Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,463,392  
4,105,417  
1,997,465  
 
 
1,441,882  
1,503,148  
999,347  
 
 
468,290  
205,781  
196,867  
 
 
30,000  
83,175  
83,175  
 
 
127,361  
536,448  
59,723  
 
 
804,347  
665,855  
654,084  
 
 
11,883  
11,890  
5,499  
 
 
3,021,510  
2,602,269  
998,117  
 
 
30  
0  
0  
 
 
92,071  
468,563  
470,523  
 
 
514,367  
75,434  
75,853  
 
 
211  
32,406  
28,392  
 
 
2,414,164  
2,025,650  
423,133  
 
 
667  
216  
216  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,463,392  
4,105,417  
1,997,465  
 
 
276,178  
204,418  
365,768  
 
 
272,177  
201,200  
361,050  
 
 
4,001  
3,219  
4,719  
 
 
4,187,213  
3,900,999  
1,631,696  
 
 
4,187,213  
3,900,999  
1,631,696  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0