Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank (TCB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
321,049,453  
311,795,636  
300,404,808  
273,152,696  
269,392,380  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
2,606,467  
4,041,877  
3,590,328  
3,670,967  
2,344,362  
  Tiền gửi tại NHNN
10,555,483  
5,582,643  
3,211,552  
3,523,522  
4,317,924  
35,616,169  
43,737,213  
51,321,690  
31,985,206  
30,117,314  
7,572,229  
5,576,396  
7,356,386  
3,570,608  
6,758,094  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
0  
0  
0  
113,895  
36,292  
157,556,934  
164,282,010  
164,180,966  
161,610,608  
158,964,456  
0  
0  
0  
0  
10,332  
86,512,348  
69,000,379  
54,618,895  
53,509,756  
51,542,484  
12,223  
12,223  
12,223  
9,668  
9,683  
1,718,596  
1,586,082  
1,488,775  
1,482,782  
1,511,446  
1,196,324  
1,205,274  
1,214,224  
1,228,013  
1,238,030  
17,702,680  
16,771,539  
13,409,769  
12,447,671  
12,541,963  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
321,049,453  
311,795,636  
300,404,808  
273,152,696  
269,392,380  
269,266,748  
262,314,635  
252,975,368  
235,536,897  
242,461,635  
51,782,705  
49,481,001  
47,429,440  
37,615,799  
26,930,745  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng
 
 
 
 
 
  Thư tín dụng
12,163,321  
14,912,961  
0  
0  
0  
Thư tín dụng trả ngay
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng trả chậm
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng khác
12,163,321  
14,912,961  
0  
0  
0  
  Bảo lãnh tín dụng
19,049,731  
18,475,428  
17,135,524  
13,351,239  
16,009,693  
  Bảo lãnh vay vốn
5,957  
5,810  
5,766  
5,766  
8,558  
Bảo lãnh thanh toán
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh dự thầu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh xuất khẩu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh khác
 
 
 
 
 
  Cam kết tín dụng
 
 
 
 
 
160,600,295  
179,650,573  
182,687,095  
109,259,695  
121,109,669  
  Cam kết mua ngoại tệ
3,305,927  
14,739,495  
3,855,579  
4,076,957  
2,911,065  
  Cam kết bán ngoại tệ
7,472,531  
8,663,249  
2,932,528  
4,435,650  
5,440,635  
  Cam kết hoán đổi ngoại tệ
149,821,837  
78,149,358  
175,898,988  
100,747,088  
112,757,969  
  Cam kết giao dịch tương lại
0  
78,098,471  
0  
0  
0  
Cam kết cho vay không hủy ngang
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết trong nghiệp vụ L/C
12,163,321  
14,912,961  
14,318,949  
11,720,101  
9,366,321  
Cam kết khác
210,068,172  
175,334,758  
53,196,508  
45,196,594  
32,683,841