Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,196,570  
1,150,979  
1,089,447  
1,152,638  
2,730,844  
908,373  
895,677  
837,701  
806,505  
1,288,065  
5,159  
24,483  
32,870  
87,752  
20,358  
9,842  
14,960  
24,801  
26,900  
23,900  
726,086  
702,574  
645,989  
554,623  
1,124,409  
142,392  
131,951  
113,622  
119,609  
108,700  
24,894  
21,710  
20,419  
17,620  
10,697  
288,197  
255,302  
251,746  
346,134  
1,442,779  
1,716  
1,716  
1,360  
1,360  
1,360  
52,132  
56,341  
57,725  
57,759  
61,407  
0  
0  
0  
0  
0  
3,297  
2,334  
3,341  
1,857  
4,210  
210,776  
181,707  
177,858  
272,491  
1,363,919  
20,276  
13,204  
11,461  
12,667  
11,884  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,196,570  
1,150,979  
1,089,447  
1,152,638  
2,730,844  
759,365  
714,102  
664,838  
719,526  
2,316,535  
708,461  
631,289  
584,560  
641,428  
576,887  
50,905  
82,813  
80,278  
78,098  
1,739,648  
437,205  
436,877  
424,609  
433,113  
414,309  
437,205  
436,877  
424,609  
433,113  
414,309  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0