Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank (TCB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
309,629,218  
300,404,808  
273,152,696  
269,392,380  
233,501,777  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
4,041,877  
3,590,328  
3,670,967  
2,344,362  
3,137,121  
  Tiền gửi tại NHNN
5,582,643  
3,211,552  
3,523,522  
4,317,924  
3,604,657  
43,566,631  
51,321,690  
31,985,206  
30,117,314  
21,637,346  
5,576,599  
7,356,386  
3,570,608  
6,758,094  
6,326,247  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
0  
0  
113,895  
36,292  
81,560  
163,492,014  
164,180,966  
161,610,608  
158,964,456  
135,565,473  
0  
0  
0  
10,332  
16,760  
67,452,145  
54,618,895  
53,509,756  
51,542,484  
47,263,703  
1,462,223  
12,223  
9,668  
9,683  
9,983  
1,569,768  
1,488,775  
1,482,782  
1,511,446  
1,461,354  
0  
1,214,224  
1,228,013  
1,238,030  
1,247,049  
16,885,318  
13,409,769  
12,447,671  
12,541,963  
13,150,524  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
309,629,218  
300,404,808  
273,152,696  
269,392,380  
233,501,777  
262,554,137  
252,975,368  
235,536,897  
242,461,635  
214,068,590  
47,075,081  
47,429,440  
37,615,799  
26,930,745  
19,433,187  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng