Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,582,518  
4,463,392  
4,105,417  
1,997,465  
 
1,387,572  
1,441,882  
1,503,148  
999,347  
 
423,172  
468,290  
205,781  
196,867  
 
80,000  
30,000  
83,175  
83,175  
 
64,433  
127,361  
536,448  
59,723  
 
795,581  
804,347  
665,855  
654,084  
 
24,385  
11,883  
11,890  
5,499  
 
3,194,946  
3,021,510  
2,602,269  
998,117  
 
229,750  
30  
0  
0  
 
91,146  
92,071  
468,563  
470,523  
 
512,320  
514,367  
75,434  
75,853  
 
211  
211  
32,406  
28,392  
 
2,361,202  
2,414,164  
2,025,650  
423,133  
 
317  
667  
216  
216  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,582,518  
4,463,392  
4,105,417  
1,997,465  
 
300,543  
276,178  
204,418  
365,768  
 
255,292  
272,177  
201,200  
361,050  
 
45,251  
4,001  
3,219  
4,719  
 
4,281,974  
4,187,213  
3,900,999  
1,631,696  
 
4,281,974  
4,187,213  
3,900,999  
1,631,696  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0