  
92,071  
628,495  
630,469  
633,356  
512,320  
514,367  
92,477  
5,951  
658  
211  
211  
2,387,129  
2,376,680  
2,367,049  
2,361,202  
2,414,164  
376  
1,671  
993  
317  
667  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,803,239  
4,736,767  
4,643,898  
4,582,518  
4,463,392  
413,124  
169,061  
216,056  
300,543  
276,178  
220,266  
123,310  
170,305  
255,292  
272,177  
192,858  
45,751  
45,751  
45,251  
4,001  
4,390,115  
4,567,706  
4,427,842  
4,281,974  
4,187,213  
4,390,115  
4,567,706  
4,427,842  
4,281,974  
4,187,213  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0