Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank (TCB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
299,053,281  
273,152,696  
269,392,380  
233,501,777  
232,342,274  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
3,590,328  
3,670,967  
2,344,362  
3,137,121  
2,872,547  
  Tiền gửi tại NHNN
3,211,552  
3,523,522  
4,317,924  
3,604,657  
7,044,002  
51,139,001  
31,985,206  
30,117,314  
21,637,346  
21,188,679  
7,290,335  
3,570,608  
6,758,094  
6,326,247  
8,226,308  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
0  
113,895  
36,292  
81,560  
60,048  
163,615,748  
161,610,608  
158,964,456  
135,565,473  
130,158,731  
0  
0  
10,332  
16,760  
16,760  
53,825,894  
53,509,756  
51,542,484  
47,263,703  
48,199,282  
1,462,223  
9,668  
9,683  
9,983  
7,355  
1,471,562  
1,482,782  
1,511,446  
1,461,354  
1,473,219  
0  
1,228,013  
1,238,030  
1,247,049  
1,260,497  
13,446,638  
12,447,671  
12,541,963  
13,150,524  
11,834,846  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
299,053,281  
273,152,696  
269,392,380  
233,501,777  
232,342,274  
253,610,594  
235,536,897  
242,461,635  
214,068,590  
210,591,156  
45,442,687  
37,615,799  
26,930,745  
19,433,187  
21,751,118  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng