Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,214,589  
5,231,125  
5,173,405  
4,856,399  
4,971,351  
1,586,218  
1,775,203  
1,758,964  
1,563,321  
1,451,606  
119,497  
270,299  
494,452  
195,060  
456,145  
343,400  
364,445  
480,635  
486,135  
8,000  
251,264  
273,058  
217,311  
187,783  
131,348  
814,789  
844,101  
558,961  
692,258  
841,050  
57,269  
23,300  
7,604  
2,085  
15,064  
3,628,371  
3,455,922  
3,414,441  
3,293,078  
3,519,745  
0  
0  
0  
0  
288,750  
84,192  
84,790  
84,014  
80,028  
77,336  
610,816  
612,927  
618,622  
621,298  
624,390  
619,957  
454,582  
205,098  
176,705  
121,658  
2,312,308  
2,302,187  
2,506,641  
2,414,673  
2,404,592  
1,098  
1,436  
67  
374  
3,019  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,214,589  
5,231,125  
5,173,405  
4,856,399  
4,971,351  
889,647  
948,398  
648,559  
491,263  
633,271  
384,388  
443,590  
156,885  
146,052  
363,059  
505,259  
504,809  
491,674  
345,211  
270,211  
4,324,942  
4,282,726  
4,524,846  
4,365,136  
4,338,080  
4,324,942  
4,282,726  
4,524,846  
4,365,136  
4,338,080  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0